Резултати от търсене за Факултет Приложна информатика и статистика

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

19 results found
Калоянов 16.6.2021 г. ... , Тодор (Тодор Калоянов Николов) (1955) Роден е в Созопол. Завършва ВИИ "К. Маркс" (1980), специалност Статистика. Специализира Във Великобритания (1994); Германия (1994). Владее английски и руски език. Придобива научна степен "доктор" (1989) с дисертация на тема: ...
България 8.9.2020 г. ... стартира кампания „МУЗИКАТА е част от Красотата“ Източник: ПРОФОН   ПРОФОН стартира кампания „МУЗИКАТА е част от Красотата“ за повишаване на обществената осведоменост по отношение на легалното използване на музика, ...
Състав 15.12.2021 г. ... . д-р Борислав Михайлов Борисов Почетен професор на УНСС Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер  CV: български  Служебен E-mail: bborisov@unwe.bg  Телефон: (02) 862 94 97  Кабинет: №1 ...
Имамов 24.12.2017 г. ... Ибраим Имамов (Арсо Бинков Манов) (1953) Роден е в с. Абланица, Благоевградска област. Завършва ВИИ "К. Маркс" (1978), специалност "Статистика". Владее английски и руски език. Придобива научна степен "доктор" (1986) с дисертация на тема: "Изследване на ...
АКРЕДИТАЦИЯ 24.1.2019 г. ... съвет на Факултет "Приложна информатика и статистика" в заседанието си от 21 февруари 2017 г. (Протокол № 2) в изпълнение на решение на АС на УНСС от 25 януари 2017 г. избра:      ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ  И ОЦЕНЯВАНЕ НА ...
Публикации 3.8.2017 г. ... "Приложна информатика и статистика/ Научна дейност Публикации Участия в научни форуми в периода ( гл.ас. Костадин Шейретски)K. Sheyretski, M. Lazarova, Isomorphism Between Economic Models and Models of Natural Environment , 4-th ...
Бюлетин 27.3.2017 г. ... Факултет "Приложна информатика и статистика публикува ежемесечен бюлетин с най-интересните достижения на преподавателите във факултет в областта на науката и образованието . Бюлетин брой ...
Конференции и форуми 3.8.2017 г. ... "Приложна информатика и статистика/ Конференции и форуми Конференции и форуми Конференции и форуми, организирани от факултета Международна научна конференция „International conference on application of information and ...
Научна дейност 19.6.2017 г. ... "Приложна информатика и статистика/ Научна дейност Събития Конференции и форуми Конкурси за хабилитации;Защити на докторски дисертации; Нови преподаватели; Спечелени конкурси Научни форуми, организирани от факултет "Приложна ...
Номинации за ръководни органи на УНСС 15.12.2015 г. ... за ректор на УНСС проф. д.ик.н. Стати Василев Статев Концепция за работа през мандатния период (2015 - 2019 г.)1 1 Концепцията се публикува в съответствие с изискванетона чл. 25, ал. 4 от Правилника за дейността на УНСС.   Номинации ...
Доклади архив 6.4.2015 г. ... чл. 34а, ал. 3, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 1 от Правилника за дейността на УНСС, Контролният съвет на УНСС проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на университета и на негови основни звена и докладва на ...
Контакти 16.9.2021 г. ... e-mail: priem@unwe.bg телефон: (02) 8195 701 кабинет: 1002 Център за прием на документи е-mail: priemcpd@unwe.bg , dbrancheva@unwe.bg телефон: (02) 8195 702, (02) 8195 704 Студенти-бакалавър - редовно обучение ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 19.11.2012 г. ... и администрация доц. д-р Емил Асенов - Факултет Приложна информатика и статистика               Председателите на Общите събрания на УНСС и на факултетите, едноличните и колективни ръководни органи на университета и на ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... “Икономика”: Поднаправление “Икономика и бизнес”:   Факултет “Икономика на инфраструктурата”: Поток 186            -      зала 2030     - проф. д.ик.н. Христо ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... на частичните избори на ръководни органи на факултет Приложна информатика и статистика                Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 05.03.2012 г. обсъди и прие доклада за законосъобразност на частични избори на ръководни органи ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... ЗА ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” I.ОКС „Бакалавър” ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП 1.1.Първа фаза Първата фаза при подготовката на дипломната работа обхваща преддипломния стаж на дипломантите преди седми семестър и курса „Проектиране на ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... факултет Катедра "Икономикс" Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита" Катедра "Икономическа социология" Катедра "Политическа икономия" Бизнес факултет Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Катедра "Индустриален бизнес" Катедра ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... на дипломни работи за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” за специалност “Бизнес информатика” Катедра “Информационни технологии и комуникации” 1       Цел на дипломната работа. 2 2       Теми за дипломни работи. 2 2 ...
