Обновено: понеделник, 12 февруари 2024 9:13

Правилник за приемане на студенти в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ след средно образование

чл.5 (3) За специалностите с изучаване на чужди езици (без специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Международен туризъм и икономика“ и „Политология“) или с преподаване на английски език, кандидатите се допускат до участие в класирането, ако отговарят на едно от следните условия:

1. успешно положен приемен изпит по чужд език – английски, немски, френски, испански или руски, с оценка не по-ниска от „добър“, организиран от УНСС или в партньорство със специализиран езиков център или школа, осъществяващи подготовка по съответния чужд език;

2. завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд език;

3. сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.