Какво да кандидатствам?

Търсене
Форма на обучение
Град
Език на преподаване
Тип плащане

Приемът на студенти в Университета за национално и световно стопанство за учебната 2024/2025 година е по СПЕЦИАЛНОСТИ от шест професионални направления:

 • „Икономика“;
 • „Администрация и управление“;
 • „Политически науки“;
 • „Социология, антропология и науки за културата“;
 • „Обществени комуникации и информационни науки“;
 • „Право“.

Всеки от вас може да кандидатства за една или няколко специалности от различни професионални направления – държавна поръчка или срещу заплащане.

Продължителността на обучението (редовна и дистанционна форма) за придобиване на ОКС „бакалавър“ е 4 години (8 семестъра), а за специалност „Право“ , ОКС „магистър“ – 5,5 години (11 семестъра).

За да отговори на изискванията на бизнеса, УНСС предлага обучение по съвместни специалности: „Педагогика на обучението по икономика и информатика“, „Киберсигурност и електронно управление“ и „Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science)“.

Таблица със специалностите в УНСС

Не бяха открити направления и специалности, които да отговарят на Вашите критерии. Опитайте отново!

Направление: Администрация и управление

Редовно обучение

Специалност Бизнес администрация

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Бизнес администрация

Професионално направление

Администрация и управление

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна и дистанционна форма,

4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

Динамичното развитие на обществените отношения в нашата страна и особеностите на пазарната икономика, налагат усъвършенстване на съществуващите в момента специалности в УНСС и особено онези, които трябва да задоволяват държавните потребности от нов тип специалисти в държавното, местното управление и в бизнеса. Тези специалности трябва да притежават необходимите съвременни знания и умения за управление на местните и държавни структури и различните видове стопански бизнес.

Учебният план на специалността е съобразен с изискванията на учебните планове на редица университети от Западна Европа. Това дава възможност за получаване на акредитация на дипломите от тези университети при покриване на техните стандарти и сключване на съответните споразумения в УНСС. Поради тази причина е желателно кандидатстващите за тази специалност да владеят английски или друг широко разпространен западен език. Катедра “Управление”, която ще организира обучението на специалистите в тази област, разполага с много добре подготвени, хабилитирани преподавателски кадри, които имат богат международен опит и признание.

Основни цели на обучението:

• Изучаване на всички необходими базови и специални знания и умения за успешна реализация на обучаемите;

• Изграждане обучаемите като универсални решатели на проблеми със засилени лидерски качества;

• Създаване на нагласа за изучаване и прилагане на най-новите научни постижения;

• Утвърждаване на УНСС като водещ учебен и квалификационен център в областта на бизнес администрацията.

Професионална реализация

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като:

• функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на публични и бизнес организации;

• ръководители на низови и средни равнища в организациите;

В съответствие е Националната класификация на професиите и длъжностите, бакалаврите от професионално направление „Администрация и управление“ могат да се реализират в следните области:

 

1219 Ръководители в бизнес услугите и административните дейности

    24 СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ

  242 Административни специалисти

2421 Анализатори по управление и организация

2422 Специалисти по администриране на политики

2423 Специалисти по управление на персонала и кариерно развитие

    33 СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ

  334 Административни приложни специалисти

  335 Приложни специалисти в държавната администрация

Завършилите специалността имат възможност за продължаване на обучението си във всички стопански, социални и правни науки.

 

Специалност Публична администрация

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Публична администрация

Професионално направление

Администрация и управление

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна и дистанционна форма,

4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

Обучението по специалността акцентира върху управленските теории и решения на практиката за администриране в организациите от публичния сектор. Завършилите специалността придобиват фундаментални и специализирани знания в областта на: теоретичните основи на икономиката и управлението на публичния сектор, методология и методика на социално-икономическия анализ и изследвания на териториалните системи, централна и местна администрация и териториално и административно устройство, управление на организациите в публичния сектор и на неправителствени организации, администриране на публични политики, програми и проекти, управление и администрация на международни институции и организации.
Студентите придобиват умения за: анализ на основни показатели за равнище, динамика и тенденции в развитието на публичните структури, анализ на публични политики и стратегии, разработване и ефективно управление на публични програми и проекти, анализ и оценка на териториалните системи.
Професионална реализация

Завършилите могат професионално да се реализират в административните структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебна власт, регионалните и местните административни структури (областна и общинска администрация), административните структури на международни институции, в неправителствени организации.

Бакалавърската програма на специалността е съобразена с квалификационните изисквания, заложени в програмите на водещи европейски университети и насърчава обмена на идеи между преподаватели и студенти. Чрез присъждането на кредити студентите имат възможност да участват в академичен обмен в университети извън страната по европейски програми.
Специалност Регионално развитие

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Регионално развитие

Професионално направление

Администрация и управление

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучение

редовна и дистанционна форма

4 години (8 семестъра)

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.


Цели на обучението

Специалност „Регионално развитие“ е актуална, модерна и креативна образователна и научна специалност, утвърждаваща се в страните от Европейския съюз. Специалността е със силно изразен интердисциплинарен характер, като изучава икономически, управленски, правни и политически науки, в съответствие със съвременните световни тенденции и високи образователни стандарти. Целта на обучението е свързана със стремежа да се подготвят компетентни, висококвалифицирани, мотивирани специалисти и лидери, способни да предлагат адекватни решения на ключови проблеми и въпроси в областта на регионалното и местно развитие.

Акценти в учебния план са дисциплини, като: „Развитие на интелигентни градове“, Иновации и регионална специализация“, „Териториално и административно устройство“, „Регионална икономика“, „Геодемография“, „Устойчиво развитие на регионите“, „Държавни политики и стратегии“,  „Финансиране на регионални проекти“, „Децентрализация и местно самоуправление“,  „Регионална политика на Европейския съюз и България“, „Стратегическо регионално планиране“ и „Регионален мениджмънт“.

В процеса на обучение се придобиват компетентности и умения по регионално развитие и политика в областта на пространственото развитие, програмирането, изпълнението и мониторинга на стратегически документи и проекти за интегрирано териториално развитие. Успешно завършилите студенти получават диплома за завършена бакалавърска степен по специалност „Регионално развитие“ и Европейски сертификат от УНСС.

Професионална реализация

„Завърших специалност „Регионално развитие“! Какво ще работя?“

 • Експерт в европейски административни структури
 • Експерт в държавна, областна и общинска администрация

- Експерт по регионално развитие

- Експерт по регионална политика

- Експерт по регионално планиране

- Експерт администриране/управление на регионални проекти

- Експерт по местно развитие

- Експерт по устойчивост на регионите

- Специалист по регионални човешки ресурси

- Експерт по интелигентно градско развитие

 • Регионален представител/мениджър в бизнес компания

- Регионален анализатор

- Експерт за подготовка на регионални проекти

- Експерт по администриране/управление на регионални проекти

- Оценител на регионални проекти

 • Консултант по регионално развитие

- Експерт регионални стратегии

- Експерт регионално планиране

- Експерт, регионална икономика

- Експерт, регионален анализ

- Експерт, регионални програми

- Експерт, интелигентно градско развитие

Дистанционно обучение - гр. София

Специалност Бизнес администрация

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Бизнес администрация

Професионално направление

Администрация и управление

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна и дистанционна форма,

4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

Динамичното развитие на обществените отношения в нашата страна и особеностите на пазарната икономика, налагат усъвършенстване на съществуващите в момента специалности в УНСС и особено онези, които трябва да задоволяват държавните потребности от нов тип специалисти в държавното, местното управление и в бизнеса. Тези специалности трябва да притежават необходимите съвременни знания и умения за управление на местните и държавни структури и различните видове стопански бизнес.

Учебният план на специалността е съобразен с изискванията на учебните планове на редица университети от Западна Европа. Това дава възможност за получаване на акредитация на дипломите от тези университети при покриване на техните стандарти и сключване на съответните споразумения в УНСС. Поради тази причина е желателно кандидатстващите за тази специалност да владеят английски или друг широко разпространен западен език. Катедра “Управление”, която ще организира обучението на специалистите в тази област, разполага с много добре подготвени, хабилитирани преподавателски кадри, които имат богат международен опит и признание.

Основни цели на обучението:

• Изучаване на всички необходими базови и специални знания и умения за успешна реализация на обучаемите;

• Изграждане обучаемите като универсални решатели на проблеми със засилени лидерски качества;

• Създаване на нагласа за изучаване и прилагане на най-новите научни постижения;

• Утвърждаване на УНСС като водещ учебен и квалификационен център в областта на бизнес администрацията.

Професионална реализация

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като:

• функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на публични и бизнес организации;

• ръководители на низови и средни равнища в организациите;

В съответствие е Националната класификация на професиите и длъжностите, бакалаврите от професионално направление „Администрация и управление“ могат да се реализират в следните области:

 

1219 Ръководители в бизнес услугите и административните дейности

    24 СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ

  242 Административни специалисти

2421 Анализатори по управление и организация

2422 Специалисти по администриране на политики

2423 Специалисти по управление на персонала и кариерно развитие

    33 СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ

  334 Административни приложни специалисти

  335 Приложни специалисти в държавната администрация

Завършилите специалността имат възможност за продължаване на обучението си във всички стопански, социални и правни науки.

 

Специалност Бизнес администрация с преподаване на английски език

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Бизнес администрация с преподаване на английски език

Професионално направление

Администрация и управление

ОКС

Бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна и дистанционна форма,

4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

Динамичното развитие на обществените отношения в нашата страна и особеностите на пазарната икономика, налагат усъвършенстване на съществуващите в момента специалности в УНСС и особено онези, които трябва да задоволяват държавните потребности от нов тип специалисти в държавното, местното управление и в бизнеса. Тези специалности трябва да притежават необходимите съвременни знания и умения за управление на местните и държавни структури и различните видове стопански бизнес.

Учебният план на специалността е съобразен с изискванията на учебните планове на редица университети от Западна Европа. Това дава възможност за получаване на акредитация на дипломите от тези университети при покриване на техните стандарти и сключване на съответните споразумения в УНСС. Поради тази причина е желателно кандидатстващите за тази специалност да владеят английски или друг широко разпространен западен език.

Катедра “Управление”, която ще организира обучението на специалистите в тази област, разполага с много добре подготвени, хабилитирани преподавателски кадри, които имат богат международен опит и признание.

Основни цели на обучението:

• Изучаване на всички необходими базови и специални знания и умения за успешна реализация на обучаемите;

• Изграждане обучаемите като универсални решатели на проблеми със засилени лидерски качества;

• Създаване на нагласа за изучаване и прилагане на най-новите научни постижения;

• Утвърждаване на УНСС като водещ учебен и квалификационен център в областта на бизнес администрацията.

Професионална реализация

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като:

• функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на публични и бизнес организации;

• ръководители на низови и средни равнища в организациите;

В съответствие е Националната класификация на професиите и длъжностите, бакалаврите от професионално направление „Администрация и управление“ могат да се реализират в следните области:

1219 Ръководители в бизнес услугите и административните дейности

    24 СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ

  242 Административни специалисти

2421 Анализатори по управление и организация

2422 Специалисти по администриране на политики

2423 Специалисти по управление на персонала и кариерно развитие

    33 СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ

  334 Административни приложни специалисти

  335 Приложни специалисти в държавната администрация

Завършилите специалността имат възможност за продължаване на обучението си във всички стопански, социални и правни науки.

Специалност Публична администрация

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Публична администрация

Професионално направление

Администрация и управление

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна и дистанционна форма,

4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

Обучението по специалността акцентира върху управленските теории и решения на практиката за администриране в организациите от публичния сектор. Завършилите специалността придобиват фундаментални и специализирани знания в областта на: теоретичните основи на икономиката и управлението на публичния сектор, методология и методика на социално-икономическия анализ и изследвания на териториалните системи, централна и местна администрация и териториално и административно устройство, управление на организациите в публичния сектор и на неправителствени организации, администриране на публични политики, програми и проекти, управление и администрация на международни институции и организации.
Студентите придобиват умения за: анализ на основни показатели за равнище, динамика и тенденции в развитието на публичните структури, анализ на публични политики и стратегии, разработване и ефективно управление на публични програми и проекти, анализ и оценка на териториалните системи.
Професионална реализация

Завършилите могат професионално да се реализират в административните структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебна власт, регионалните и местните административни структури (областна и общинска администрация), административните структури на международни институции, в неправителствени организации.

Бакалавърската програма на специалността е съобразена с квалификационните изисквания, заложени в програмите на водещи европейски университети и насърчава обмена на идеи между преподаватели и студенти. Чрез присъждането на кредити студентите имат възможност да участват в академичен обмен в университети извън страната по европейски програми.
Специалност Регионално развитие

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Регионално развитие

Професионално направление

Администрация и управление

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучение

редовна и дистанционна форма

4 години (8 семестъра)

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.


Цели на обучението

Специалност „Регионално развитие“ е актуална, модерна и креативна образователна и научна специалност, утвърждаваща се в страните от Европейския съюз. Специалността е със силно изразен интердисциплинарен характер, като изучава икономически, управленски, правни и политически науки, в съответствие със съвременните световни тенденции и високи образователни стандарти. Целта на обучението е свързана със стремежа да се подготвят компетентни, висококвалифицирани, мотивирани специалисти и лидери, способни да предлагат адекватни решения на ключови проблеми и въпроси в областта на регионалното и местно развитие.

Акценти в учебния план са дисциплини, като: „Развитие на интелигентни градове“, Иновации и регионална специализация“, „Териториално и административно устройство“, „Регионална икономика“, „Геодемография“, „Устойчиво развитие на регионите“, „Държавни политики и стратегии“,  „Финансиране на регионални проекти“, „Децентрализация и местно самоуправление“,  „Регионална политика на Европейския съюз и България“, „Стратегическо регионално планиране“ и „Регионален мениджмънт“.

В процеса на обучение се придобиват компетентности и умения по регионално развитие и политика в областта на пространственото развитие, програмирането, изпълнението и мониторинга на стратегически документи и проекти за интегрирано териториално развитие. Успешно завършилите студенти получават диплома за завършена бакалавърска степен по специалност „Регионално развитие“ и Европейски сертификат от УНСС.

Професионална реализация

„Завърших специалност „Регионално развитие“! Какво ще работя?“

 • Експерт в европейски административни структури
 • Експерт в държавна, областна и общинска администрация

- Експерт по регионално развитие

- Експерт по регионална политика

- Експерт по регионално планиране

- Експерт администриране/управление на регионални проекти

- Експерт по местно развитие

- Експерт по устойчивост на регионите

- Специалист по регионални човешки ресурси

- Експерт по интелигентно градско развитие

 • Регионален представител/мениджър в бизнес компания

- Регионален анализатор

- Експерт за подготовка на регионални проекти

- Експерт по администриране/управление на регионални проекти

- Оценител на регионални проекти

 • Консултант по регионално развитие

- Експерт регионални стратегии

- Експерт регионално планиране

- Експерт, регионална икономика

- Експерт, регионален анализ

- Експерт, регионални програми

- Експерт, интелигентно градско развитие

Дистанционно обучение - гр. Хасково

Специалност Мениджмънт и администрация

ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Мениджмънт и администрация

Професионално направление

Администрация и управление

ОКС

Бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Дистанционно; 4 години, 8 семестъра

Форма на дипломиране

Държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.