За факултета 19.9.2017 г. ... информатика и статистика” провежда обучение, съответстващо на съвременните тенденции в развитието на науката и практиката. Важна особеност на това обучение е постигането на целите за придобиване на необходимите знания и умения, както и овладяване ...

Новини

38 results found
Проф. Иванка Съйкова и доц. Тодор Къналиев с юбилейни плакети за изключителен принос към столетието на УНСС 5.10.2021 г. ... на проф. д. ик. н. Иванка Съйкова и 80-годишнината на доц. д-р Тодор Къналиев бяха отбелязани с церемония в зала „Тържествена“ на университета. На честването, организирано от катедра "Статистика и иконометрия", ректорът проф. д-р Димитър Димитров връчи юбилейни плакети и ...
20 септември - откриване на академичната учебна 2021/2022 година 17.9.2021 г. ... - зала 4055 - доц. д-р Николай Цонев   ФАКУЛТЕТ ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА   Специалност „Бизнес информатика и комуникации” - зала 2015 - проф. д-р Камелия Стефанова Специалност „Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език” - зала ...
Уникална за България разработка за научна степен „Доктор“ 5.7.2021 г. ... проф. д-р Димитър Димитров връчи личнo свидетелство за образователна и научна степен „Доктор“ по Приложение на изчислителната техника в икономиката на Явор Христов, докторант от факултет „Приложна информатика и статистика“. Трудът на тема „Метод за ...
Академично слово на доц. д-р Атанас Атанасов 2.10.2020 г. ... 30 септември 2020 г. по време на Факултетния съвет на факултет "Приложна информатика и статистика", доц. д-р Атанас Атанасов от катедра "Статистика и иконометрия" изнесе академично слово на тема: "Предизвикателства и възможности за разработване на статистически прогнози". Академичното слово беше ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Университета „Хаджи Зека“ в Пея, Косово 21.2.2020 г. ... и Университетът „Хаджи Зека“ (УХЗ) – Пея, Косово, ще си сътрудничат в обмена на студенти, организирането на съвместни научни прояви и обучението на докторанти. Това предвижда подписаното споразумение за партньорство между двата университета ...
УНСС представи научни продукти на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни” 18.11.2019 г. ... пред развитието на иновациите в сферата на защитата на правата по интелектуалната собственост и на компютърните иновативни системи в Университета за национално и световно стопанство бяха представени на кръгла маса в БТПП. Тя бе организирана от Съвета ...
ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2021 ГОДИНА 1.12.2021 г. ... и факултети Дата на провеждане на Общо събрание УНСС 15.12.2021 Общоикономически факултет 16.11.2021 Финансово-счетоводен факултет 25.11.2021 Факултет „Управление и ...
Кръгла маса на тема „Перспективи пред развитието на иновациите в сферата на Големите данни и интелектуалната собственост“ 18.10.2019 г. ... по творчески индустрии и бизнес на УНСС, съвместно със Съвета по иновации при БТПП, организират кръгла маса на тема: „Перспективи пред развитието на иновациите в сферата на Големите данни и интелектуалната ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Информационни технологии и комуникации" 23.1.2019 г. ... зала „Тържествена“ бяха връчени дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Информационни технологии и комуникации“. Много е хубаво в живота да има такива празници, в които да спрем за миг и да си дадем сметка за ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Информационни технологии и комуникации“ 28.11.2018 г. ... зала „Тържествена“ бяха връчени дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Информационни технологии и комуникации“. Много е хубаво в живота да има такива празници, в които да спрем за миг и да си дадем сметка за ...
Общо събрание на факултета 27.11.2018 г. ... 26.11.2018 г. в зала "Тържествена" се състоя годишното Общо събрание на факултет "Приложна информатика и статистика". На събранието беше обсъден отчета на деканското ръковоство и бяха проведени частични избори за попълване състава на Факултетния съвет и Общото ...
10 години факултет "Приложна информатика и статистика" 26.10.2018 г. ... факултет в УНСС – „Приложна информатика и статистика“ – отбеляза 10 години от създаването си с тържество и юбилейна международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационни технологии и ...
70 години катедра „Индустриален бизнес“ 21.10.2018 г. ... години катедра „Индустриален бизнес“ п Под наслов „70 години катедра „Индустриален бизнес“ - един достоен юбилей“ и с 15-тата международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред индустриалния растеж ...
10 години факултет „Приложна информатика и статистика“ 26.10.2018 г. ... факултет в УНСС – „Приложна информатика и статистика“ – отбеляза 10 години от създаването си с тържество и юбилейна международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката ...
