Обновено: понеделник, 07 юни 2021 13:22

Приемни изпити или ДЗИ (матура)


С ОЦЕНКА ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (МАТУРА) за завършилите средно образование след 2007 г. по основен предмет: български език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация.

За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература. 


С КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ

ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ (електронен на компютър ЕлЕПИ или на хартиен носител ЕПИ). Провежда се под формата на тест, състои се от две части и включва три модула:

І. Обща част:

 ІІ. Специална част – по избор (40 въпроса):

 Продължителността на изпита е 3 астрономически часа.    

Примерни кандидатстудентски изпити.


С ТЕСТ ПО ЧУЖД ЕЗИК (електронен на компютър ЕлТЧЕ или на хартиен носител ТЧЕ) по английски, немски, френски, испански или руски език, само за специалностите, за които се изисква такъв.

Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула:

  • разбиране при четене
  • лексика
  • граматика

 Първите два модула съдържат по 10 изпитни задачи, а третият – 20 изпитни задачи. Продължителността на теста е 2 (два) астрономически часа

Примерени тестове по: английски, немски, френски, испански език и руски.

ОЦЕНКАТА ОТ ТЕСТА ПО ЧУЖД ЕЗИК НЕ Е БАЛООБРАЗУВАЩА. Кандидатите се допускат до класиране за специалностите, за които се изисква чужд език при едно от условията:

  • успешно положен приемен изпит по чужд език;
  • успешно положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език;
  • завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд език;
  • сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.
 

Специалност „Медии и журналистика“ се кандидатства с: (1) ДЗИ (матура) по български език и литература, която по желание на кандидата може да се замени с оценката от изпита по български език и езикова култура и български език и литература (първи и трети модул на ЕПИ – хартиен или електронен), без втори модул „Математика – основи“;  (2) събеседване с кандидатите.


Специалност „Право“ се кандидатства с: (1) оценката от ДЗИ (матура) по български език и литература или оценката от изпита по български език и езикова култура и български език и литература (първи и трети модул на ЕПИ, без втори модул „Математика – основи“);

(2) оценката от ДЗИ (матура) по история и цивилизация или оценката по история и цивилизация (история) от дипломата за средно образование или оценката от специалната част на ЕПИ, трети модул – „История на България“.

За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща по т. (1) се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по история и цивилизация (история), като едната от тях е от държавния зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от ДЗИ.На първенците от национални олимпиади по български език и литература, математика, история и цивилизация, география и икономика, завършващи средно образование през годината, в която се провежда олимпиадата и получили оценка отличен (5.50 до 5.99), тези оценки се признават за резултат от конкурсен изпит в УНСС за всички специалности.

 

Лауреатите на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат без конкурсен изпит, когато третият модул на изпита за кандидатстване в желаната от тях специалност съвпада с предмета на олимпиадата.

 

На първенците от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС, съгласно регламентите на състезанията.