Цели на обучението

Динамичното развитие на обществените отношения в нашата страна и особеностите на прехода към пазарна икономика, налагат усъвършенстване на съществуващите в момента специалности в УНСС и особено онези, които трябва да задоволяват потребностите от нов тип специалисти в публичното управление и в бизнеса. Тези специалности трябва да предоставят необходимите съвременни знания и умения за управление на публични организации и институции, граждански структури и различните видове стопански бизнес.

Учебният план на факултетната специалност „Мениджмънт и администрация“ е съобразен с модерното университетско образование по администрация и управление и е съизмерим със сродни специалности в редица университети от Западна Европа. Това дава възможност за международна и вътрешна мобилност на студенти и преподаватели. Широкият обхват на обучението предполага езикова компетентност на студентите по английски или друг разпространен западен език – испански, френски.

Обучението се извършва от екип преподаватели от факултет „Управление и администрация“. То се осигурява от високо квалифицирани преподаватели с богат международен опит и признание.

Основните цели на обучението са:

 • Овладяване на всички базови и специални знания и умения за успешна реализация на обучаемите;
 • Изграждане на обучаемите като универсални разрешители на проблеми със засилени лидерски качества;
 • Създаване на нагласа за изучаване и прилагане на най-новите научни постижения;
 • Подготовка на студентите за преход към специализиращи магистърски програми в професионалното направление;
 • Утвърждаване на УНСС като водещ учебен и квалификационен център в областта на административните и управленските науки.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Завършилите факултетната специалност имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на публични и бизнес организации;
 • ръководители на низови и средни равнища в организациите;

В съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите, бакалаврите от професионално направление „Администрация и управление“ могат да се реализират в следните области:

 • Ръководители в бизнес услугите и административните дейности
Стопански и административни специалисти
 • Административни специалисти
 • Анализатори по управление и организация
 • Специалисти по администриране на политики
 • Специалисти по управление на персонала и кариерно развитие
Стопански и административни приложни специалисти
 • Административни приложни специалисти
 • Приложни специалисти в държавната администрация

Завършилите специалността имат възможност за продължаване на обучението си във всички стопански, социални и правни науки.

Учебен план валиден от 2018/2019 г.

                                                                                                                                                          

Поднаправление: Икономика и бизнес

Редовно обучение

Специалност Аграрен бизнес

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Аграрен бизнес

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Редовна форма, 4 години

Форма на дипломиране

Държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

Гладуващи хора и унищожаване на произведени храни, необработвани земеделски земи и замърсени площи, значителни публични разходи и загиващи села, високи технологии и ръчни обработки и т.н. противоречия, характеризират аграрния сектор днес. Съвременни управленски форми, разумна публична политика и свободна търговия са средствата за преодоляването им.

Специалност “Аграрен бизнес” съчетава над седемдесет годишна традиция и съвременни достижения за подготовка на висококвалифицирани икономисти-бакалаври за работа в аграрния сектор и свързани с него дейности. Доказателство за качеството на обучението е най-високата в УНСС оценка, с която специалността е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация. Неговите цели са:

 • представяне на съвременните тенденции в отрасъла;
 • надграждане на базовите икономически знания със достиженията на модерната аграрно-икономическа наука;
 • изграждане на практически умения за работа в съвременния свят.

Полета на професионална реализация

Бакалаври, завършили специалност „Аграрен бизнес“ се реализират в:

 • производствената сфера като мениджъри, икономисти на еднолични и дружествени агро-фирми, арендни стопанства, земеделски кооперации и др.;
 • сферата на преработката на селскостопански продукти като специалисти икономисти и експерти по аграрен бизнес;
 • сферата на търговията със селскостопански стоки като маркетолози и брокери на земеделски и хранителни стоки;
 • обслужващата сфера като мениджъри и икономисти на земеделски обслужващи предприятия.
 • сферата на средното образование като преподаватели в средните селскостопанските и икономическите техникуми, колежи;
 • неправителствени, браншови и регионални организации и съюзи като специалисти и експерти по аграрен бизнес;
 • националните държавни органи като специалисти  и експерти в Министерство на земеделието и горите, Министерство на околната среда и водите, Фонд “Земеделие”, Агенция САПАРД,  специализирани структури за администриране и контрол на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и др.;
 • регионалните държавни органи като специалисти икономисти в областните и общинските служби;
 • сферата на научната и консултантската дейност –консултанти по аграрен бизнес, преподаватели във ВУЗ, научни сътрудници в регионалните звена на Националния център за аграрни науки;
 • сферата на финансовото и банковото дело като специалисти по аграрен бизнес –  оценители на аграрни проекти, биологични фондове и на земеделски земи.


Специалност Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Редовна форма, 4 години

Форма на дипломиране

Държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

Искате ли да се обучавате за една от професиите на бъдещето – анализатор на бизнес данни? Обучението по специалността „Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер“ има за цел да предостави знания и реални практически умения за анализ на данни за бизнес организации и процеси. Подготовката се осъществява по специализирани дисциплини от съвременната професионална област Data Analytics, и в частност Business Analytics, утвърдена в световен мащаб. Съдържанието на учебния материал е фокусирано върху:

 • организация и провеждане на изследвания за осигуряване на данни, включително онлайн проучвания;
 • създаване и поддържане на бази данни и специализирани информационни системи;
 • обработка и проучвателен анализ на данни;
 • анализ на данни от извадкови изследвания;
 • иконометричен анализ на бизнес данни;
 • анализ на тенденции и бизнес прогнозиране;
 • машинно самообучение (machine learning);
 • извличане на скрити закономерности от данни (data mining).

Студентите изучават и използват специализирани софтуерни системи за подготовка и анализ на бизнес данни, като: MS SQL, MS Excel, LimeSurvey, QlikView, Tableau, IBM SPSS, R, Python, Eviews, Statistica и др.

Обучението по специалността се осъществява в специално оборудвани компютърни зали. След нейното завършване студентите придобиват знания и умения за:

 • извличане и подготовка на данни;
 • обработка на данните чрез специализиран софтуер;
 • анализ на получените резултати.

 

Полета на професионална реализация

Подготовката по специалността осигурява възможност на дипломираните за успешна професионална реализация като анализатори на данни в:

 • бизнес организации от индустрията и услугите, интензивно действащи в условията на дигитална икономика;
 • търговски и инвестиционни банки;
 • стокови и фондови борси;
 • застрахователни, пенсионни и здравноосигурителни компании;
 • международни и аутсорсингови компании;
 • консултантски фирми, работещи на българския и чуждестранните пазари;
 • маркетингови и социологически агенции;
 • изследователски и образователни организации;държавни и общински органи – министерства, държавни агенции, Национален статистически институт, Българска народна банка и много други.
Специалност Бизнес икономика

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Бизнес икономика

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Редовно обучение, 4 години

Форма на дипломиране

Държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

Разработена със съдействие на бизнеса и чуждестранни партньори, специалността осигурява конкурентни предимства на подготвяните висококвалифицирани специалисти по бизнес анализи и оценки, планиране, организиране и контрол на ресурси и процеси, управление на инвестиции, човешки ресурси и маркетинг в компании на реалната икономика.
Професионална реализация
Завършилите специалността могат да работят и да се реализират като: бизнес анализатори на ресурси, дейности и процеси във фирми; аналитични специалисти по бизнес планиране, маркетинг, управление на човешките ресурси, управление на инвестиции и иновации в бизнес организации; експерти в консултантски организации и научноизследователски организации; кредитни експерти в банкови и други финансови институции; икономически експерти в държавната администрация. 
Специалност Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Редовно обучение, 4 години

Форма на дипломиране

Държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

Неустойчивото развитие и свързаните с това икономически и социални промени на бизнеса са в центъра на дневния ред на съвременното общество. По-добро разбиране и знания за връзката между икономика и бизнес са нужни за разработването не само на публични политики, но и на подходящи бизнес стратегии за справяне с тези глобални проблеми днес и в бъдеще.

Обучението е посветено на изграждането на фундамента на модерната икономическа наука, насочена към бизнес теория и практика, бизнес мениджмънт, маркетингови изследвания и бизнес стратегии, иновации, управление на проекти и др.

Завършилите бакалаври придобиват знания за бизнес организациите като системи, бизнес средата, в която оперират; методологията и методите за анализ, конкурентните предимства и необходимото развитие. Студентите, притежават бизнес компетенции като:

 • комплексна подготовка по важни икономически и управленски аспекти на бизнеса на фирмите;
 • задълбочена подготовка по методологията и методите за обосноваване на бизнес решения;
 • силна практическа ориентация.
 • познаване на теоретичните модели, мерките на политиката, законовите подходи и управленските средства за постигане на устойчиво развитие.

Професионална реализация

Завършилите тази специалност работят в разнообразни национални и международни бизнес организации, в централната и местните власти, в международни регулаторни агенции, в медии и неправителствени организации. Областите им на изява са: аналитични специалисти в консултантски организации, научноизследователски и развойни организации, вкл. бизнес анализатори на процеси и дейности във фирмите, управление на проекти и др. 

Специалност Бизнес икономика с преподаване на английски език (съвместна програма)

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Бизнес икономика с преподаване на английски език (съвместна програма)

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Редовно обучение, 4 години

Форма на дипломиране

Държавен изпит

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

Основна цел на обучението е да осигури качествена подготовка на студентите бакалаври в обхвата на ключови направления на бизнес икономиката. Обучението се извършва съвместно между УНСС и СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Основната цел се реализира в следните направления:

 • Комплексна теоретична и практическа подготовка по важни икономически и управленски страни на бизнес-организациите.
 • Голяма изборност от студентите на изучавани учебни дисциплини.
 • Задълбочена подготовка по методологични и методически въпроси за обосноваване на управленски решения.
 • Силна практическа ориентация на обучението.


Професионална реализация

Завършилите специалността Бизнес икономика с преподаване на английски език” могат да работят и да се реализират като: бизнес анализатори на ресурси, дейности и процеси в компании с различен предмет на дейност; аналитични специалисти по управление на човешките ресурси; управление на инвестиции и иновации в бизнес организации; управление на интелектуалната собственост; експерти в консултантски организации, научно – изследователски организации и във финансови институции, ориентирани към бизнеса, вкл. икономически експерти в държавната администрация.

Завършилите специалността Бизнес икономика с преподаване на английски език” могат да продължат обучение в ОКС Магистър". Специалност Бизнес информатика и комуникации

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование на специалността

Бизнес информатика и комуникации

Професионално направление

Икономика

ОКС

Бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Редовно обучение

8 семестъра

Форма на дипломиране

Държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението 

Подготовката на студентите по специалността е широкопрофилна. Тя включва дисциплини, свързани със съвременните информационни системи и технологии, както и икономически дисциплини.

Обучението дава нужната теоретична подготовка и заедно с това има сериозна практическа насоченост. То е в направления, които формират професионални знания и умения в областта на проектирането, разработката, внедряването, поддържането и развитието на информационни системи и приложен софтуер, обслужващи различни бизнес процеси и различни нива на управление на компаниите.

В процеса на обучение студентите от специалността имат възможност да участват в реализирането на приложни проекти за практически проблеми, в научни проекти съвместно с преподавателите си, в различни стажантски програми и програми за международен обмен.

Студентите придобиват знания и умения свързани с:

 • Разработването на приложения на основата на широко използвани технологии и езици за програмиране .NET/ASP.NET/ASP.MVC/C#, J2EE/Java, HTML/CSS/JavaScript.
 • Разработването на мобилни приложения.
 • Проектиране, администриране и разработване на база данни.
 • Компютърни мрежи и системен софтуер.
 • Анализиране и моделиране на бизнес процеси - BPM.
 • Администриране и внедряване на ERP системи.
 • Проектиране и разработване на аналитични и бизнес интелигенти системи.
Полета на професионална реализация
Завършилите специалността могат да се реализират в различни области на стопанската дейност: софтуерни компании, държавна и публична администрация, финансови институции и банки, фирми и учебни заведения. Завършилите специалността могат да се реализират в национални и международни компании като бизнес анализатори и проектанти на информационни системи; разработчици на информационни системи, уеб системи и мобилни приложения; внедрители на информационни системи; администратори на информационни системи; ръководители на IT проекти и екипи; QA специалисти и др.
Специалност Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование на специалността

Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език

Професионално направление

Икономика

ОКС

Бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Редовно обучение

8 семестъра

Форма на дипломиране

Държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.


Цели на обучението

Подготовката на студентите по специалността е широкопрофилна. Тя включва дисциплини, свързани със съвременните информационни системи и технологии, както и икономически дисциплини.

Обучението дава нужната теоретична подготовка и заедно с това има сериозна практическа насоченост. То е в направления, които формират професионални знания и умения в областта на проектирането, разработката, внедряването, поддържането и развитието на информационни системи и приложен софтуер, обслужващи различни бизнес процеси и различни нива на управление на компаниите.

В процеса на обучение студентите от специалността имат възможност да участват в реализирането на приложни проекти за практически проблеми, в научни проекти съвместно с преподавателите си, в различни стажантски програми и програми за международен обмен.

