Обновено: петък, 05 юни 2020 20:50

Приемни изпити или ДЗИ (матура)

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?


С ОЦЕНКА ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (МАТУРА) за завършилите средно образование след 2007 г. по основен предмет: български език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация.

За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.


С КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ – онлайн или на хартиен носител (ако епидемиологичната обстановка го позволява)

Тест със затворени въпроси по: Български език и литература, Математика (само на хартиен носител), География на България, История на България.

Всички кандидат-студенти, които са се явили на предварителните изпити през месеците декември и февруари, могат да кандидатстват с оценката, която са получили.


С ТЕСТ ПО ЧУЖД ЕЗИК - онлайн или на хартиен носител (ако епидемиологичната обстановка го позволява) на редовната сесия през месец юли.

Тест по английски, немски, френски, испански и руски език, само за направленията/поднаправленията/специалностите, за които се изисква такъв.

ОЦЕНКАТА ОТ ТЕСТА ПО ЧУЖД ЕЗИК НЕ Е БАЛООБРАЗУВАЩА! Кандидатите се допускат до класиране за направленията/поднаправленията/специалностите, за които се изисква чужд език при едно от условията:

· успешно положен приемен изпит по чужд език;

· успешно положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език;

· завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд език;

· сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна система за езици.


Специалност „Медии и журналистика“ се кандидатства с: (1) ДЗИ (матура) по български език и литература, която по желание на кандидата може да се замени с оценката от изпита по български език и езикова култура и български език и литература (първи и трети модул на ЕлЕПИ, без втори модул „Математика – основи“ - предварителните изпити, проведени през декември 2019 г. и февруари 2020 г.) или с оценка от основния приемен изпит по Български език и литература през юни (онлайн) или през юли (онлайн или на хартиен носител, ако епидемиологичната обстановка го позволява); (2) събеседване с кандидатите.


Специалност „Право“ се кандидатства с: (1) оценката от ДЗИ (матура) по български език и литература или оценката от изпита по български език и езикова култура и български език и литература (първи и трети модул на ЕлЕПИ, без втори модул „Математика – основи“ – предварителните изпити, проведени през декември 2019 г. и февруари 2020 г.); (2) оценката от ДЗИ (матура) по история и цивилизация или оценката по история и цивилизация (история) от дипломата за средно образование или оценката от специалната част на ЕлЕПИ, трети модул – „История на България“ -предварителните изпити, проведени през декември 2019 г. и февруари 2020 г.);

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по история и цивилизация (история), като едната от тях е от държавния зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от ДЗИ.


На първенците от национални олимпиади по български език и литература, математика, история и цивилизация, география и икономика, завършващи средно образование през годината, в която се провежда олимпиадата и получили оценка отличен 5.50 до 5.99, тези оценки се признават за резултат от конкурсен изпит в УНСС за всички професионални направление/поднаправления.


Лауреатите на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат без конкурсен изпит, когато изпитът (модул 3) по желаното от тях професионално направление/поднаправление съвпада с предмета на олимпиадата.


На първенците от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за съответното поднаправление, съгласно регламентите на състезанията.