Обновено: сряда, 10 април 2013 16:32

За факултета

Бизнес факултетът е създаден през 1949 г. През 1991 г. е преструктуриран в департамент, а през 1995 г. е възстановена факултетната структура.

Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост".

Катедрите към факултета подготвят и докторанти по научните специалности “Икономика и управление” (по отрасли) и “Организация и управление на производството” (по отрасли и подотрасли).

Академичният състав на факултета включва 65 преподаватели, от които 33 са хабилитирани (десет професори и двадесет и трима доценти) и 32 нехабилитирани. Четиримата професори са доктори на икономическите науки, а двадесет и девет души от останалите представители на академичния състав са доктори по икономика.

Основната мисия на Бизнес факултета е:

Да осигурява подготовката на студенти и докторанти в съответствие със съвременните достижения на науката и изискванията на стопанската практика, както и с утвърдилите се в това отношение в ЕС стандарти. Студентите получават знания и усвояват умения да извършват управленски, мениджърски, маркетингови, финансови изследователски и консултантски дейности в организации и предприятия с различна форма на собственост, функциониращи под различни правно-организационни форми в различни отрасли, подотрасли и дейности на националното стопанство.

Всички преподаватели от факултета осъществяват и научноизследователска работа, резултатите от която се използват в процеса на обучение на студентите и от стопанската практика.

Факултетът поддържа интензивни контакти с представители на бизнеса и със сродни факултети от други страни.