Обновено: петък, 10 септември 2021 9:26

Допълнителен прием

Желаещите да участват в допълнителния прием за отделни незаети места могат да подават документи за кандидатстване
от 10 до 17 септември 2021 г.

Кандидат-студентите могат да подадат документи, ако притежават диплома за завършено средно образование и отговорят на едно от следните условия:

 •  имат оценка от държавен зрелостен изпит (ДЗИ), за завършилите средно образование след 2007 г. по основен предмет: български език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация.

За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература;

 • положили са успешно конкурсен изпит в УНСС или заявят полагането на такъв;
 • първенци са от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси.

Кандидат-студентите, желаещи да участват в класирането за специалностите с чуждоезиково обучение (без „Политология“), за които се изисква чужд език (английски, немски, френски, испански и руски) и за специалностите с преподаване на английски език, се допускат до класиране, ако отговарят на едно от следните условия:

 • успешно положен приемен изпит по чужд език;
 • успешно положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език;
 • завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд език;
 • сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна езикова рамка (CEFR).

Важно: Кандидатите за специалност „Медии и журналистика“ могат да заявят желаната специалност, само при условие, че имат успешно положен устен изпит по „Журналистика - събеседване“.

Кандидат-студентите, които са завършили средно образование и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по основен предмет: български език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация, и нямат положен конкурсен изпит в УНСС в т.ч. и устен изпит по „Журналистика-събеседване“ за специалност „Медии и журналистика“, подават документи на място в Центъра за прием на документи (ЦПД) и заявяват конкурсен изпит в обявения срок на допълнителния прием. След подаване на документите, кандидат-студентите ще получат информация за часа на провеждане на изпита/те на 18 септември 2021 година.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Подаването на кандидатстудентски документи за допълнителния прием се извършва:

За онлайн подаване на документи е необходимо да се регистрирате, въведете личните си данни, оценките от дипломата за средно образование и да попълните желаните специалности.

При онлайн подаване на документи, таксата се заплаща в онлайн приложението с банкова карта с 3D верификация.

За информация или възникнали технически проблеми, може да позвъните на номер (02) 8195 753 всеки делничен ден от 14.00 до 16.00 часа или да пишете на имейл: webcontent@unwe.bg.

 • В Центъра за прием на документи в УНСС и РЦДО – Хасково, кандидат-студентите подават следните документи:

1. Заявление до ректора (по образец на УНСС – от книжарницата на университета).

2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него).

3. Първенците от организираните състезания и конкурси по решения на АС представят оригинал и ксерокопие на сертификат от УНСС.

4. Състезателна карта (по образец за УНСС – от книжарницата на университета).

5. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ (оригинал и копие от него), удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи.

6. Документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България.

7. Вносна бележка за платена такса за участие в класиране по документи (вкл. кандидатите със сертификат) – 50 лв.

Кандидат-студенти заплатили такса за кандидатстудентски изпит/и не заплащат такса за участие в класирането:

 •  такса за един изпит – 50 лв.
 •  за всеки следващ изпит в изпитната сесия – 20 лв.

Таксата за участие в класиране по документи и конкурсни изпити (при подаване на документи в ЦПД и РЦДО - Хасково) се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за „задължено лице“ се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За „основание за плащане“ се изписва „КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА“.

От такса за участие в класиране по документи и конкурсни изпити се освобождават:

а) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% - представят решение на ТЕЛК;

б) военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;

в) кръгли сираци до 26 години - акт за раждане и акт за смърт на родителите;

г) майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;

д) близнаци - акт за раждане;

е) лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството.

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или със заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

За информация:

СПЕЦИАЛНОСТИ (шифри) – за попълване на отделни незаети места

от 10 до 17 септември 2021 г.

Подаване на документи

21 септември 2021 г.

Обявяване на класиране

от 23 до 24 септември 2021 г.

Записване на новоприетите студенти:

 • онлайн;
 • на място в УНСС, както следва:
  • редовно обучение, партерен етаж в отдел „Студенти-бакалавър“;
  • дистанционно обучение, партерен етаж в Центъра за дистанционно обучение;
 • новоприетите студенти дистанционно обучение в РЦДО-Хасково се записват на място в регионалния център.