70 години катедра „Индустриален бизнес“ 15.10.2018 г. ... наслов „70 години катедра „Индустриален бизнес“ - един достоен юбилей“ и с 15-тата международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред индустриалния растеж в България“ беше отбелязана 70-годишнината на катедрата ...
Академично слово на доц. д-р Александър Найденов 26.2.2018 г. ... 26 февруари 2018 г. по време на Факултетния съвет на факултет "Приложна информатика и статистика", доц. д-р Александър Найденов от катедра "Статистика и иконометрия" изнесе академично слово на тема: "Ценностната система на съвременните българи (от статистическа ...
Сертификати за победителите от Националното състезание по приложна информатика 19.4.2017 г. ... 5 април в зала „Тържествена“ на университета бяха връчени сертификатите на победителите  от Националното състезание по приложна информатика за 2017 г. На събитието присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС ...
Връчени бяха сертификатите на победителите в Националното състезание по приложна информатика 5.4.2017 г. ... официална церемония в зала „Тържествена“ бяха връчени сертификатите на победителите в Националното състезание по приложна информатика. Зам.-ректорът по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение доц. д-р Миланка Славова връчи сертификатите ...
Национално състезание по Приложна информатика 27.3.2017 г. ... 25 март 2017 г. в Тестовия център на УНСС се проведе второто Националното състезание по Приложна информатика. На състезанието присъстваха проф. д-р Камелия Стефанова - декан на факултет "Приложна информатика и статистика" на УНСС, проф. д.ик.н. Валентин ...
Първа среща по координирания от УНСС проект „Електромобилният градски транспорт – иновация с многомерно измерение" 9.3.2017 г. ... среща на консорциума на координирания от УНСС проект „Електромобилният градски транспорт – иновация с многомерно измерение (социално-икономически и екологични ефекти) (eMobilita)“ се проведе в университета. В нея участваха представители на ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 11.3.2017 г. ... 25 февруари 2017 г. в Тестовия център на УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика. На събитието присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България ...
Ректорът връчи сертификатите на победителите в Националното състезание по приложна информатика 8.4.2016 г. ... тържествена церемония ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев връчи сертификатите на победителите в Националното състезание по приложна информатика, което се проведе на 26 март в Тестовия център на УНСС. На събитието в зала „Тържествена“ присъстваха също  проф.  д-р Камелия ...
Ректорът връчи сертификатите на победителите в Националното състезание по приложна информатика 7.4.2016 г. ... тържествена церемония ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев връчи сертификатите на победителите в Националното състезание по приложна информатика, което се проведе на 26 март в Тестовия център на УНСС. На събитието в зала „Тържествена“ присъстваха също  проф.  д-р Камелия ...
Ректорът връчи сертификатите на победителите в Националното състезание по приложна информатика 15.4.2016 г. ... тържествена церемония ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев връчи сертификатите на победителите в Националното състезание по приложна информатика, което се проведе на 26 март в Тестовия център на УНСС. На събитието в зала „Тържествена“ присъстваха също  проф.  д-р Камелия ...
Национално състезание по приложна информатика 7.4.2016 г. ... 26 март в Тестовия център на УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика. На откриването на състезанието присъстваха проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет "Приложна информатика и статистика", проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, доц ...
Национално състезание по приложна информатика 15.4.2016 г. ... 26 март в Тестовия център на УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика. На откриването на състезанието присъстваха проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет "Приложна информатика и статистика", проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, доц ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 12.3.2016 г. ... тържествена церемония под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев в зала "Тържествена" на УНСС бяха наградени победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика. На церемонията присъстваха Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Камелия ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 12.3.2016 г. ... състезание по приложна информатика и статистика На 27 февруари 2016 г. в Тестовия център на УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика. На състезанието присъстваха проф. д-р Камелия Стефанова - декан на факултет "Приложна информатика и статистика", проф. д-р Даниела ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по приложна информатика и статистика 10.3.2016 г. ... тържествена церемония под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев в зала "Тържествена" на УНСС бяха наградени победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика. На церемонията присъстваха Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Камелия Стефанова - ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2016 г. ... 27 февруари 2016 г. в Тестовия център на УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика. На състезанието присъстваха проф. д-р Камелия Стефанова - декан на факултет "Приложна информатика и статистика", проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-председател на Асоциацията на икономическите ...
Подписан бе меморандум за партньорство между университета и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ 12.6.2015 г. ... за партньорство бе сключен между УНСС и сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ (НКИТЕС). Документът бе подписан от ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и председателят на УС на НКИТЕС проф. д-р Румен Стайнов. На събитието присъстваха проф. д-р ...
Четвърта международна конференция ICAICTSEE - 2014 29.10.2014 г. ... международна конференция по приложението на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE - 2014) се проведе в университета. Двудневният форум бе организиран от факултет „Приложна информатика и статистика“ и в него участваха учени от УНСС, СУ „Св. ...
