Обновено: понеделник, 29 януари 2024 14:24

ДЗИ (матура) или приемни изпити

За прием в УНСС се признават ОЦЕНКИТЕ ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (ДЗИ), както следва:

За завършилите средно образование в периода от 2022 до 2024 година:

  • оценката от ДЗИ по български език и литература;
  • оценката от ДЗИ върху профилирана подготовка в XI и XII клас по профилиращите учебни предмети български език и литература, математика, история и цивилизации, география и икономика, информатика, информационни технологии или предприемачество;
  • оценката от ДЗИ върху общообразователна подготовка по учебния предмет математика, изучаван в XI и в XII клас (за лицата, които не са изучавали математика като профилиращ предмет, но са положили по свое желание допълнителен ДЗИ след ХII клас);
  • оценката от задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), по специалности от области на образование от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (Приложение 3).

За завършилите средно образование в периода от 2008 до 2021 година – оценката от ДЗИ по български език и литература, математика, история и цивилизация или география и икономика;
За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.


Кандидат-студентите могат да се явят и на кандидатстудентски изпит – единен приемен изпит (ЕПИ) организиран от УНСС или на предварителен изпит във формат ДЗИ, организиран в партньорство с училища или специализирани образователни центърове, осъществяващи подготовка на кандидат-студенти. При образуването на състезателния бал за класиране се взема по-високата оценка от ДЗИ или от кандидатстудентски изпит/и в УНСС.


ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ – електронен на компютър.

Провежда се под формата на тест – 80 въпроса от затворен тип с посочени пет възможни отговора за всеки въпрос, само един от които е верен.
Състои се от две части – обща и специална, които включват три модула.

І. Обща част:

ІІ. Специална част – по избор (40 въпроса):

Продължителността на изпита е 3 (три) астрономически часа и се провежда на място в Тестовия център на УНСС. 

Примерни кандидатстудентски изпити.


ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ ИЗПИТ във формат ДЗИ се провежда по български език и литература или география и икономика по правилата за провеждане на ДЗИ, утвърдени от МОН: https://www.mon.bg/bg/32


За специалностите с изучаване на чужди езици (без специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, Международен туризъм и икономика“ и „Политология“) или с преподаване на английски език, кандидатите се допускат до участие в класирането, ако отговарят на едно от следните условия:

  • успешно положен приемен изпит по чужд език – английски, немски, френски, испански или руски с оценка не по-ниска от „добър“;
  • завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд език;
  • сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.

ТЕСТ ПО ЧУЖД ЕЗИК (ТЧЕ) – електронен на компютър по английски, немски, френски, испански или руски език, само за специалностите с изучаване на чужди езици (без специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Международен туризъм и икономика“ и „Политология“) или с преподаване на английски език.

Тестът се състои от четиридесет въпроса от затворен тип, разделени в три модула:

  • първи модул – „Четене с разбиране“;
  • втори модул – „Лексика“;
  • трети модул – „Граматика“.

Първите два модула съдържат по 10 изпитни задачи, а третият – 20 изпитни задачи. Продължителността на теста е 2 (два) астрономически часа и се провежда на място в Тестовия център на УНСС.

Примерени тестове по: английски, френскинемски, испански и руски език.

ОЦЕНКАТА ОТ ТЕСТА ПО ЧУЖД ЕЗИК НЕ Е БАЛООБРАЗУВАЩА.

 

Специалност „Право“ 

За професионално направление „Право“ със специалност „Право“ балът се образува като сума от:

1. общия успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);

2. оценката от изпита по български език и езикова култура и български език и литература (първи и трети модул на ЕПИ, без втори модул „Математика – основи“) или оценката  от предварителен изпит във формат ДЗИ по български език и литература, или оценката от ДЗИ по български език и литература, която формира по-висок състезателен бал, умножена с коефициент 2 (две);

3. оценката от ДЗИ по български език и литература, умножена с коефициент 1 (едно).

За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, в балообразуването по т. 2 и т. 3 от предходната алинея участва оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Максималният бал е 24 единици.

Не могат да бъдат приети за обучение в специалност „Право“, включително и за платено обучение, кандидат-студенти, които не са формирали бал по-висок или равен на 16 единици.

Специалност „Медии и журналистика“ се кандидатства с ДЗИ по български език и литература или оценката от ДЗИ върху профилирана подготовка в XI и XII клас по профилиращия учебен предмет български език и литература, която кандидата може да замени с оценката от успешно положения изпит по български език и езикова култура и български език и литература (първи и трети модул на ЕПИ, без втори модул „Математика – основи“), или оценката  от предварителен изпит във формат ДЗИ по български език и литература, която формира по-висок състезателен бал.

На първенците от национални олимпиади по български език и литература и математика, завършващи средно образование през годината, в която се провежда олимпиадата и получили оценка отличен (5.50 до 5.99), тези оценки се признават за резултат от конкурсен изпит в УНСС за всички специалности.

Лауреатите на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат без конкурсен изпит, когато третият модул на изпита за кандидатстване в желаната от тях специалност съвпада с предмета на олимпиадата.

На първенците от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС, съгласно регламентите на състезанията.