Обновено: петък, 16 декември 2011 11:50

Обща информация

ЕРАЗЪМ или ЕРАЗМУС (ЕuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) е програма на Европейския съюз в областта на висшето образование, създадена през 1987 г. Първоначално тя е инкорпорирана в програма “Сократ”, а от 2007 г. е основна част на новата интегрирана програма “Учене през целия живот” (LLP - Lifelong Learning Programme).

В програма ЕРАЗЪМ участват университети от общо 33 страни - всички 27 страни-членки на Европейския съюз, страните от Европейската свободна зона за търговия (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) и страните в процес на присъединяване към ЕС – Турция и Хърватия.

Програмата предлага възможности за индивидуална мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС.

Програма ЕРАЗЪМ обхваща четири основни децентрализирани дейности:

  • Мобилност, която включва:

O      Студентска и докторантска мобилност с цел обучение

O      Студентска мобилност с цел практика

O      Преподавателска мобилност с цел преподаване

O      Мобилност на преподавателския и административния състав с цел обучение

  • Интензивни програми ЕРАЗЪМ
  • Интензивни езикови курсове ЕРАЗЪМ
  • Подготвителни визити

УНСС се включва в осъществяването на МОБИЛНОСТ по програма ЕРАЗЪМ през академичната 1999/2000 г. – първата година, в която е разрешено участие в програмата на България.

Участието на УНСС в дейности по обмен на студенти и преподаватели се основава на Университетска харта ЕРАЗЪМ, предоставена от Европейската комисия след специална селекционна процедура.

През м. май 2007 г. УНСС получи нова разширена Университетска харта ЕРАЗЪМ, която дава право да се сключват и реализират договори за обмен на студенти за участие в мобилност за обучение, както и за практика (стаж).

Мобилността по програмата се осъществява на основата на сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения между УНСС и университети от почти всички европейски държави, участващи в програмата. В споразуменията са конкретизирани основните параметри на мобилността – брой на договорените места за мобилност за всеки от двата участващи университета, поотделно за студенти/докторанти, за преподаватели и представители на администрацията, научните области, в които ще се извършва обучението или преподаването, продължителността на периода за обучение или преподаване и др.

Подборът на студенти и докторанти за участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ се извършва чрез конкурс (Селекционна процедура), който се обявява и провежда от УЦМСП през м. март-април. При наличие на незаети места допълнителен конкурс може да се открива и през м. септември-октомври.

Двустранният обмен по програма ЕРАЗЪМ се стимулира чрез предоставяне на определена финансова помощ (грант). Финансовите средства се предоставят на УНСС от Националната агенция за администриране на програма ЕРАЗЪМ в България – “Център за развитие на човешките ресурси” съгласно сключено за всяка отделна академична година финансово споразумение между УНСС и Националната агенция. От своя страна УНСС изплаща грантовете на основата на подписване на договор между Университета и всеки одобрен за участие в програмата студент, докторант, преподавател и представител на администрацията на УНСС.

Студентите имат право на ЕДНО УЧАСТИЕ в мобилност за обучение и на ЕДНО УЧАСТИЕ в мобилност за практика (стаж) през целия период на обучението им, обхващащ трите степени на висшето образование (бакалавърска, магистърска степен и докторантура).

Преподавателите и представителите на администрацията на УНСС имат право на ЕДНО УЧАСТИЕ в мобилност за преподаване и ЕДНО УЧАСТИЕ в мобилност за обучение за всяка отделна академична година.

Студентите и докторантите, преподавателите и представителите на администрацията, кандидатстващи и реализиращи ЕРАЗЪМ мобилност, са длъжни да познават ПРАВИЛАТА и УСЛОВИЯТА за участие в програмата и стриктно да ги съблюдават.