Студентите придобиват знания и умения свързани с:

 • Разработването на приложения на основата на широко използвани технологии и езици за програмиране .NET/ASP.NET/ASP.MVC/C#, J2EE/Java, HTML/CSS/JavaScript.
 • Разработването на мобилни приложения.
 • Проектиране, администриране и разработване на база данни.
 • Компютърни мрежи и системен софтуер.
 • Анализиране и моделиране на бизнес процеси - BPM.
 • Администриране и внедряване на ERP системи.
 • Проектиране и разработване на аналитични и бизнес интелигенти системи.
Обучението е на английски език. Чрез добрата езикова подготовка на студентите и овладяване на специализираната терминология в областта създават възможности за бърза адаптация в различни професионални среди.
Полета на професионална реализация
Завършилите специалността могат да се реализират в различни области на стопанската дейност: софтуерни компании, държавна и публична администрация, финансови институции и банки, фирми и учебни заведения. Завършилите специалността могат да се реализират в национални и международни компании като бизнес анализатори и проектанти на информационни системи; разработчици на информационни системи, уеб системи и мобилни приложения; внедрители на информационни системи; администратори на информационни системи; ръководители на IT проекти и екипи; QA специалисти и др.
Специалност Бизнес логистика

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Бизнес логистика (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association)

Професионално направление

Икономика

ОКС

Бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Редовна форма на обучение, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

Държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

Обучението цели да подготви кадри за една от основните функционални области на фирменото управление: управлението на материалните и свързаните с тях информационни и финансови потоци – от източника на суровини през производителите на полуготови и готови продукти, дистрибуторите, търговците на едро, търговците на дребно до крайните клиенти. Широкият обхват на обучението покрива всички основни аспекти на икономиката и управлението и позволява придобиването на необходимите специални знания и умения за интегрирано управление на различните логистични дейности, свързани с обработването и придвижването на материалните потоци, с цел постигане на високи нива на обслужване на клиентите при минимални разходи – управление на запасите, транспорта, складиране, изпълнение на поръчките, опаковане, манипулация с материалите, прогнозиране, планиране на производството, дистрибуцията и снабдяването, проектиране на логистични системи и вериги на доставки, разположение на складови и производствени мощности, поддръжка на резервни части, управление на върнатите стоки, на брака и отпадъците и др. Учебното съдържание отразява най-новите тенденции в развитието на логистичната теория и практика, и покрива стандартите на Европейската асоциация по логистика за професионална квалификация в областта на логистиката. При завършване на специалността с успех над 4.40 студентите получават сертификат от ELA за покриване на знанията за професионалната квалификация European Junior Logistician.
Професионална реализация
Професията на логистика е една от най-високо платените и води до вицепрезидентска позиция в производствените фирми‚ а в търговските‚ транспортните и складовите фирми – до поста президент. Подобна тенденция се забелязва вече и у нас. Проучване на професионалната реализация на възпитаниците на катедра „Логистика“ сочи, че студентите успяват бързо след своето завършване да заемат ръководни позиции – около 30% заемат управленски длъжности с тактически характер, а 11%  – длъжности със стратегически характер. Освен това резултатите от проучването показват: бърза реализация по специалността – над 50% се реализират още по време на своето обучение, а около 40% в рамките до 3 календарни месеца след завършването на съответното обучение. Завършилите специалност „Бизнес логистика“ са функционални специалисти и аналогично на други функционални специалисти (по маркетинг и финанси например) намират професионална реализация на различни нива на управление във всички отрасли и сфери на икономиката. Проучванията показват, че над 50% от реализиралите се по специалността са заети във фирми, специализирани в предоставянето на логистични услуги, 30% – в производствени и търговски предприятия, а останалите – в сферата на науката, в консултантски фирми в областта на логистиката и др., както и като експерти в различните звена на държавното управление. Конкретни области на реализация на специалистите по логистика са: снабдяване, управление на производствените и непроизводствените операции, дистрибуция, обслужване на клиентите, спедиция, управление на транспортната и складовата дейност, управление на качеството, рециклиране на вторични ресурс, митническо обслужване, определяне на разположението на постоянните съоръжения. 
Специалност Екоикономика

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Екоикономика

Професионално направление

Икономика

ОКС

Бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Редовна форма, 4 години

Форма на дипломиране

Държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.


Цели на обучението

Боледуващи хора, загиващи гори, изчезваща природа, огромни и нарастващи разходи за здравеопазване, за обработка на отпадъци, за пречистване на вода, за справяне с последствия от природни бедствия и т.н. са някои от характеристиките на съвременния свят. Подходяща институционална рамка, удачни управленски форми и разумна публична регулация са средствата за подобряване на живота на хората днес.

 Специалност “Екоикономика” съчетава дългогодишна академична традиция и съвременни достижения за подготовка на икономисти – бакалаври за анализиране, оценяване, планиране, организация и контрол на използването и опазването на природните ресурси по начини, които не застрашават икономическото развитие и растеж на бизнес организациите и регионите. Доказателство за качеството на обучението е най-високата в УНСС оценка, с която специалността е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация. Неговите цели са:

 • представяне на съвременните възгледи за връзката човек-околна среда;
 • надграждане на базовите икономически знания със достиженията на модерната еко-икономическа наука;
 • изграждане на практически умения за работа в съвременния свят.


Професионална реализация

Завършилите специалността бакалаври се реализират като:

 • мениджъри по управление на екологична инфраструктура на различните нива на управление в  публичния сектор;
 • специалисти по публично-частно партньорство при използване на природните ресурси;
 • мениджъри и консултанти по оценка и управление на екологични проекти;
 • консултанти и контрольори на системата за управление на качеството на околната среда (ИСО-14001)
 • оценители на земеделски земи и биологични фондове в консултантски и други фирми;
 • специалисти - връзки с обществеността по проблемите на околната среда в различните бизнес организации;
 • експерти в Министерство на земеделието и горите Министерство на околната среда и водите и др.;
 • експерти по екологични проблеми в неправителствени, браншови и други организации и съюзи.
 • научни работници и преподаватели в изследователските институти и ВУЗ.
Специалност Застраховане и социално дело

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Застраховане и социално дело

Професионално направление

Икономика

ОКС

Бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовно обучение, 4 години, 8 семестъра

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

 300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

 860 лв.


Цели на обучението

Основната цел на бакалавърската програма „Застраховане и социално дело“ е да осигури широкопрофилна и комплексна подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на застраховането и социалното дело, която да отговаря на образователните стандарти на водещите европейски и световни университети. Обучението предоставя знания и формира практически умения, които са в основата на успешната професионална реализация в условията на съвременната динамична и конкурентна среда.

Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания, което намира отражение в структурирането на учебните дисциплини – университетски дисциплини, факултетни дисциплини и специални дисциплини.

Обучението в бакалавърската програма „Застраховане и социално дело“ е  насочено към изграждане на ключови компетентности, които са в основата на успешното интегриране в съвременния трудов пазар:

 • способност за управление на сложни професионални дейности и  вземане на решения в променящи се условия при влиянието на разнообразни и трудно предвидими фактори;
 • умения за развиване на компетенциите и самостоятелно планиране на действия за актуализиране на професионалната  квалификация;
 • способност за формулиране и ясно представяне на идеи, проблеми и решения.
Професионална реализация

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областта на застраховането и социалното дело имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар.

Завършилите специалност “Застраховане и социално дело” могат успешно да се реализират на пазара на труда като ръководители, експерти и специалисти в: застрахователните и презастрахователните дружества, пенсионноосигурителните дружества, центровете за социално подпомагане, работодателските и синдикалните организации, застрахователните и осигурителните посредници, консултантските организации; централната и местната администрация, в т.ч Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Комисията за финансов надзор, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните  администрации и др.

Специалност Икономика

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Икономика

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучение

редовна и дистанционна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.Цели на обучението

В специалността се подготвят висококвалифицирани специалисти с теоретична подготовка и практически умения за извършване на микроикономически и макроикономически анализи, които им позволяват да решават конкретни икономически проблеми на различни равнища на икономическата система. Обучаващите се студенти получават знания за: фундаменталните принципи на поведение на основните микроикономически единици, механизмите за ефективно управление и функциониране на фирмите и националната икономика, изграждането на бизнес стратегии, развитието и конкурентоспособността на фирмите, формирането и функционирането на икономическите институции, тенденциите в развитието на националната икономика, основните макроикономически проблеми и взаимовръзката между тях, провеждането на различни видове икономически политики и т. н.
Студентите придобиват умения за изследване на икономическите явления и процеси на микро- и макроикономическо равнище. Те развиват способности за практическо използване на достиженията на съвременната икономическа теория при извършване на конкретни анализи на равнища фирма, отрасъл, национална икономика и наднационални икономически структури.
Професионална реализация
Завършилите специалността имат възможност да се реализират като специалисти във фирмите, държавните институции, неправителствените организации, международните институции, финансовата сфера, инвестиционното посредничество и др. Те могат да вземат участие при разработването и осъществяването на фискалната политика, паричната политика и политиката на доходите, да разработват оптимизационни модели и да правят икономически прогнози. Завършилите специалността могат да работят също като преподаватели в университетски и други образователни институции, както и да бъдат експерти и ръководители в изследователски и консултантски организации, специализирани агенции и др. 
Специалност Икономика на отбраната и сигурността

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Икономика на отбраната и сигурността

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.


Цели на обучението

Специалността е създадена през 1990 г. в отговор на обществената потребност от цивилни експерти по прилагане на принципа за граждански контрол при управлението на ресурсите в отбраната и сигурността. Тя е единствената в страната, която извършва икономически и мениджърски изследвания и подготвя цивилни и военни специалисти в областта на икономиката на отбраната и сигурността.
Професионална реализация
Завършилите специалността могат да работят в: централната и местната държавна администрация по отбраната и сигурността, в т.ч. Министерство на вътрешните работи и службите за сигурност, Министерство на отбраната и Българската армия (главно в ресурсните звена, финансовите и планиращите органи), ДАНС, търговски дружества на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, ДА „Държавен резерв и военновременни запаси”, Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, във фирми от отбранителната промишленост, дружества за търговска дейност в отбраната и сигурността, митническите служби (администрация и оперативна работа), частни охранителни дружества, организации с нестопанска цел в областта на отбраната и сигурността, занимаващи се с научноизследователска, развойна, консултантска, маркетингова, логистична дейност, връзки с обществеността в областта на отбраната и сигурността и др. 
Специалност Икономика на транспорта и енергетиката

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Специалност

Икономика на транспорта и енергетиката

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.


Цели на обучението

Интердисциплинарност – изучават се икономически и хуманитарни дисциплини, правни аспекти на транспортната дейност, човешко поведение, технически и технологични аспекти на транспортната дейност.

Развиване на отлични познания за съвременните обществено-икономически системи.

Задълбочено осмисляне на различните типове роли и взаимоотношения, които възникват при осъществяването на транспортния процес.

Пряко прилаганена учебния материал в практическата среда с възможности за включване в разнообразни стажантски програми.

Професионална реализация

Завършилите специалността могат да намерят професионална реализация като служители и ръководители на отдели и управители на транспортни и спедиторски предприятия, на енергийни дружества, както и на длъжности в държавната администрация – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на енергетиката, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, Агенция за устойчиво енергийно развитие и др.

Специалност Икономика на човешките ресурси

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Икономика на човешките ресурси

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

Основната цел на обучението е да осигури широкопрофилна и комплексна подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и управлението на човешките ресурси, която да отговаря на образователните стандарти на водещите европейски и световни университети. Обучението предоставя знания и формира практически умения, които са в основата на успешната професионална реализация в условията на съвременната динамична и конкурентна среда.

Обучението е насочено към  овладяване на фундаментални и практико-приложни знания, което намира отражение в структурирането на учебните дисциплини – университетски, факултетни и специални.

Обучението е  насочено към изграждане на ключови компетентности, които са в основата на успешното интегриране в съвременния трудов пазар: 

 • способност за  управление на сложни професионални дейности и  вземане на решения в променящи се условия, при влиянието на разнообразни  и трудно предвидими фактори;
 • умения за развитие на компетенциите и самостоятелно планиране  на действия за актуализиране на професионалната  квалификация;
 • способност за формулиране и ясно представяне на идеи, проблеми и решения.
Професионална реализация

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и управлението на човешките ресурси имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар.

Завършилите специалността се реализират  успешно като ръководители, експерти или специалисти в: централната и местната администрация, в т.ч. в Министерството на труда и социалната политика, Министерството  на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните  администрации; структурните звена по икономика и управление на човешките ресурси в български и чуждестранни организации и предприятия от всички икономически дейности и форми на собственост; работодателските и синдикалните организации, центровете за социално подпомагане, застрахователните дружества, пенсионноосигурителните  дружества, агенциите за подбор на персонал, консултантските организации и др. 
Специалност Икономика с преподаване на английски език

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Икономика с преподаване на английски език

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучение

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

В специалността се обучават висококвалифицирани специалисти с теоретична подготовка и практически умения за извършване на микроикономически и макроикономически анализи, които им позволяват да решават конкретни икономически проблеми на различни равнища на икономическата система. Обучаващите се студенти получават знания за: фундаменталните принципи на поведение на основните микроикономически единици, механизмите за ефективно управление и функциониране на фирмите и националната икономика, изграждането на бизнес стратегии, развитието и конкурентоспособността на фирмите, формирането и функционирането на икономическите институции, тенденциите в развитието на националната икономика, основните макроикономически проблеми и взаимовръзката между тях, провеждането на различни видове икономически политики и т. н.
Студентите придобиват умения за изследване на икономическите явления и процеси на микро- и макроикономическо равнище. Те развиват способности за практическо използване на достиженията на съвременната икономическа теория при извършване на конкретни анализи на равнища фирма, отрасъл, национална икономика и наднационални икономически структури.
Професионална реализация
Завършилите специалността имат възможност да се реализират като специалисти във фирмите, държавните институции, неправителствените организации, международните институции, финансовата сфера, инвестиционното посредничество и др. Те могат да вземат участие при разработването и осъществяването на фискалната политика, паричната политика и политиката на доходите, да разработват оптимизационни модели и да правят икономически прогнози. Завършилите специалността могат да работят също като преподаватели в университетски и други образователни институции, както и да бъдат експерти и ръководители в изследователски и консултантски организации, специализирани агенции и др. 
Специалност Икономическа социология и психология

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

 

Икономическа социология и психология

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

Основната цел на обучението е да осигури широкопрофилни теоретични знания и практически умения за изследване на съвременните общества и техните икономически системи; за разбиране и управление на социалните отношения и поведението на икономическите актьори; за регулиране на социално-психологическия климат и организационните конфликти; за разработване, реализация и оценяване на социални политики, програми и проекти на национално и европейско равнище; за подготовка и провеждане на емпирични социологически и психологически изследвания в икономиката (вкл. маркетингови, рекламни, политически, социални и др.).
Професионална реализация
В специалност „Икономическа социология и психология” се подготвят висококвалифицирани специалисти с икономическа, социологическа и психологическа подготовка. Придобитата компетентност дава възможност за добра професионална реализация като: аналитични специалисти в централните и местните органи на държавната власт; изследователи и експерти в научни и научно-приложни организации и агенции за маркетингови, рекламни, социални и политически изследвания; анализатори и експерти в политически партии, синдикални и работодателски съюзи, нестопански организации; медиатори при решаване на социални, индустриални, професионални и други конфликти; анализатори в печатни и електронни медии; експерти при реализацията на социални програми и проекти; специалисти в бюра по труда, служби за социално подпомагане и др. 
Специалност Индустриален бизнес

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Индустриален бизнес 

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Редовно обучение, 4 години

Форма на дипломиране

Държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Подготвя висококвалифицирани специалисти със задълбочени познания за съвременните индустриални организации и институции и умения за изпълнение на специализирани и комплексни функции по анализа, оценката и управлението на процеси и дейности в индустриалните фирми, включително по обосновката на управленски решения.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: “Бизнес мениджмънт”, “Иновации в бизнеса”, “Управление на човешките ресурси”, “Финансиране на бизнеса”, “Индустриална икономика”, “Фирмена организация”, “Системи за управление на качеството”, “Банково дело”, “Счетоводство на бизнес организацията”, “Фирмено планиране”, “Застраховане”, “Фирмена организация”, “Анализ на разходите”, “Логистични системи”, “Фирмена сигурност и икономическо разузнаване” и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: “Управление на инвестициите”, “Управление на маркетинга”, “Творчески индустрии и бизнес”, “Вътрешен контрол и вътрешен одит”, “Управление на инвестициите”, “Търговско право”, “Счетоводство на предприятието”, “Данъчно облагане и данъчен контрол”, “Икономическа политика на ЕС”, “Мотивационни техники и практики”, “Рекламен мениджмънт”, “Индустриални отношения”.

Завършилите специалността могат да работят във: малки, средни и големи индустриални фирми, развойни институти и звена в сферата на индустрията, отдели по кредитиране на банки, консултантски фирми и др.

Специалност Интелектуална собственост и бизнес


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Интелектуална собственост и бизнес

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучение

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ е ориентирана към подготовката на специалисти, които чрез познанията си в областта на интелектуалната собственост и технологичния трансфер, да осигурят устойчивост и конкурентоспособност на организациите и институциите, в които работят. Обучението се осъществява съвместно с представители на бизнеса, както и с Академията на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС/WIPO), Европейското патентно ведомство (ЕПВ/ЕPO) и Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO). Студентите в специалността могат да се възползват от множество възможности за придобиване на практически опит и професионална реализация чрез развити стажантски програми на национално и регионално ниво, една от които е Pan EU Seal Project на ЕПВ/ЕPO.

Цели на обучението 

Целите на обучението са следните:

 • да се усвоят умения за идентифициране на обектите на интелектуална собственост;
 • да се усвоят знания и умения за възможностите за закрила на технологичните и иновационни решения като обекти на интелектуална собственост;
 • да се усвоят знания за различните бизнес модели за създаване и управление на обекти на интелектуална собственост и умения за избора на тези от тях, които да допринесат за постигане на максимален икономически ефект от използването им;
 • да се разкрие икономическата значимост на интелектуална собственост в културата за реализация на успешни бизнес стратегии и за запазване на културно-историческото наследство и национална идентичност;
 • да се разкрие икономическата значимост на интелектуалната собственост в индустрията при формирането и реализацията на успешни конкурентни стратегии за иновативност, за фирмена идентичност и диференциация.
Професионална реализация

Студентите, завършили специалността, могат да се реализират като:

 • Експерт в Патентно ведомство на Р България
 • Експерт в Комисия за защита на конкуренцията (КЗК)
 • Експерт в Агенция Митници, дирекция МРР (Митническо разследване и разузнаване)
 • Длъжности в субекти за колективно управление на права, сред които Музикаутор, Профон, Артистаутор, Филмаутор
 • ГДБОП
 • Експерт в Министерство на културата
 • Експерт в Министерство на икономиката
 • Да упражнява свободната професия - Представител по индустриална собственост (ПИС), след полагане и на изпит пред ПВ
 • Експерт в отдела по ИС на големи компании
 • Експерт в кантора, специализирана в областта на ИС
 • Експерт в Комисия за защита на потребителите
 • Служител в Министерство на вътрешните работи, с приоритет “Противодействие на икономическата престъпност“
 • Служител в Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“, сектор “Кибер сигурност“
 • Вещо лице, оценител (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)
 • Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост

За повече информация: https://iiptt.unwe.bg/ и https://www.facebook.com/iiptt

Специалност Макроикономика

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Макроикономика

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучение

редовна, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса заобучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

Специалността дава висока теоретична подготовка и развива практически умения за извършване на анализ на икономическите явления и процеси на равнище национална икономика и нейното интегриране в рамките на световното стопанство. Тя формира знания за съвременните достижения на икономическата теория, за основните макроикономическите проблеми и зависимостите между тях, за тенденциите в развитието на националната икономика и различните въздействия от страна на макроикономическата политика. Обучаващите се придобиват способности за прилагане на натрупаните знания при изследването на икономическите явления и процеси в практиката, за вземане на икономически решения както в национален мащаб, така и на микроикономическо равнище при съобразяване с макроикономическата среда на функциониране на домакинствата и фирмите. Подготовката на студентите осигурява професионални знания и умения за целенасочена изследователска работа, свързана с функционирането на икономическите системи и с вземането на оптимални стопански решения на всички равнища в икономиката.
Професионална реализация
Завършилите специалността могат да изпълняват анализаторски и управленски функции, да работят като преподаватели и изследователи в университетски и други образователни и научни институции, да решават стратегически и оперативни задачи при управлението на бизнеса, държавните и неправителствени организации. В качеството си на експерти и ръководители те могат да работят в научноизследователски и консултантски организации, специализирани агенции, банкови и небанкови финансови институции, международни организации и др. Особено ценени са при обосноваването, изработването и провеждането на макроикономическата политика – фискална, парична, политика на доходите, както и на други икономически политики, осъществявани на различни равнища. 
Специалност Маркетинг

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Маркетинг

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна и дистанционна форма,

4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

Специалност „Маркетинг" е от професионално направление „Икономика" със статут на функционална специалност. Тази й позиция се определя от ролята на маркетинга в процеса на управление на организациите, независимо от техните мащаби и предмет на дейност. Пазарната ориентация на организациите прави наложително участието в управлението на дейността им на специалисти по маркетинг, в т.ч. и такива с образователно-квалификационна степен „Бакалавър". Съобразно приетите в УНСС принципи за обучението на студентите бакалаври акцентът се поставя върху възможността специалистите да работят в екип. Що се отнася до бакалавъра по маркетинг, той трябва да може да участва в екипи, формирани на различни принципи: по функции, по процеси, по групи продукти (или търговски марки), по видове пазари.

Целта на обучението на бакалаврите от специалност „Маркетинг" е подготовката на високо квалифицирани специалисти за изпълнителско и средно управленско равнище, притежаващи знания и умения за планиране, реализиране и контролиране на оперативните маркетингови дейности в организации с различен предмет на дейност.

Професионална реализация

Завършилите специалност „Маркетинг“ в ОКС „Бакалавър“ имат възможност за успешна професионална реализация като специалисти за изпълнителско и средно управленско равнище в органи на държавната и местната власт (министерства, комитети, агенции, регионални администрации); големи, средни и малки фирми, холдинги, сдружения, корпорации; държавни и частни организации в областта на здравеопазването, образованието, социалните дейности; финансови институции (банки, борси, застрахователни дружества, пенсионни фондове); синдикални и работодателски организации, отраслови камари и палати; фондации; международни организации. Освен това те могат да работят и в специализирани агенции за маркетингови услуги: рекламни агенции, ПР агенции, агенции за медийно планиране, агенции за директен маркетинг и др.

Завършилите специалност „Маркетинг“ в ОКС „Бакалавър“ имат възможност за продължаване на обучението в образователно-квалификационна степен „Магистър", като за тях се предлага едногодишен план на обучение. Могат да продължат обучението си и по магистърска програма от друга специалност от професионално направление „Икономика“, като в тези случаи УНСС предлага обучение в рамките на три семестъра. Обучението по магистърски програми в други професионални направления е със срок две години.

Специалност Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

Основната цел на обучението на бакалаврите от специалност „Маркетинг и стратегическо планиране” е подготовката на квалифицирани специалисти за изпълнителско и средно управленско равнище, които разбират фирмената стратегия и притежават знания и умения за планиране, реализиране и контролиране на системата от маркетингови дейности в организации с различен предмет на дейност.

Две от важните изисквания, пред които са изправени съвременните организации, са пазарна ориентация и ефективност. Пазарната ориентация на организациите предполага участие на специалисти по маркетинг във вземането на решения и тяхната реализация. От друга страна, ефективното управление изисква участие на специалисти, които имат разбиране за системния характер на организациите. Това са специалисти, които владеят подходите и методите за изготвяне на анализи и прогнози, планове и програмите за тяхната реализация. Организациите днес се нуждаят от хора, които не само притежават отлична подготовка за разработване и изпълнение на маркетингови стратегии, но които едновременно с това могат да се справят със задачата да интегрират маркетинговата дейност в цялостната фирмена стратегия, познавайки и прилагайки методологията на прогнозирането, планирането и програмирането.

Професионална реализация

С придобитите знания и умения специалистите бакалаври завършили специалност „Маркетинг и стратегическо планиране“ с преподаване на английски език могат да работят в широк кръг от организации: големи, средни и малки фирми, холдинги, сдружения, корпорации; финансови институции (банки, борси, застрахователни дружества, пенсионни фондове); държавни и частни организации в областта на здравеопазването, образованието, електронните съобщения, социалните дейности; органи на държавната и местната власт (министерства, комисии, комитети, агенции, регионални администрации); синдикални и работодателски организации; международни организации и др.

Бакалаврите по “Маркетинг и стратегическо планиране” могат да работят и в специализирани агенции за маркетингови услуги: агенции за маркетингови проучвания, агенции за пазарни анализи, рекламни агенции, PR агенции, агенции за медийно планиране, агенции за директен маркетинг и др. Придобиването на знания на английски език, позволява специалистът бакалавър по „Маркетинг и стратегическо планиране“ да продължи образованието си в магистърска степен на обучение в чужбина и да се реализира успешно както на вътрешния, така и на международния пазар на труда.

Специалност Международен туризъм и икономика

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Международен туризъм и икономика

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучение

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.


Цели на обучението

Целите на обучението са свързани с облика, съдържанието и обхвата на специалност „Международен туризъм и икономика”, както и с възможностите за професионална реализация на завършилите студенти в глобалната туристическа индустрия.

Подцелите на обучението са получаване на знания и умения в областта на:

 • икономиката, организацията и управлението на макро-, мезо- и микрониво в отрасъл Туризъм;
 • природните и антропогенните ресурси на туризма (географските, климатичните и балнеоложките условия, паметниците на историята и културата, фолклора, традициите и архитектурата на туристическите дестинации и други);
 • значението и спецификата на суперструктурата и инфраструктурата в туризма;
 • маркетингови дейности по повод успешното привличане на туристи в местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, спортно-анимационните центрове и пригодените за туристическо ползване етнографски, културни, исторически и природни забележителности и други;
 • планиране, организиране и предлагане на висококачествени и конкурентоспособни туроператорски продукти по всички видове туризъм, хотелиерски услуги и туристически събития на глобалния туристически пазар.

Професионална реализация

 • Специалисти в областта на управлението на туризма на ниво отрасъл и на ниво туристически район;
 • Мениджъри и специалисти на туристически агенции (туроператорска и турагентска дейност);
 • Мениджъри и специалисти в хотелиерството и ресторантьорството;
 • Организатори на събития;
 • Мениджъри и специалисти в областта на маркетинга и продажбите на туристически продукти и услуги
 • Бранд мениджъри и специалисти в рекламата на туристически продукти и услуги.
 • Други (специалисти в областта на управлението на проекти; екскурзоводи; спа и уелнес специалисти; специалисти по иновации в туризма; специалисти в областта на екологията и природоползването).
Специалност Международни икономически отношения

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалности

Международни икономически отношения (МИО)

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

 300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

 860 лв.

Цели на обучението

Обучението по специалност “Международни икономически отношения” има за цел да осигури широкопрофилна подготовка на професионалисти със задълбочени общоикономически и управленски знания, както и със знания и умения в специфичната област на международните икономически отношения и институциите, европейската икономическа интеграция, международните финанси, международния бизнес, фирменото сътрудничество и маркетинга.

Професионална реализация

Завършилите специалност “Международни икономически отношения”:

 • Притежават теоретични и приложни знания по микро-, макро- и световна икономика, стопанска история, икономически теории, счетоводство, финанси, планиране и прогнозиране, икономика на труда, фирмено управление и маркетинг.
 • Ориентират се в правните аспекти и правните проблеми на регулирането на бизнеса на национално и международно равнище.
 • Използват инструментариума на математиката, информатиката и статистиката.
 • Прилагат специализирани знания и умения в областта на международния бизнес на микро- и макроравнище; на вътрешния и международния маркетинг и неговите специфични предимства и възможности в продуктов, географски и функционален аспект; на финансовото и банковото обслужване на бизнеса в национален и международен план: финансовите и кредитните операции, сделките с ценни книжа и механизма на борсова търговия, кредитирането и гарантирането на финансовите, банковите и външноикономическите операции.
 • Владеят техники за подготовката и осъществяването на международни сделки за покупко-продажба, за реализирането на международни стопански операции, както и за управлението на инвестиционни проекти с национално и международно значение, с участието на чуждестранни капитали и други чужди ресурси;
 • Познават европейската бизнес среда, интеграционните процеси в Европа, европейската иновационна политика, както и специфичните икономогеографски, демографски и социокултурни особености на конкретни регионални европейски пазари;
 • Осъществяват на български и на чужд език комуникационна политика на компании за целите на международния бизнес и междукултурния мениджмънт.

 

Завършилите специалност “Международни икономически отношения” в най-висока степен отговарят на специфичните изисквания за заемането на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация, във фирми с международна дейност, в банковото дело и борсовата търговия. Те също така притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски, финансови и кредитни организации, както и в мултинационални и транснационални компании.

 

Учебен план 
Специалност Международни икономически отношения (съвместна програма)

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалности

Международни икономически отношения (съвместна програма)

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за платено обучение

860 лв.

Съвместната програма по „Международни икономически отношения“ е резултат от работата по проект „Икономическото образование в България 2030“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. УНСС е координиращият университет, а Бургаският свободен университет е партниращият университет. Дисциплините в трети семестър на втори курс се водят от преподаватели от партниращия университет. Обучението ще се провежда с използването на най-съвременни средства на обучение като дигитални класни стаи и др. Завършилите ще получат диплома, подписана от ректорите на двата университета.

Цели на обучението 

Обучението по специалност Международни икономически отношения“ (съвместна програма) има за своя основна цел широкопрофилната подготовка на професионалисти със задълбочени общоикономически и управленски знания, както и със знания и умения в специфичната област на международните икономически отношения и институции, европейската икономическа интеграция, международните финанси, международния бизнес, фирмено сътрудничество и маркетинг. 

Професионална реализация 

Завършилите специалност Международни икономически отношения“ (съвместна програма):  

 • Притежават теоретични и приложни знания по микро-, макро- и световна икономика, стопанска история, икономически теории, счетоводство, финанси, планиране и прогнозиране, икономика на труда, фирмено управление и маркетинг; 
 • Ориентират се в правните аспекти и правните проблеми на регулиране на бизнеса на национално и международно равнище; 
 • Използват инструментариума на математиката, информатиката и статистиката; 
 • Прилагат специализирани знания и умения в областта на международния бизнес на микро- и макроравнище; на вътрешния и международния маркетинг и неговите специфични предимства и възможности в продуктов, географски и функционален аспект; на финансовото и банковото обслужване на бизнеса в национален и международен план: финансови и кредитни операции, сделки с ценни книжа и механизъм на борсова търговия, кредитиране и гарантиране на финансовите, банковите и външноикономическите операции; 
 • Владеят техники за подготовка и осъществяване на международни сделки за покупко-продажба, за реализиране на международни стопански операции, както и за управление на инвестиционни проекти с национално и международно значение, с участието на чуждестранни капитали и други чужди ресурси; 
 • Познават европейската бизнес среда, интеграционните процеси в Европа, европейската иновационна политика, както и специфичните икономгеографски, демографски и социокултурни особености на конкретни регионални европейски пазари; 
 • Осъществяват (на български и чужд език) комуникационна политика на компании за целите на международния бизнес и междукултурния мениджмънт. 

Завършилите специалност Международни икономически отношения“ (съвместна програма) в най-висока степен отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация, в стопански организации с международна дейност, в банковото дело и борсовата търговия. Те също така притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски, финансови и кредитни организации, както и в мултинационални и транснационални компании. 

Специалност Международни икономически отношения с преподаване на английски език

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалности

 Международни икономически отношения с преподаване на английски език

Професионално направление

 Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

Обучението по специалност “Международни икономически отношения с преподаване на английски език” има за своя основна цел широкопрофилната подготовка на професионалисти със задълбочени общоикономически и управленски знания, както и със знания и умения в специфичната област на международните икономически отношения и институции, европейската икономическа интеграция, международните финанси, международния бизнес, фирмено сътрудничество и маркетинг.

Професионална реализация

Завършилите специалност “Международни икономически отношения с преподаване на английски език”: 

 • Притежават теоретични и приложни знания по микро-, макро- и световна икономика, стопанска история, икономически теории, счетоводство, финанси, планиране и прогнозиране, икономика на труда, фирмено управление и маркетинг;
 • Ориентират се в правните аспекти и правните проблеми на регулиране на бизнеса на национално и международно равнище;
 • Използват инструментариума на математиката, информатиката и статистиката;
 • Прилагат специализирани знания и умения в областта на международния бизнес на микро- и макроравнище; на вътрешния и международния маркетинг и неговите специфични предимства и възможности в продуктов, географски и функционален аспект; на финансовото и банковото обслужване на бизнеса в национален и международен план: финансови и кредитни операции, сделки с ценни книжа и механизъм на борсова търговия, кредитиране и гарантиране на финансовите, банковите и външноикономическите операции;
 • Владеят техники за подготовка и осъществяване на международни сделки за покупко-продажба, за реализиране на международни стопански операции, както и за управление на инвестиционни проекти с национално и международно значение, с участието на чуждестранни капитали и други чужди ресурси;
 • Познават европейската бизнес среда, интеграционните процеси в Европа, европейската иновационна политика, както и специфичните икономгеографски, демографски и социокултурни особености на конкретни регионални европейски пазари;
 • Осъществяват /на български и чужд език/ комуникационна политика на компании за целите на международния бизнес и междукултурния мениджмънт.

 Завършилите специалност “Международни икономически отношения с преподаване на английски език” в най-висока степен отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация, в стопански организации с международна дейност, в банковото дело и борсовата търговия. Те също така притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски, финансови и кредитни организации, както и в мултинационални и транснационални компании.

Специалност Мениджмънт на недвижимата собственост

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Мениджмънт на недвижимата собственост

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучение

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

Квалификационната характеристика на специалност “Мениджмънт на недвижимата собственост” отразява характера на специалността като обособена икономическа специалност на УНСС, както и опорните моменти в подготовката на студентите, а също и възможностите за тяхната реализация.

Специалност “Мениджмънт на недвижимата собственост” е насочена към сферата на бизнеса с обекти на недвижимата собственост (недвижими имоти) и подготвя висококвалифицирани специалисти за работа в компании и организации, свързани с разработването и реализирането на проекти за изграждане на обекти на недвижимата собственост, с търговията, инвестициите и оценката на различните видове и с различно предназначение обекти на недвижимата собственост, а също така и с управлението на недвижими имоти на физически и юридически лица, както и на общински и на държавни имоти.

Основната образователна цел на обучението по специалността е да подготвя завършващите студенти за успешна реализация в сферата на създаването, придобиването, използването и трансформирането на различните видове обекти на недвижимата собственост – жилищни и нежилищни (търговски, индустриални, логистични, офис-площи и др.).

Основната цел се декомпозира на следните цели на обучението:

 • изграждане у обучаемите на разбиране на недвижимите имоти като система, която включва първоначалното състояние  на имота (земята); правото върху това първоначално състояние; последващи трансформации вследствие на човешка намеса.
 • изграждане у обучаемите на разбиране за средата, в която се осъществява създаването и трансформацията на имотите – градската среда и закономерностите на нейното развитие .
 • изграждане у обучаемите на разбиране за особеностите, отличителните черти и характеристиките на обектите на недвижимата собственост в сравнение с другите дълготрайни материални активи като немобилност, дълготрайност, уникалност и др.
Професионална реализация

Сферите на реализация, в т.ч. длъжностите, които могат да заемат дипломираните бакалаври от специалността, са:

 • мениджъри на недвижими имоти, фасилити и пропърти мениджъри;
 • анализатори на процеси, протичащи на пазара на недвижими имоти;
 • създаване на собствени фирми и тяхното управление;
 • организатори на предлагане на недвижими имоти;
 • консултанти по управление на недвижими имоти (собственост);
 • мениджъри на сграден фонд и други недвижими имоти на фирмите от реалния и финансовия сектор (мениджъри на корпоративни недвижими имоти);
 • аналитични специалисти по покупко-продажба на недвижими имоти в съответните фирми и кантори;
 • икономически експерти по създаване и управление на портфейли от недвижими имоти;
 • брокери на недвижими имоти;
 • оценители на различни видове обекти на недвижимата собственост;
 • риск-мениджъри по инвестиране в недвижими имоти;
 • мениджъри на лична (жилищна) собственост и на жилищни кооперации;
 • консултанти по инвестиции в недвижими имоти и взаимни фондове (ипотечни);
 • консултанти по финансиране на инвестициите в недвижими имоти;
 • кредитни консултанти.

Предвид горните сфери на реализация (длъжности), завършилите специалността студенти могат да работят във фирми, кантори и агенции за недвижими имоти, в регионалните компании за недвижими имоти, в пропърти и фасилити фирми, в националното сдружение за недвижими имоти, както и във фирми от реалния и финансовия сектор като мениджъри на недвижимата им собственост, а също и в отдели и дирекции по управление на собствеността в общинската и държавна администрация.

Дипломираните бакалаври могат да продължат образованието си в желана магистърска програма, да заемат консултантски, организаторски и мениджърски длъжности в агенции за недвижими имоти и в различни бизнес-организации от сектора и извън него, изпълнителски и ръководни длъжности в регионални и национални структури за икономика и управление на недвижими имоти (частни, общински и държавни).

Учебният план на специалността е съпоставим с учебните планове на специалност “Мениджмънт и икономика на недвижимата собственост” в редица университети в Европа и САЩ.

            Катедрата, водеща специалността осъществява международни контакти и съвместни научни прояви с чуждестранни университети, висши училища и институти. Това е предпоставка студентите да получават актуална информация за процесите в сферата на икономиката на недвижимата собственост в международен и европейски план и при възможност да участват в международни прояви на катедрата. В нейния колектив работят висококвалифицирани преподаватели, което дава възможност за научно израстване на тези, които желаят да се посветят на научно-преподавателска кариера, свързана с икономиката и управлението на недвижимата собственост.

Специалност Политическа икономия

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Политическа икономия

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

Специалност „Политическа икономия“ е свързана с най-новите тенденции в развитието на икономическата теория и радикалните промени в реалностите на функциониране на националните стопанства, регионалните икономически структури и глобалната икономика.

Специалност „Политическа икономия“ предлага изучаване, проектиране и управление на икономическите системи в концептуалната рамка на политическите, социалните, историческите и институционални условия, развития и промени. Политическата икономия поставя и разглежда икономическата система в цялостния й контекст на вграденост в глобалната обществена система като неин основополагащ и свързващ компонент.

Учебният план на специалност „Политическа икономия“ е изграден на основата на новите теоретични концепции и променените реалности в условията на следкризисното развитие на капиталистическата икономика и дава знания за социално-политически и финансово-икономически алтернативи в сложната икономическа, политическа и геостратегическа среда на глобалната икономика в началото на 21 век. 

Професионална реализация

Завършилите специалността  ще се реализират като експерти, политикоикономически съветници и  мениджъри в държавни институции, в политически структури, в управленски и организационни звена на централната и местната власт, в структури на гражданското общество и др. 
Специалност Предприемачество

Обща информация

Специалност

Предприемачество

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

Специалност „Предприемачество” е създадена в отговор на настъпилите и настъпващи сериозни промени в икономическата и социалната среда на бизнеса в национален и международен контекст (включително членството на страната в ЕС). Катализатор за това е и обявяването от ЕС на предприемачеството за една от осемте компетенции на европееца и приоритетното развитие на предприемаческото образование и обучение.

Основните цели на обучението по специалност „Предприемачество” са: да даде теоретичните основи за разбирането на процесите и явленията; да осигури методически и практически познания и умения, подпомагащи студентите с потенциал да създават и развиват свой конкурентен бизнес; да формира предприемаческа култура, дух и отговорност сред студентите, давайки им възможност да заемат и други позиции, изискващи самоинициатива и поемане на риск.

Постигането на тези цели се основава на стабилната основа, изградена от:

 • Вграждането в учебния процес на целеви изследователски резултати, включително достигани с личното участие на преподаватели, докторанти и студенти;
 • Използването предимно на интерактивни методи на преподаване като: проблемни лекции, управлявани дискусии, казусен метод, игра на роли, управленски игри, симулации, екипен метод и др.;
 • Прилагането на резултати от международни проекти и съвместни публикации с колеги от чужди университети;
 • Включването в учебния процес на „действащи” български и чужди предприемачи, включително бивши студенти със собствен бизнес, и др.
Професионална реализация

Завършилите специалност „Предприемачество“ имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • компетентни индивидуални или екипни предприемачи, стартиращи собствен бизнес (най-инициативните, благодарение на практическата насоченост на учебния план, могат да го направят още по време на следването си);
 • вътрешнофирмени (корпоративни) предприемачи в съществуващите по-големи фирми, подпомагайки генерирането, трансфера и комерсиализирането на иновации;
 • многофункционални специалисти в малки и средни фирми, които след натрупването на определен опит също могат да поемат по пътя на собствения бизнес;
 • експерти в държавни институции, общини, съвети и кметства по дейности, свързани с бизнеса, както и в структури на гражданското общество (публично-частно партньорство);
 • експерти в консултантски фирми; в структури и проекти на ЕС.

  Завършилите специалност „Предприемачество“ в ОКС „бакалавър“ имат възможност за продължаване на обучението в магистърска степен, където да задълбочат знанията и уменията си в конкретно избрана област, формирайки успешно личностно и професионално развитие.

Специалност Стратегическо планиране

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Стратегическо планиране

Професионално направление

Икономика

ОКС

Бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Редовна, 4 години

Форма на дипломиране

Държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

 300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

 860 лв.

Цели на обучението:

Целите на обучението са завършващите специалността „Стратегическо планиране“ да:

 • получат необходимите по дълбочина, обем и обхват знания за икономиката в нейната цялост, за системния характер на процесите, които се развиват в нея; за връзката и взаимодействието между стратегическо, тактическо и оперативно планиране на четирите равнища на нейното управление – наднационално, национално, регионално, фирмено;
 • овладеят модерните подходи, парадигми, методология, методики и инструменти за проектиране на стратегическото бъдеще на социално-икономическите системи (фирмени, регионални, национални, интернационални);
 • изградят умения и навици за бърза и ефективна реакция в условията на динамично променящи се бизнес среда, технологии, изисквания на процесите на глобализация и интеграция;
 • бъдат мотивирани да се обучават през целия живот, като разширяват и
  повишават своята професионална подготовка, знания и умения с
  използването на различните степени на образование (магистърски и
  докторски програми), продължаващо обучение, самоподготовка и други;
 • изпитват удовлетворение от направения избор за професионална реализация в областта на стратегическото проектиране.


Професионална реализация:

Завършилите специалност "Стратегическо планиране" с придобита образователно-
квалификационна степен "бакалавър" на основата на своите знания, умения и компетенции намират професионална реализация и на четирите равнища на управление на икономиката:

 • на международно равнище: в международни организации и институции като Организацията на обединените нации, Световна банка, Международен валутен фонд, Европейска централна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейска инвестиционна банка, представителства на Европейската комисия; Световна търговска организация, Световната здравна организация и др.
 • на национално равнище: в министерствата, агенции и други правителствени институции при разработването на секторни анализи, прогнози и политики; при разработването, изпълнението и осъществяването на контрола по изпълнението на стратегиите, плановете, програмите и проектите за бъдещо развитие; в отделите по програмиране на управляващите органи на оперативните програми.
 • на регионално равнище: в областните и общинските администрации при разработването, изпълнението и осъществяването на контрола по изпълнението на плановете, програмите и проектите за бъдещо развитие на регионите, областите и общините; в регионалните браншови организации и съюзи, обществени съвети, неправителствени организации при изготвянето на анализ и оценка на предлаганите планове и политики за регионално развитие, при разработването на варианти на регионална политика.
 • на фирмено равнище: в търговските дружества от сферата на селското и горското стопанство, промишлеността, строителството, транспорта и съобщенията, туризма, търговията, финансите, застрахователното дело, културата, спорта, медиите и т.н. при разработването и изпълнението на техните стратегии, бизнес планове, програми и проекти.

В съответствие със заложените цели бакалаврите от специалност „Стратегическо планиране" могат да продължат образованието си в образователно-квалификационната
степен „магистър", както веднага след завършване на срока на обучението си, така и след придобиване на практически опит и осъзнаване необходимостта от задълбочаване на техните знания и умения.

Специалност Счетоводство

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Счетоводство

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

“Счетоводство” е първата официално обособена икономическа специалност в света. Нейното многовековно развитие е доказателство за научно- познавателния и характер. Това намира отражение в широкия обхват на съвременното счетоводно знание. Няма сфера в социалния живот – стопанска, непроизводствена, финансова, където счетоводството да не намира приложение. Авторитетът на специалността силно нараства в условията на пазарна икономика, при която счетоводството е основната стопанскоинформационна система за формулиране на управленски решения. В съвременния свят, счетоводнопознавателният процес се утвърди като логическо единство на базово икономическо изследване, фактологично отчетно отразяване, вътрешно финансов контрол над операциите, икономически анализ и финансово планиране.

Целите на обучението по специалност „Счетоводство“ включват:

 • развитие на фундаментални (базови) знания, умения и способности, необходими за дългосрочното кариерно развитие;
 • развитие на базови икономически и управленски знания, умения и способности като интегрирани компетенции;
 • развитие на специализирани (финансово-счетоводни) знания, умения и способности като интегрирани компетенции.
Професионална реализация

Завършилите специалност “Счетоводство”, ОКС “Бакалавър” имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят като специалисти по счетоводство с висше образование в различните форми на икономическата организация – дружества, корпорации, холдинги, както и в системата на публичната администрация . В производствените и финансовите институции, банки, застрахователни дружества, предприятията от публичния сектор, завършилите специалността придобиват правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като финансов директор, главен счетоводител, финансов експерт, данъчен инспектор, директор по икономическите въпроси, методолог по счетоводен анализ, и други финансово-икономически длъжности.

Завършилите специалността имат възможност да продължат обучението си в ОКС „Магистър“ в УНСС или в други университети в страната и в чужбина. Те могат и да придобият допълнителна професионална квалификация като финансови експерти, експерт-счетоводители, регистрирани одитори и др., както към Института на дипломираните-експерт счетоводители в страната (ИДЕС), така и към международно утвърдени професионални организации като Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) и Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA).

Специалност Творчески индустрии и бизнес

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Творчески индустрии и бизнес

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.


Специалност „Творчески индустрии и бизнес“ е ориентирана към подготовката на специалисти, които чрез познанията си в областта на творческите индустрии, интелектуалната собственост и технологичния трансфер, да осигурят устойчивост и конкурентоспособност на организациите и институциите, в които работят. Обучението се осъществява съвместно с представители на бизнеса, както и с Академията на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС/WIPO), Европейското патентно ведомство (ЕПВ/ЕPO) и Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO). Студентите в специалността могат да се възползват от множество възможности за придобиване на практически опит и професионална реализация чрез развити стажантски програми на национално и регионално ниво, една от които е Pan EU Seal Project на ЕПВ/ЕPO.

Цели на обучението

Основните цели на обучението са:

 • да се усвоят умения за идентифициране на обектите на интелектуална собственост в творческите индустрии;
 • да се усвоят знания и умения за възможностите за закрила на продуктите на творческите индустрии чрез системата на интелектуалната собственост;
 • да се усвоят знания за различните бизнес модели за създаване и управление на творчески продукти, обект на интелектуална собственост и умения за избора на тези от тях, които да допринесат за постигане на максимален икономически ефект от използването им;
 • да се разкрие икономическата значимост на интелектуална собственост в културата за реализация на успешни бизнес стратегии и за запазване на културно-историческото наследство и национална идентичност.

Професионална реализация

Студентите, завършили специалността, могат да се реализират като:

 • Експерт в Патентно ведомство на Р България
 • Експерт в Комисия за защита на конкуренцията (КЗК)
 • Експерт в Агенция Митници, дирекция МРР (Митническо разследване и разузнаване)
 • Длъжности в субекти за колективно управление на права, сред които Музикаутор, Профон, Артистаутор, Филмаутор
 • ГДБОП
 • Експерт в Министерство на културата
 • Експерт в Министерство на икономиката
 • Да упражнява свободната професия - Представител по индустриална собственост (ПИС), след полагане и на изпит пред ПВ
 • Експерт в отдела по ИС на големи компании
 • Експерт в кантора, специализирана в областта на ИС
 • Експерт в Комисия за защита на потребителите
 • Служител в Министерство на вътрешните работи, с приоритет “Противодействие на икономическата престъпност“
 • Служител в Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“, сектор “Кибер сигурност“
 • Вещо лице, оценител (след полагане на необходимите изпити и вписване в съответната служба)
 • Посредник по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост

За повече информация: https://iiptt.unwe.bg/ и https://www.facebook.com/iiptt

Специалност Търговия и продажби

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Търговия и продажби

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за държавна поръчка

860 лв.

Цели на обучението

Специалността създава кадри за професия, оформена и непрекъснато утвърждаваща се като значима в бизнес практиката, получила всепризнатото наименование “Търговец”. Обучението цели създаване на професионалисти по търговия и продажби, мениджъри в компании, работещи както в бизнес към бизнес отношенията, така и при продажбите на крайни потребители. Това са едни от най-търсените кадри, чието заплащане е сред най-високите  мениджърски позиции.

Търговията и продажбите винаги са били предизвикателно поле за изява на амбициозни предприемачи, визионери и лидери. Дигитализацията и развитието на каналите за продажба днес изискват все по-задълбочени знания и умения за управление на сделките, асортимента, цените, търговския персонал, обслужването и планирането, така че да се осигури успех в силно конкурентна среда. Включените в обучението дисциплини покриват широк кръг от теми, като фокусът е обвързване на теорията с практиката. За целта се изследват казуси от търговската реалност, провеждат се семинари с представители на търговския бизнес, посещават се търговски фирми. Предпоставка за това са споразуменията за сътрудничество с големи търговски вериги и с държавни институции от водещата обучението катедра „Икономика на търговията“.
Професионална реализация

Успешната реализация на завършилите специалността се гради както на получените знания и умения по време на обучението, така и на широкия обхват от сектори в икономиката, в които могат да работят – не само в специализираната търговска и логистична дейност, като например, търговски вериги и платформи за електронна търговия, дребен и среден търговски бизнес, но и в търговски отдели на индустриални и туристически предприятия, банки и застрахователни компании, консултантски компании, борси и др.

Всичко това прави възпитаниците на специалността „Търговия и продажби“ конкурентоспособни висококвалифицирани мениджъри и предприемачи.

Специалност Финанси

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Специалност Финанси
Професионално направление Икономика
ОКС бакалавър
Форма и продължителност на обучението

редовна и дистанционна форма,

4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране държавен изпит
Семестриална такса за държавна поръчка 300 лв.
Семестриална такса за обучение срещу заплащане 860 лв.

Образователната цел на обучението в бакалавърската специалност „Финанси“ е да осигури икономическа и финансова основа от знания, като се постигне и постепенна специализация, за да се подготвят професионалисти, готови за бързо променящата се икономическа среда и отговарящи на високите изисквания на пазара на труда.

Целите на обучението са:

 • да се изградят професионалисти със значителни теоретични и практически познания в областта на финансите, които да могат да реагират адекватно на динамичната и непредвидимата финансова и макроикономическа среда;
 • да се формират специалисти, които да могат да вземат мотивирани управленски решения;
 • да се осигури мотивация за самостоятелна работа и активно участие в учебния процес за целите на придобиването на знания, компетентности и умения за намиране и ефективно използване на различни източници на информация и за провеждане на самостоятелна научноизследователска дейност.
Професионална реализация

Завършилите специалност „Финанси“ в ОКС „бакалавър“ имат възможност за успешна професионална реализация в банковата система и небанковите финансови институции като застрахователни дружества, пенсионни фондове, инвестиционни дружества, държавната администрация, научноизследователските звена и институти, български и чуждестранни финансови и нефинансови компании, общинската и областната администрация, различни звена на Европейската комисия.

Обучението се осъществява от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели, които са изявени специалисти в научноизследователската област и в практиката, което допринася за практическата насоченост и на преподаваните дисциплини.

Специалност Финанси и счетоводство с преподаване на английски език

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Финанси и счетоводство

с преподаване на английски език

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

 300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

 860 лв.

Цели на обучението

Търсенето и авторитетът на специалността силно нарастват в условията на пазарна икономика. В съвременният свят финансово-счетоводният процес се утвърди като единство на икономическото изследване, отчетното отразяване, финансовия контрол, икономическия анализ и финансовото управление.  Дипломираните бакалаври са подготвени да се реализират на средно управленско ниво във финансовата сфера и да вземат рационални решения на оперативно равнище.

  Обучението по специалността е подчинено на идеята за осигуряване на общоикономически фундамент и постепенно специализиране и профилиране с цел ефективното адаптиране към потребностите на практиката. Отчетена е и необходимостта от солидна юридическа подготовка и компютърна грамотност. Особено внимание е отделено на придобиването на знания и умения, свързани с приложението на съвременни информационни технологии в областта на финансите, счетоводството и финансовия контрол.

Основната образователна цел на УНСС при организиране на обучението по специалност ”Финанси и счетоводство” (с преподаване на английски език) - бакалавърска степен е следната: Чрез система от взаимообвързани основни, специални и профилиращи дисциплини да се осигури получаването на комплекс от знания и умения, необходими за работата на специалиста по финанси и счетоводство.

Професионална реализация

Завършилите специалността “Финанси и счетоводство” (с преподаване на английски език), ОКС „Бакалавър“ имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в следните сфери: банкова система; публична администрация;  капиталови  пазари;  застраховане и социално осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др. Завършилите специалността “Финанси и счетоводство” могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности.

Завършилите специалност “Финанси и счетоводство” (с преподаване на английски език), ОКС „Бакалавър“ имат възможност да продължат обучението си в ОКС „Магистър“ по свързани специалности. Те могат и да придобият допълнителна професионална квалификация като финансови експерти, експерт-счетоводители, регистрирани одитори и др., както към Института на дипломираните-експерт счетоводители в страната (ИДЕС), така и към международно утвърдени професионални организации като Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) и Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA).


Специалност Финансов контрол

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Финансов контрол

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

Специалност “Финансов контрол” е насочена към подготовка на висококвалифицирани специалисти за нуждите на контролните институции и звена в публичния и частния сектор.  Целите на обучението произтичат от повишената роля и изисквания пред контрола, като управленска функция и като обществено отношение.

Целите на обучението са:

 • Актуални и задълбочени знания в областите на контрола, счетоводството и финансите;
 • Развиване на лични умения и компетентности, подходящи за специфичните предизвикателствата в контролни институции, но и също за общите изисквания и очаквания при работа в областта на финансите и счетоводството;
 • Създаване на основа за продължаващо обучение, което да разширява и осъвременява знанията, уменията и компетентностите в отговор на съвременните предизвикателства пред икономиката, в частност пред контрола.

Професионална реализация

Завършването на специалност „Финансов контрол“, в ОКС „Бакалавър“ е предпоставка за успешна професионална реализация като експерти, инспектори, одитори в контролните системи на публичната администрация, Националната агенция по приходите, Митническа администрация, Сметната палата, Агенция за държавна финансова инспекция, органи за финансов надзор, звена за вътрешен контрол и одит в публичния и частния сектор (банки, застрахователни и осигурителни дружества, корпоративни структури) и други. Същевременно получената обща и специална подготовка им осигурява широк спектър от възможности за друга реализация като специалисти в областта на счетоводството, финансите и контрола.

Образованието по специалността “Финансов контрол”, бакалавърска степен, е счетоводно – икономическо образование по смисъла на Закона за независимия финансов одит и Закона за счетоводството.

Дистанционно обучение - гр. София

Специалност Икономика

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Икономика

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучение

редовна и дистанционна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.Цели на обучението

В специалността се подготвят висококвалифицирани специалисти с теоретична подготовка и практически умения за извършване на микроикономически и макроикономически анализи, които им позволяват да решават конкретни икономически проблеми на различни равнища на икономическата система. Обучаващите се студенти получават знания за: фундаменталните принципи на поведение на основните микроикономически единици, механизмите за ефективно управление и функциониране на фирмите и националната икономика, изграждането на бизнес стратегии, развитието и конкурентоспособността на фирмите, формирането и функционирането на икономическите институции, тенденциите в развитието на националната икономика, основните макроикономически проблеми и взаимовръзката между тях, провеждането на различни видове икономически политики и т. н.
Студентите придобиват умения за изследване на икономическите явления и процеси на микро- и макроикономическо равнище. Те развиват способности за практическо използване на достиженията на съвременната икономическа теория при извършване на конкретни анализи на равнища фирма, отрасъл, национална икономика и наднационални икономически структури.
Професионална реализация
Завършилите специалността имат възможност да се реализират като специалисти във фирмите, държавните институции, неправителствените организации, международните институции, финансовата сфера, инвестиционното посредничество и др. Те могат да вземат участие при разработването и осъществяването на фискалната политика, паричната политика и политиката на доходите, да разработват оптимизационни модели и да правят икономически прогнози. Завършилите специалността могат да работят също като преподаватели в университетски и други образователни институции, както и да бъдат експерти и ръководители в изследователски и консултантски организации, специализирани агенции и др. 
Специалност Маркетинг

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Маркетинг

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна и дистанционна форма,

4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

Цели на обучението

Специалност „Маркетинг" е от професионално направление „Икономика" със статут на функционална специалност. Тази й позиция се определя от ролята на маркетинга в процеса на управление на организациите, независимо от техните мащаби и предмет на дейност. Пазарната ориентация на организациите прави наложително участието в управлението на дейността им на специалисти по маркетинг, в т.ч. и такива с образователно-квалификационна степен „Бакалавър". Съобразно приетите в УНСС принципи за обучението на студентите бакалаври акцентът се поставя върху възможността специалистите да работят в екип. Що се отнася до бакалавъра по маркетинг, той трябва да може да участва в екипи, формирани на различни принципи: по функции, по процеси, по групи продукти (или търговски марки), по видове пазари.

Целта на обучението на бакалаврите от специалност „Маркетинг" е подготовката на високо квалифицирани специалисти за изпълнителско и средно управленско равнище, притежаващи знания и умения за планиране, реализиране и контролиране на оперативните маркетингови дейности в организации с различен предмет на дейност.

Професионална реализация

Завършилите специалност „Маркетинг“ в ОКС „Бакалавър“ имат възможност за успешна професионална реализация като специалисти за изпълнителско и средно управленско равнище в органи на държавната и местната власт (министерства, комитети, агенции, регионални администрации); големи, средни и малки фирми, холдинги, сдружения, корпорации; държавни и частни организации в областта на здравеопазването, образованието, социалните дейности; финансови институции (банки, борси, застрахователни дружества, пенсионни фондове); синдикални и работодателски организации, отраслови камари и палати; фондации; международни организации. Освен това те могат да работят и в специализирани агенции за маркетингови услуги: рекламни агенции, ПР агенции, агенции за медийно планиране, агенции за директен маркетинг и др.

Завършилите специалност „Маркетинг“ в ОКС „Бакалавър“ имат възможност за продължаване на обучението в образователно-квалификационна степен „Магистър", като за тях се предлага едногодишен план на обучение. Могат да продължат обучението си и по магистърска програма от друга специалност от професионално направление „Икономика“, като в тези случаи УНСС предлага обучение в рамките на три семестъра. Обучението по магистърски програми в други професионални направления е със срок две години.

Специалност Счетоводство и контрол

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Счетоводство и контрол

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучение

дистанционно обучение, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

“Счетоводство” е първата официално обособена икономическа специалност в света. Нейното многовековно развитие е доказателство за научно- познавателния и характер. Това намира отражение в широкия обхват на съвременното счетоводно знание. Няма сфера в социалния живот – стопанска, непроизводствена, финансова, където счетоводството да не намира приложение. Авторитетът на специалността силно нараства в условията на пазарна икономика, при която счетоводството е основната стопанскоинформационна система за формулиране на управленски решения. В съвременния свят, счетоводнопознавателният процес се утвърди като логическо единство на базово икономическо изследване, фактологично отчетно отразяване, вътрешно финансов контрол над операциите, икономически анализ и финансово планиране.

Целите на обучението по специалност „Счетоводство“ включват:

 • развитие на фундаментални (базови) знания, умения и способности, необходими за дългосрочното кариерно развитие;
 • развитие на базови икономически и управленски знания, умения и способности като интегрирани компетенции;
 • развитие на специализирани (финансово-счетоводни) знания, умения и способности като интегрирани компетенции.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Завършилите специалност “Счетоводство”, ОКС “Бакалавър” имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят като специалисти по счетоводство с висше образование в различните форми на икономическата организация – дружества, корпорации, холдинги, както и в системата на публичната администрация . В производствените и финансовите институции, банки, застрахователни дружества, предприятията от публичния сектор, завършилите специалността придобиват правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като финансов директор, главен счетоводител, финансов експерт, данъчен инспектор, директор по икономическите въпроси, методолог по счетоводен анализ, и други финансово-икономически длъжности.

