Обновено: вторник, 27 март 2012 10:00

Стажантски програми

 

УЧЕБНА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ

„СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ”

ОКС „Бакалавър”

 

Въз основа на утвърден учебен план за ОКС „Бакалавър” на специалност „Статистика и иконометрия”, студентите са задължени да вземат участие в учебна практика, в рамките на периода от началото на лятната ваканция след III-ти курс до края на 7-ми семестър на своето обучение, за срок от 2 работни седмици. Въз основа на проведената практика и представен отчет студентите получават оценка, която е част от семестриалните оценки.

Етапите за подготовка, провеждане и заверяване (оценяване) на преддипломната учебна практика на студентите от специалност „Статистика и иконометрия” протичат в следната последователност:

  1. На заседание на Катедрения съвет на катедра      ”Статистика и иконометрия” се избира ръководител на учебната практика и се      определят изискванията за провеждане и заверяване на практиката
  2. Въз основа на сключен договор между УНСС-София,      катедра „Статистика и иконометрия” и Националния статистически институт, е      предоставена възможност на студентите от специалността да проведат      учебната си практика в централния офис или подразделенията на НСИ. В тази      връзка през 6-ти семестър се изготвя списък с желаещите да проведат      практиката си в НСИ.
  3. Изготвеният списък се изпраща с докладна записка от      името на катедрата до председателя на НСИ за одобрение, като се посочват      освен участниците, също така и началото и продължителността на стажа (учебната практика).
  4. След одобрение на условията по точка 3, от страна      на НСИ, ръководителят уведомява студентите относно подробностите касаещи      провеждането на учебната практика – място на провеждане, дата на начало и      период за провеждане, необходими документи за заверяване и оценка на стажа      и информация за контакти с ръководителя.
  5. В определеният ден за начало на практиката (обикновено в понеделника на седмицата след последната седмица на      годишната поправителна сесия на III-ти курс),      студентите включени в списъка се представят от ръководителя на учебната      практика на лице за контакти и отговорни лица от страна на НСИ. Извършва      се обсъждане между студентите и отговорните лица относно разпределянето на      първите по отдели и се пристъпва към практически обучение в рамките на      следващите две работни седмици.
  6. Студентите, които не са изявили желание за участие      в учебна практика в НСИ, сами намират фирми или организации, където да      проведат своя стаж.
  7. По време на редовната изпитна сесия, след 7-ми      семестър на студентите от IV-ти      курс от специалността, се провежда защита на проведената учебна практика.      Защитата включва представяне на кратък доклад за извършената от съответния      студент дейност по време на стажа (в рамките на половин страница) и служебна бележка, подписана и подпечатана от институцията (организацията) в уверение на това, че студентът е провел      двуседмична практика в последната. Въз основа на представените документи и      устно изпитване се оформя оценка за проведената практика. Оценката се      вписва в протокола, касаещ учебната практика и в Главната книга.