Обновено: понеделник, 10 юли 2023 13:05

Класиране

В класирането участват кандидат-студентите, подали документи за кандидатстване в определените за това срокове и:

  • които са издържали успешно конкурсните изпити или
  • кандидатстват с оценката от държавен зрелостен изпит.

Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-студента специалности в състезателния картон в съответствие с предварително обявените места за прием.

При класирането се спазва последователността на посочените от кандидат-студента шифри на специалностите, а не по тяхното наименование. Допуснато от кандидат-студента несъответствие между шифрите и съответното словесно описание на специалностите отговорността носи кандидат-студентът.

Кандидатите не се класират за специалности, които не са посочили в състезателния картон.

По време на класиранията не се разрешава промяна в предварително заявената от кандидат-студента последователност на желаните специалности.

Класирането на кандидатите се извършва по специалности както следва:

    1. в две групи – приети за студенти и резерви;

    2. в две категории – мъже и жени.

Квотите за мъже и жени се разпределят пропорционално на броя на мъжете и жените, подали документи за класиране.

Незаетите места в една от категориите се прехвърлят към другата категория.

Плановите места за специалностите, в които се изучава чужд език (без специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Икономика на туризма“ и „Политология“), се разпределят пропорционално на броя на кандидатите със съответния език.

Класирането в редовна и дистанционна форма на обучение се извършва поотделно.

Лауреати на национални и международни олимпиади се приемат извън утвърдения прием.

Първенците от състезанията/конкурсите, организирани с решение на АС, се класират по реда, установен в този правилник.

Кандидат-студенти, получили равен състезателен бал за последното планово място за дадена специалност и категория, се приемат за студенти.


Класирането се извършва на три етапа.

При първо класиране с резерви класираните кандидат-студентите могат:

    1. да се запишат в специалността, в която са приети, като представят всички необходими документи за записване. В следващите етапи на класирането, записалите се за студенти не участват. Записването е онлайн или на място в УНСС, отдел „Студенти – бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А).

    2. да потвърдят еднократно желанието си да се обучават в УНСС – като участват в следващите етапи на класиране за прием в посочена по-напред желана специалност. Потвърждаването е онлайн или на място в УНСС, отдел „Студенти – бакалавър“ (партерен етаж, кабинет 1029-А).

    3. да не се запишат или да не потвърдят желанието си за обучение в УНСС, при което отпадат от всички следващи класирания.

Класираните по първо желание се записват без право на потвърждаване и изчакване на следващи класирания.

Класираните по второ, трето и следващи желания, потвърдили участие в следващ етап на класиране, могат при наличие на свободни места да преминат в посочени по-напред специалности.

Кандидат-студентите от списъка на резервите могат еднократно след първо класиране да потвърдят желание за участие в следващи етапи на класиране. Кандидат-студентите, които не потвърдят участието си в следващите класирания, не участват в тях.


Второ класиране с резерви се извършва при наличие на незаети и непотвърдени места след първото класиране. В класирането участват:

    1. класираните на първо класиране кандидат-студенти, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС;

    2. резервите, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС от първо класиране.

    Класираните кандидат-студенти могат:

    1. да се запишат в специалността, в която са приети, след което не участват в следващото класиране;

    2. да изчакат трето класиране и при наличие на свободни места да преминат в посочена по-напред специалност.

Класираните по първо желание се записват без право на потвърждаване и изчакване на следващо класиране.


Трето класиране се извършва при условията и по реда на второто класиране за попълване на незаетите места.

Класираните кандидат-студенти се записват в специалността, в която са приети.


Кандидатите са длъжни да се информират за етапите на класирането, сроковете за потвърждаване и записване на новоприетите студенти.

Информация и въпроси относно потвърждаване и записване на новоприети студенти: отдел „Студенти-бакалавър“.

Етапи на класиране, срокове за потвърждаване и записване на новоприетите студенти

11 юли 2023 г.

Обявяване на първо класиране с резерви

12 – 15 юли 2023 г., вкл.

Потвърждаване или записване на класираните и потвърждаване на резервите

18 юли 2023 г.

Обявяване на второ класиране с резерви

19 – 21 юли 2023 г., вкл.

Записване на класираните

25 юли 2023 г.

Обявяване на трето класиране

26 – 28 юли 2023 г., вкл.

Записване на класираните

31 юли – 2 август 2023 г., вкл.

Допълнителен прием на документи за попълване на отделните незаети места

4 август 2023 г.

Обявяване на допълнително класиране

7 – 9 август 2023 г., вкл.

Записване на класираните