Завършилите специалността имат възможност да продължат обучението си в ОКС „Магистър“ в УНСС или в други университети в страната и в чужбина. Те могат и да придобият допълнителна професионална квалификация като финансови експерти, експерт-счетоводители, регистрирани одитори и др., както към Института на дипломираните-експерт счетоводители в страната (ИДЕС), така и към международно утвърдени професионални организации като Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) и Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA).

Специалност Финанси

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Специалност Финанси
Професионално направление Икономика
ОКС бакалавър
Форма и продължителност на обучението

редовна и дистанционна форма,

4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране държавен изпит
Семестриална такса за държавна поръчка 300 лв.
Семестриална такса за обучение срещу заплащане 860 лв.

Образователната цел на обучението в бакалавърската специалност „Финанси“ е да осигури икономическа и финансова основа от знания, като се постигне и постепенна специализация, за да се подготвят професионалисти, готови за бързо променящата се икономическа среда и отговарящи на високите изисквания на пазара на труда.

Целите на обучението са:

 • да се изградят професионалисти със значителни теоретични и практически познания в областта на финансите, които да могат да реагират адекватно на динамичната и непредвидимата финансова и макроикономическа среда;
 • да се формират специалисти, които да могат да вземат мотивирани управленски решения;
 • да се осигури мотивация за самостоятелна работа и активно участие в учебния процес за целите на придобиването на знания, компетентности и умения за намиране и ефективно използване на различни източници на информация и за провеждане на самостоятелна научноизследователска дейност.
Професионална реализация

Завършилите специалност „Финанси“ в ОКС „бакалавър“ имат възможност за успешна професионална реализация в банковата система и небанковите финансови институции като застрахователни дружества, пенсионни фондове, инвестиционни дружества, държавната администрация, научноизследователските звена и институти, български и чуждестранни финансови и нефинансови компании, общинската и областната администрация, различни звена на Европейската комисия.

Обучението се осъществява от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели, които са изявени специалисти в научноизследователската област и в практиката, което допринася за практическата насоченост и на преподаваните дисциплини.

Дистанционно обучение - гр. Хасково

Специалност Икономика

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Икономика

Професионално направление

Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучение

дистанционна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

860 лв.


Цели на обучението

В специалността се подготвят висококвалифицирани специалисти с теоретична подготовка и практически умения за извършване на микроикономически и макроикономически анализи, които им позволяват да решават конкретни икономически проблеми на различни равнища на икономическата система. Обучаващите се студенти получават знания за: фундаменталните принципи на поведение на основните микроикономически единици, механизмите за ефективно управление и функциониране на фирмите и националната икономика, изграждането на бизнес стратегии, развитието и конкурентоспособността на фирмите, формирането и функционирането на икономическите институции, тенденциите в развитието на националната икономика, основните макроикономически проблеми и взаимовръзката между тях, провеждането на различни видове икономически политики и т. н.
Студентите придобиват умения за изследване на икономическите явления и процеси на микро- и макроикономическо равнище. Те развиват способности за практическо използване на достиженията на съвременната икономическа теория при извършване на конкретни анализи на равнища фирма, отрасъл, национална икономика и наднационални икономически структури.
Професионална реализация
Завършилите специалността имат възможност да се реализират като специалисти във фирмите, държавните институции, неправителствените организации, международните институции, финансовата сфера, инвестиционното посредничество и др. Те могат да вземат участие при разработването и осъществяването на фискалната политика, паричната политика и политиката на доходите, да разработват оптимизационни модели и да правят икономически прогнози. Завършилите специалността могат да работят също като преподаватели в университетски и други образователни институции, както и да бъдат експерти и ръководители в изследователски и консултантски организации, специализирани агенции и др. 
Специалност Счетоводство и контрол

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Счетоводство и контрол

Професионално направление

 Икономика

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучение

дистанционно обучение, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

300 лв.

Семестриална такса да обучение срещу заплащане

860 лв.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

“Счетоводство” е първата официално обособена икономическа специалност в света. Нейното многовековно развитие е доказателство за научно- познавателния и характер. Това намира отражение в широкия обхват на съвременното счетоводно знание. Няма сфера в социалния живот – стопанска, непроизводствена, финансова, където счетоводството да не намира приложение. Авторитетът на специалността силно нараства в условията на пазарна икономика, при която счетоводството е основната стопанскоинформационна система за формулиране на управленски решения. В съвременния свят, счетоводнопознавателният процес се утвърди като логическо единство на базово икономическо изследване, фактологично отчетно отразяване, вътрешно финансов контрол над операциите, икономически анализ и финансово планиране.

Целите на обучението по специалност „Счетоводство“ включват:

 • развитие на фундаментални (базови) знания, умения и способности, необходими за дългосрочното кариерно развитие;
 • развитие на базови икономически и управленски знания, умения и способности като интегрирани компетенции;
 • развитие на специализирани (финансово-счетоводни) знания, умения и способности като интегрирани компетенции.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Завършилите специалност “Счетоводство”, ОКС “Бакалавър” имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят като специалисти по счетоводство с висше образование в различните форми на икономическата организация – дружества, корпорации, холдинги, както и в системата на публичната администрация . В производствените и финансовите институции, банки, застрахователни дружества, предприятията от публичния сектор, завършилите специалността придобиват правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като финансов директор, главен счетоводител, финансов експерт, данъчен инспектор, директор по икономическите въпроси, методолог по счетоводен анализ, и други финансово-икономически длъжности.

Завършилите специалността имат възможност да продължат обучението си в ОКС „Магистър“ в УНСС или в други университети в страната и в чужбина. Те могат и да придобият допълнителна професионална квалификация като финансови експерти, експерт-счетоводители, регистрирани одитори и др., както към Института на дипломираните-експерт счетоводители в страната (ИДЕС), така и към международно утвърдени професионални организации като Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) и Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA).

Направление: Обществени комуникации и информационни науки

Редовно обучение

Специалност Медии и журналистика

ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Медии и журналистика

Професионално направление

Обществени комуникации и информационни науки

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

 400 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

 1100 лв.

Цели на обучението

Обучението по „Медии и журналистика“ в УНСС е насочено към развиване на практически умения и познания в следните ключови области:

 • Събиране и подготовка на информация за разпространение чрез средства за масова информация, работа в студио (радио/телевизия), заснемане/обработка на аудио-/видеоматериали; дигитални инструменти за създаване на онлайн съдържание/изследователска работа, медийна етика, световна история на медиите, история на българската журналистика, обща журналистическа теория, академично и творческо писане
 • Рекламен бизнес, връзки с обществеността, бизнес комуникации и фирмена култура
 • Маркетингови, предприемачески и продуцентски техники, разработване на медийни проекти, финансиране на медиите и културните индустрии, продуцентство, обща икономическа теория, маркетингови стратегии
 • Чрез разширени практикуми студентите получават базисни умения за работа в медии (радио, телевизия, информационни агенции, онлайн медии), участват в създаване на различни типове медийни продукти и формират качества за работа в екип
 • Универсалността на знанията, необходими за работата на медийните специалисти и журналистите, допълва университетския характер на предлаганото образование, което включва и дисциплини от сферата на икономическите, политическите и социалните науки.
Професионална реализация

Успешните кандидати намират реализация в разнообразни по вид частни и обществени медийни организации. Те могат да работят като:

 • Журналисти, репортери, редактори, наблюдатели, коментатори с икономически профил
 • В издателства, радио, телевизионни, звукозаписни и филмови компании
 • Да осъществяват самостоятелна издателска и продуцентска дейност
 • Да осъществяват кампании по реклама и връзки с обществеността за различни медийни организации
 • Да се реализират във всички сфери на бизнеса на длъжности, свързани с осъществяването на връзките на различни организации и институции с медиите
 • Да работят в международни медийни програми, проекти и дейности
 • Да продължат обучението си в магистърска и след това – в докторска степен
Специалност Медия икономика

ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Медия икономика

Професионално направление

Обществени комуникации и информационни науки

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

 400 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

 1100 лв.

Цели на обучението

Обучението по специалност „Медия икономика“ е насочено към развиване на практически умения и познания в следните области:
 • Бранд комуникации, инвестиционен избор в медиите, медиамениджмънт, медиамаркетинг, стратегическо бизнес планиране, управление на проекти, политикономия на медиите, интеркултурна комуникация (уникални дисциплини за учебния план на специалността)
 • Маркетингови, предприемачески и продуцентски техники, разработване на медийни проекти, финансиране на медиите и културните индустрии, продуцентство, обща икономическа теория, маркетингови стратегии;
 • Събиране и подготовка на информация за разпространение чрез средства за масова информация, заснемане/обработка на аудио-/видеоматериали; дигитални инструменти за създаване на онлайн съдържание/изследвателска работа, медийна етика, история на медиите и журналистиката, академично и творческо писане
 • Рекламен бизнес, връзки с обществеността, бизнес комуникации и фирмена култура;
 • Чрез разширени практикуми студентите получават базисни умения за работа в медии (радио, телевизия, информационни агенции, онлайн медии), участват в създаване на различни типове медийни продукти и формират качества за работа в екип.

Крайната цел е студентите в специалността „Медия икономика“:

 • Да изградят разбиране за връзката между икономическите теории и практиката в света на медиите и да прилагат тези знания в реални проекти и ситуации
 • Да придобият знания и компетенции за особеностите на управлението, функционирането, финансирането на медиите, за съществуващите медийни политики и пазари (регулация, аудитории, рекламни пазари) в този подсектор в България, Европа и по света
 • Да правят самостоятелни анализи на пазара и конкуренцията, както на отделната медийна организация, така и на цялото поле на културните индустрии.
Професионална реализация

Завършилите успешно бакалавърска степен в специалност „Медия икономика“ намират реализация в обществени и частни медии и медийни организации, както и във всякакъв тип бизнес организации, които използват медийни канали за разпространение на търговски продукти и/или съдържание. Те могат да работят като:

 • Мениджъри/служители на средно и високо ниво в медийни компании, експерти по осъществяване на връзките с обществеността (PR) чрез всякакви комуникационни канали
 • Служители в сферата на публичната администрация и културните индустрии
 • Могат да осъществяват самостоятелна издателска и продуцентска дейност; да работят в международни медийни програми, проекти и дейности; да се занимават с консултантска дейност; да се реализират във всички сфери на бизнеса на длъжности от средно и високо ниво, свързани с разпространение и работа с информационно съдържание.

Направление: Политически науки

Редовно обучение

Специалност Европейска интеграция и дипломация

ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Европейска интеграция и дипломация

Професионално направление

Политически науки

ОКС

Бакалавър

Форма и продължителност на обучението

Редовно; 4 години, 8 семестъра

Форма на дипломиране

Държавен изпит по специалността; Държавни изпити по 2 чужди езика

Семестриална такси за държавна поръчка

 400 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

 1100 лв.


Цели на обучението

Бакалавърската програма "Европейска интеграция и дипломация" осигурява основните познания и умения необходими за успешна дипломатическа кариера в европейските институции, в международни организации, както и за реализация в международни компании и неправителствени организации. Чрез широк набор от правни, икономически, исторически и теоретични дисциплини, програмата запознава студентите с всички важни аспекти на съвременния свят.

В съчетание със задълбоченото изучаване на два чужди езика, програмата има за цел да подготви кадри за работа в динамична международна среда. Студентите получават задълбочени познания в две насоки: 1) за интеграционните процеси в Европейския съюз и  2) за различните измерения на дипломацията - конвенционална, публична, климатична, енергийна, дигитална. През годините те развиват експертиза за водене на преговори, за публични комуникации, за работа в европейските институции и в частност Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и нейните 144 делегации по света, за управление на проекти, за анализ в областта на сигурността и отбраната на ЕС и НАТО, за инструментите за влияние в глобален мащаб.

Студентите имат възможност по време на своето следване да придобият и практически умения чрез стажове в национални, европейски и международни институции и организации.

Професионална реализация

Завършилите специалността могат да работят като:

 • представители на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и нейните 144 делегации и офиси в целия свят;
 • експерти в Европейската комисия, Съветът на ЕС и други институции на Европейския съюз;
 • експерти и дипломати към международни организации като ООН, НАТО, ОССЕ и др.;
 • експерти и съветници в българската държавна администрация;
 • дипломати в Министерство на външните работи и неговите структури в чужбина;
 • служители и анализатори в службите за сигурност на Република България;
 • журналисти и анализатори по европейски въпроси и външнополитически теми в българските и международни медии;
 • изследователи в европейски и международни неправителствени организации, научни институти и преподаватели във висши училища в страната и чужбина;
 • експерти в отделите за европейски въпроси и международна дейност на държавни учреждения, общини;
 • експерти и консултанти към търговски камари и в представителства на транснационални корпорации, компании със смесено участие.

 

Бакалавърската степен по  специалност „Европейска интеграция и дипломация“ открива възможности за следване в магистърските програми на УНСС и другите висши учебни заведения в България. Задълбочените познания и доброто владение на чужди езици позволява и продължаване на следването в някои от най-елитните университети в Европа и Северна Америка.

Учебен план валиден от 2024/2025г.

Специалност Международни отношения

ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Международни отношения

Професионално направление

Политически науки

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит по специалността;

държавни изпити по два чужди езика

Семестриална такса за държавна поръчка

400 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

1100 лв.

Цели на обучението

Учебният план отразява 42-годишната традиция в УНСС на преподаването и изследванията по международни отношения. Отчетени са опитът на водещи университети в чужбина и възможността за студентска мобилност. Осигурена е задълбочена подготовка: по теория и история на международните отношения и външната политика; по методите и техниките на анализ в тези области; по външната политика на България и на основни участници в международното общуване; по въпроси на национална и международна сигурност, управление на конфликти, многостранна дипломация, преговори; в сферата на европейската интеграция и на отношенията на Балканите. Предимство е получаването на много добра подготовка по два чужди езика. Придобитите знания и умения са предпоставка за стабилно кариерно развитие и утвърждаване на младите хора с предпочитания към: външнополитическа и външноикономическа дейност; работа в международни организации и европейската интеграция; попрището на вътрешната политика и държавното управление. Дипломата се признава от университети във Великобритания, Германия, САЩ, Канада и други страни.
Професионална реализация

В държавния и в частния сектор като:

 • служители, външнополитически експерти и съветници в централни и други държавни органи;
 • служители в Министерството на външните работи и неговите структури у нас и в чужбина;
 • служители и анализатори в българските ведомства за сигурност и отбрана;
 • изследователи в научни институти и преподаватели във висши училища;
 • коментатори и експерти в масмедиите;
 • специалисти в недържавни и нестопански организации, както и в представителства на транснационални корпорации, фирми със смесено участие;
 • служители в структурите на ЕС и други международни организации у нас и в чужбина.
Специалност Политология

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Политология

Професионално направление

Политически науки

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

 400 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

 1100лв.