Връчване диплома за "доктор" и представяне на значим научен труд 16.5.2014 г. ... на дисертационния труд и връчване на диплома за доктор на ас. Красимира Иванова от катедра „Математика“ събра в малката конферентна зала представители на нашия университет и университета в Хаселт, Белгия. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, зам.-ректорите проф. д-р ...
Годишна студентска научна сесия 30.10.2013 г. ... академична проява от юбилейните чествания, с които нашият университет отбелязва 160-годишнината от рождението на своя основател и първи ректор проф. Стефан Бобчев, бе годишната студентска научна сесия. Форумът на тема  “Предизвикателства и перспективи пред България на прага на новия програмен ...
Двудневна национална научна конференция „Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии“ 4.10.2013 г. ... научна конференция „Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии“, посветена на Международната година на статистиката, се проведе в голямата конферентна зала на университета. Двудневният форум бе организиран от катедра „Статистика и иконометрия“ и в него ...
Юбилейно честване на 60-годишнината на катедра и специалност „Статистика и иконометрия“ 21.2.2012 г. ... конферентна зала на университета за пореден път през последните месеци събра на юбилейно честване преподаватели, студенти, гости. Отбелязваното събитие бе свързано с респектиращо число: 60-годишнина от създаването на катедра и специалност „Статистика и иконометрия", чествана и с юбилейна научна ...
Информатиката и съобщенията получиха ново подкрепление 21.2.2012 г. ... зала “Тържествена”официално бяха връчени и дипломите на бакалаврите и магистрите от специалностите “Бизнес информатика“ и “Икономика на съобщенията”. Днес вие сте на първо място, каза проф. Валентин Кисимов, зам.-ректор на университета и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, ...
Бакалаври и магистри от факултет “Приложна информатика и статистика” 10.4.2012 г. ... сред випуските-абсолвенти тържествено връчи дипломи на своите бакалаври и магистри факултет “Приложна информатика и статистика”. Тържествената церемония премина през традиционните ритуали – светкавиците на фотоапаратите осветиха щастливи лица, букетите се връчваха от родители и близки, българският и ...

Предстоящо

14 results found
Откриване на новата академична учебна година 20.9.2021 г. ... - зала 4055 - доц. д-р Николай Цонев   ФАКУЛТЕТ ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА   Специалност „Бизнес информатика и комуникации” - зала 2015 - проф. д-р Камелия Стефанова Специалност „Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език” - ...
Важно за студентите! На 06.03.2018 г. от 17.30 ч. в зала 2032А на УНСС ще се проведе презентация на една от най-големите маркетингови международни фирми в страната cQuest Research 2.3.2018 г. ... 06.03.2018 г. от 17.30 ч. в зала 2032А на УНСС ще се проведе презентация на една от най-големите маркетингови международни фирми в страната cQuest Research (http://cquest-rc.com/) пред студетите от факултет "Приложна информатика и статистика". На тази среща ще бъдат представени възможности за ...
Научна конференция на тема "Насоки и проблеми на прилагането на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област" 14.11.2017 г. ... "Приложна информатика и статистика". организира научна конференция на тема "Насоки и проблеми на прилагането на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област" 1 декември, 10.00 ч., голяма конферентна ...
Заседание на Факултетния съвет на факултет "Приложна информатика и статистика" 13.2.2017 г. ...  На 21 февруари 2017 г. от 16.00 ч. ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Факултет "Приложна информатика и статистика" в зала 2032А ...
Заседание на Факултетния съвет на факултет "Приложна информатика и статистика" 7.12.2016 г. ... 15 декември 2016 г. ще се проведе заседание на Факултетния съвет на факултет "Приложна информатика и статистика" в зала 2028а ...
Общо събрание на факултет „Приложна информатика и статистика“ 10.11.2015 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ФАКУЛТЕТ „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА“ П О К А Н А     УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,   Най-учтиво Ви каня да присъствате на Общо събрание на факултет ...
Работни семинари по проект BG051PO001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ 20.11.2014 г. ... изпълнение на дейност 3 по проект BG051PO001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ до края на месец ...
Конкурс за избор на експерти по проект BG051РО001-3.1.07-0059 26.6.2014 г. ... Проект BG051РО001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“ Оперативна програма ...
Новата учебна година ще бъде открита на 16 септември 16.9.2013 г. ... среща на академичното ръководство и преподавателите с първокурсниците ще се проведе на 16 септември от 10 часа в аула „Максима“ по повод откриването на 93-тата академична учебна година в УНСС. Откриването на новта учебна година в УНСС може да гледате на: video.unwe ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене