Обновено: четвъртък, 13 юли 2023 8:59

Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране

Кандидатстудентски документи за участие в редовни изпити и класиране се приемат в срок от 12 до 30 юни 2023 г., вкл.:

При онлайн подаване на документите е необходимо кандидат-студентите да:

1. се регистрират в системата за кандидатстване и да декларират съгласие за обработка на личните си данни;

2. попълнят личните си данни в системата (ако не сте го направили предварително);

3. попълнят данните от дипломата за завършено средно образование и да прикачат сканирани изображения на всички страници от дипломата;

4. изберат и попълнят даннитe за владеене на чужди езици, ако кандидатстват за специалностите с изучаване на чужди езици или с преподаване на английски език и отговарят на едно от  условията за владеене на чужд език;

5. прикачат сканирани изображения на сертификати от национални състезания, конкурси и олимпиади (ако притежават такива);

6. заплатят такса за участие в класиране и/или да изберат изпит/и, ако искат да се явят през редовната сесия. При онлайн подаване на документи, таксата се заплаща с банкова карта с 3Д верификация в онлайн приложението;

 • за един изпит – 60 лв.
 • за всеки следващ заявен изпит в редовната сесия – 30 лв.
 • класиране по документи (вкл. кандидатите със сертификат) – 60 лв. Кандидат-студенти заплатили такса за кандидатстудентски изпит/и не заплащат такса за участие в класирането.

7. подредят желаните от тях специалности на съответния екран и да съхранят подредбата им.

За технически въпроси и проблеми при кандидатстване онлайн:

 тел.: 02 9052 999

 [email protected]

В Центъра за прием на документи в УНСС, в РЦДО – Хасково и в бюрата на ЦКПИ се подават следните документи:

1. заявление до ректора;

2. състезателен картон. Шифри на специалностите. Указание за попълване на кандидатстудентски документи;

3. декларации:  лични данни, заболявания противопоказани за обучение, здравословно състояние;

4. копие на диплома за завършено средно образование и на удостоверението за завършен първи гимназиален етап. При подаване на документи на място е необходимо представяне на оригинал на дипломата и на удостоверението, които се връщат на кандидат-студента след сверяване с копието;

5. български граждани и граждани на държави – членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, завършили средно образование в чуждестранни училища, представят удостоверение за признато средно образование, издадено от МОН или РУО по местоживеене, в което са вписани приравнените по шестобалната система оценки по отделните предмети и средният успех от дипломата (оригинал и копие);

6. кандидатстващите за специалностите с изучаване на чужди езици или с преподаване на английски език, отговарящи на условието за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна рамка за езици, представят съответния сертификат с валиден срок към годината на кандидатстване (оригинал и копие);

7. лауреатите на национални и международни олимпиади представят удостоверение от МОН (оригинал и копие);

8. първенците от организираните състезания и конкурси по решения на АС представят оригинал и ксерокопие на сертификата;

9. лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, майки с три и повече ненавършили пълнолетие деца и/или учащи деца до 26-годишна възраст и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ (оригинал и копие от него), удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи;

10. документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Р България;

11. документ за платена такса за участие в редовни изпити и/или класиране:

 • за един изпит – 60 лв.
 • за всеки следващ заявен изпит в редовната сесия – 30 лв.
 • класиране по документи (вкл. кандидатите със сертификат) – 60 лв. Кандидат-студенти заплатили такса за кандидатстудентски изпит/и не заплащат такса за участие в класирането.

Таксата за кандидатстудентски изпит/и и класиране (при подаване на документи на място в ЦПД, РЦДО - Хасково и ЦКПИ) се внася по банкова сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за „задължено лице“ се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За „основание за плащане“ се изписва „КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА“.

Плащането се удостоверява при подаване на документите с предоставяне на платежния документ.

Кандидатстудентската такса може да се заплати на място в ЦПД на ПОС терминали.

При подаване на документи в регионалните бюра на ЦКПИ, таксата която се заплаща, включва освен такса за кандидатстване в УНСС така и такса – обслужване, определена от бюрата.

12. От такса за кандидатстудентски изпит  и участие в класиране се освобождават:

 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% – представят решение на ТЕЛК;
 • военноинвалиди и военнопострадали – документ за инвалидност;
 • кръгли сираци до 26 години – акт за раждане и акт за смърт на родителите;
 • майки с три и повече ненавършили пълнолетие деца и/или учащи деца до 26-годишна възраст – акт за раждане на децата и служебна бележка (уверение) от съответното средно или висше училище, удостоверяваща че децата са учащи;
 • близнаци – акт за раждане;
 • лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството.

Попълването и подаването на документи се извършват лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.