Цели на обучението

Обучението в специалност “Политология“ се провежда по учебен план и учебни програми, които отразяват най-новите постижения и потребности в научните изследвания и политическата практика. Те са разработени и периодично актуализирани на основа проучване на опита, учебната документация и методите на преподаване във водещи европейски и български университети. Подготовката на специалисти-политолози в катедра „Политология“ е с над двадесет и пет годишна история. В УНСС преподаването на политически науки има специфичните предимства да съчетава тясно профилираната политологична подготовка, със солидни познания по икономика и управление и много добра чуждоезикова подготовка.

Основните цели на обучението са:

 • Да осигури на студентите бакалаври широко профилни теоретични знания за основните направления, категории и проблеми в съвременната политическа наука;
 • Да изгради практически умения за анализ на проблемите в съвременните общества, на техните политически системи, институции и субекти.
 • Да осигури знания и умения за управление на политическите процеси, поведението на политическите актьори и за регулиране на социално-политическите конфликти в институциите на политическата власт и в организациите на гражданското общество;
 • Да предостави на студентите знания и изгради умения за разработване, и оценка на програми и проекти на национално и европейско равнище;
 • Да изгради умения и предостави знания за подготовка и провеждане на емпирични социологически и политически изследвания, рейтингови индекси и сравнителни изследвания.

 

Професионална реализация

Специалистите, завършили специалност „Политология“ в ОКС „Бакалавър“ имат широко поле за практическа реализация като:

 • експерти-политолози за подготовка на законопроекти, за работа с оперативна документация, изработване и контрол по приложението на управленски решения в институциите на централната и местна държавна власт;
 • мениджъри на институции и организации като: политически партии, синдикални централи, неправителствени организации и сдружения с идеална цел;
 • кореспонденти, наблюдатели и коментатори в печатни и електронни медии;
 • политически анализатори и изследователи в университети, научни институти, социологически агенции;
 • специалисти за връзки с обществеността във фирми и PR-агенции;
 • предизборни консултанти и имиджмейкъри на държавни институции и политически партии;
 • организатори и координатори на изследователски проекти по международни програми;
 • професионални застъпници и лобисти за организирани бизнес интереси и граждански каузи;
 • политически съветници на държавници и политици;
 • консултанти и посредници за решаване на социални конфликти - професионални, културни, етнически, религиозни и пр.;
 • политически мениджъри и експерти в структурите на гражданското общество;
 • професионални кадри за работа в институции, осъществяващи интеграционните връзки на България с ЕС и НАТО.
 • професионално подготвени специалисти за отговорни постове, изискващи лидерски качества и политико-управленски знания и умения като кметове, общински съветници, ръководители на обществени движения и неправителствени организации.

Направление: Информатика и компютърни науки

Редовно обучение

Специалност Киберсигурност и електронно управление (съвместна програма)

   

ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Киберсигурност и електронно управление (съвместна програма)

Обучението се провежда съвместно с:

Тракийски университет – Стара Загора

Професионално направление

Информатика и компютърни науки

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такси за платено обучение 

1410 лв.


Цели на обучението

Целта на обучението в бакалавърска програма „Киберсигурност и електронно управление (съвместна програма)”, с продължителност 4 години (8 семестъра), е да подготви висококвалифицирани мениджърски кадри за нуждите на всички сектори в областта на информационната сигурност и електронното управление.

Обучението e насочено към придобиване на знания в областта на киберсигурността, изкуствения интелект, обработката и сигурността на данните, програмирането и дигитализацията в управлението като ще се стреми и да създаде практически умения на обучаващите се за решаване на проблеми в организациите. Основните способности и направления са:

• Преподаване на актуални дисциплини, свързани с обекта и предмета на специалност „Киберсигурност и електронно управление (съвместна програма)”,

• Периодично актуализиране на учебните програми на дисциплините от учебния план;

• Формиране на екип от преподаватели, в т.ч. специалисти от катедра „Информатика” и други катедри на УНСС, а също привличане на външни експерти, с което да бъде гарантирано в най-голяма степен качеството на учебния процес;

• Разработване на учебници и учебни пособия по дисциплините, включени в учебния план;

• Въвеждането на съвременни методи на преподаване, базирани на най-съвременните технически средства и развитие на методиката на преподаване;

• Включване на студентите в научноизследователската работа на катедрата;

• Подпомагане професионалната реализация на студентите чрез организиране на допълнителни стажове в заинтересованите институции и неправителствени организации, занимаващи се с киберсигурност и управление.

Професионална реализация

Студентите, завършили тази бакалавърска програма, имат възможност за реализация в:

• Организациите на централната и местна държавна администрация, както и във всички такива в активния икономически, социален и културен живот на страната (вкл. обучаващи организации, научни и изследователски звена и др.);

• Министерството на електронното управление;

• Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност;

• Частните и държавни компании от IT сектора;

• Дружествата за търговска дейност с хардуерни продукти;

• Национална агенция за приходите и Митническата администрация;

• В дейности по организация на киберзащитата и киберсигурността на дружества от бизнес сектора на застраховането;

• В неправителствените организации в областта на киберсигурността;

• В научно-изследователски организации с интереси в областта на киберсигурността и др.

Специалност Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science) (съвместна програма)

 

ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science) (съвместна програма)

Обучението се провежда съвместно с:

Тракийски университет – Стара Загора

Професионално направление

Информатика и компютърни науки

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такси за платено обучение

1410 лв.

 

Цели на обучението


Целта на обучението в бакалавърска програма „Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science)(съвместна програма)”, с продължителност 4 години (8 семестъра), е да подготви висококвалифицирани специалисти по информатика, които се подготвят за нуждите на всички сектори в областта на компютърната индустрия и обработката и анализа на данни. Обучението e насочено към придобиване на знания в областта на анализа на данни, програмирането, принципите на организацията и сигурността на базите данни, изкуствения интелект, машинното обучение, математическия анализ, математическите основи на статистиката, дълбокото обучение и невронните мрежи, като ще създаде практически умения на обучаващите се за решаване на проблеми в организациите. Основните способности и направления са:

• Преподаване на актуални дисциплини, свързани с обекта и предмета на специалност „Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science) (съвместна програма)”;

• Периодично актуализиране на учебните програми на дисциплините от учебния план;

• Формиране на екип от преподаватели, в т.ч. специалисти от катедра „Информатика”, катедрите от факултет „Приложна информатика и статистика“ и други катедри на УНСС, а също привличане на външни експерти, с което да бъде гарантирано в най-голяма степен качеството на учебния процес;

• Разработване на учебници и учебни пособия по дисциплините, включени в учебния план;

• Въвеждането на съвременни методи на преподаване, базирани на най-съвременните технически средства и развитие на методиката на преподаване;

• Включване на студентите в научноизследователската работа на катедрата;

• Подпомагане професионалната реализация на студентите, чрез организиране на практически обучения, стажове в заинтересованите организации, компании и неправителствени организации, занимаващи се с информатика и обработка и анализ на данни.


Професионална реализация

Студентите, завършили тази бакалавърска програма, имат възможност за реализация в:

• Организациите на централната и местна държавна администрация, както и във всички такива в активния икономически, социален и културен живот на страната (вкл. обучаващи организации, научни и изследователски звена и др.);

• Частните и държавни компании от IT сектора и анализа на данни;

• Министерството на електронното управление;

• Дружествата за търговска дейност с хардуерни продукти;

• Национална агенция за приходите, Митническата администрация и Национален статистически институт;

• В неправителствените организации в областта на компютърните технологии и анализа на данни;

• В научно-изследователски организации с интереси в областта на информатиката и др.

Направление: Педагогика на обучението по...

Редовно обучение

Специалност Педагогика на обучението по икономика и информатика (съвместна програма)

ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на специалността

Педагогика на обучението по икономика и информатика (съвместна програма)

Обучението се провежда съвместно с:

Тракийски университет – Стара Загора

Професионално направление

Педагогика на обучението по …

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучението

редовна, 4 години (8 семестъра)

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такси за обучение срещу заплащане

966 лв.

 

Цели на обучението

Обучението на студентите по специалността „Педагогика на обучението по икономика и информатика (съвместна програма)“ има за цел да подготви учители с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, които да се реализират в системата на общообразователните и професионалните училища на територията на Република България.

Тази програма е в отговор на потребността от подготовка на учители по информатиката и информационните технологии на равнище средно образование от една страна, а от друга на засилването на интереса към икономическото образование в отговор на европейската политика за превръщане на икономиката на Европейския съюз в „икономика на знанието“.

Съчетаването на икономика с информатика се основава на общия теоретичен фундамент по линия на природните науки, но също така ще даде възможност за по-добра професионална реализация и бърза адаптация към промените в образователните политики и учебното съдържание по тези две бързо развиващи се научни направления.

Учебният план е разработен съгласно нормативните изисквания за тази специалност. Той включва задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини. Предвидено е практическо обучение под формата на хоспетиране, текуща педагогическа практика и стажантска практика според заложения в нормативните изисквания хорариум.

Професионална реализация

На завършилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър” се присъжда професионална квалификация “Учител по икономика и информатика”.

Съгласно Приложение № 1 към чл. 10 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в сила от 02.08.2019 г. и издадена от министъра на образованието и науката. Обн. ДВ. бр.61 от 2 август 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 27 ноември 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 24 септември 2021 г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 5 юли 2022 г.

Успешно завършилите специалността „Педагогика на обучението по икономика и информатика (съвместна програма)” могат да се реализират като:

• учител в начален етап на основното образование по компютърно моделиране;

• учител по икономика, информатика и информационни технологии в средно училище от 5-ти до 12-ти клас и в професионални гимназии;

• ръководител на компютърен кабинет;

• учител в занималня по интереси, в центровете за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата по: чужд език; информационни технологии; хуманитарни и обществени дисциплини;

• учител, общообразователен учебен предмет – Математика;

• учител, общообразователен учебен предмет –Технологии и предприемачество;

• учител по Предприемачество;

• учител по професионална подготовка в професионалното образование.

Други възможности за професионална реализация са:

• специалист в областта на икономиката в различни образователни институции, в правителствени и неправителствени организации;

• специалисти в областта на информационните технологии в различни образователни институции, в правителствени и неправителствени организации.

След завършване на бакалавърската програма и придобиване на ОКС Бакалавър, студентите имат възможност да продължат обучението си в ОКС Магистър, а след това в образователната и научна степен „Доктор” и да се реализират като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти в страната и в чужбина.

 

Направление: Право

Редовно обучение

Специалност Право

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Право

Професионално направление

Право

ОКС

магистър

Форма на продължителност на обучението

редовна форма, 11 семестъра

Форма на дипломиране

Три държавни изпита:

1. Писмен и устен изпит по „Гражданскоправни науки“

2. Писмен и устен изпит по „Наказателноправни науки“

3. Писмен и устен изпит по „Публичноправни науки“

Семестриална такса за държавна поръчка

400 лв.

Семестриална такса за обучение срещу заплащане

1100 лв.

Цели на обучението

Обучението в специалност „Право“ осигурява на студентите широкопрофилна подготовка в различни области на правната материя чрез изучаване на разнообразни задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини. Студентите могат да получат познания в областта на международната защита правата на човека, устройството на територията, конкуренцията, обществените поръчки, международното морско право, медиацията и извънсъдебното решаване на спорове, потребителското право, туристическото право, интелектуалната собственост, американското право (на английски език), австрийското право (на немски език) и др. Практическата подготовка на бъдещите юристи се осъществява освен чрез задължителните практически обучения в администрацията на изпълнителната власт и в съдебната система,както  и посредством доброволни стажове в Софийски районен съд, Административен съд София-град, Административен съд – София област, администрацията на Омбудсмана на Р България и в Софийска, Окръжна или Апелативна прокуратура. За усъвършенстване знанията и уменията на студентите, преподавателите от Юридическия факултет организират и специализирана кръжочна дейност с цел осигуряване на участието им в различни публични изяви, включително в национални и международни състезания.
Професионална реализация

Подборът на изучаваните избираеми и факултативни учебни дисциплини, включени в учебния план за специалност „Право“, е извършен изцяло с оглед нуждите на практиката. Наред с това обучението по някои дисциплини на английски език позволява осъществяването на международен обмен на студенти, което е предпоставка за създаване на трайно сътрудничество на Юридическия факултет с други чуждестранни университети и съответно за подпомагане бъдещата реализация на студентите. Участието на студентите в публични изяви също подпомага тяхната реализация, тъй като отделни работодатели в различни области на правото присъстват на тези събития.

Професионалната реализация на завършилите специалност „Право“ обхваща различни позиции в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи), изпълнителната власт и в частния сектор – адвокати, юрисконсулти, помощник-нотариуси и др.

Направление: Социология,антропология и науки за културата

Редовно обучение

Специалност Социология

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалност

Социология

Професионално направление

 Социология, антропология и науки за културата

ОКС

бакалавър

Форма и продължителност на обучение

редовна форма, 4 години (8 семестъра)

Форма на прием

ЕПИ и/или ЕСЕ

Форма на дипломиране

държавен изпит

Семестриална такса за държавна поръчка

400 лв.

Семестриална такса заобучение срещу заплащане

1100 лв.

Цели на обучението

Социологията е една от най-бързо развиващите се модерни науки. Във фокуса на социологическата перспектива е функционирането на обществото, промените в социалния ред, предизвикателствата във взаимоотношенията между хората. По-задълбоченото разбиране на обществото изисква широки познания и умения, които могат да бъдат мощен инструмент за подобряване условията на живот на всяка социална група.

Основната цел на обучението в специалност „Социология” е да осигури на студентите бакалаври: първо, фундаментална теоретическа и методологическа подготовка за изследване на съвременните общества, техните социално-икономически трансформации в условията на глобализация и сложните взаимодействия между различните обществени сфери – икономика, политика, правна система, публична администрация, граждански организации и движения и др.; второ, знания и умения за методите и техниките за осъществяване на емпирични изследвания в различни обществени сфери (социални, икономически, политически, маркетингови, рекламни, демоскопски проучвания и сондажи на общественото мнение).
Професионална реализация
Комплексната интердисциплинарна подготовка в специалност „Социология” дава възможност на завършилите бакалавърска степен да намерят професионална реализация: в социалната и икономическата сфера, в бизнеса и публичната администрация като социолози или икономисти; експерти в министерства, ведомства и други институции; в корпорации, търговски дружества, фондации и международни организации; в агенции за емпирични изследвания – социологически, социални, маркетингови, връзки с обществеността, рекламни; специалисти в Агенцията по заетостта и бюрата по труда, Агенцията по социално подпомагане и нейните дирекции; анализатори в НОИ, НЗОК и техните поделения; експерти в отдели по човешки ресурси; социални мениджъри в предприятия и фирми; специалисти в осигурителни, застрахователни, културни организации и др. 

Специалности Редовно и дистанционно обучение План-прием