Обновено: сряда, 29 юни 2022 15:56

Документи и такси за кандидатстване – редовни изпити и класиране

Кандидатстудентски документи за участие в редовни изпити и класиране се приемат:

За онлайн подаването на документи за явяване на редовни изпити и класиране е необходимо да се регистрирате, въведете личните си данни, оценките от дипломата за средно образование и да попълните желаните специалности за участие в класиране.

При онлайн подаване на документи, таксата се заплаща с банкова карта с 3Д верификация в онлайн приложението.

При възникнали технически проблеми ни пишете на email: [email protected]

В Центъра за прием на документи в УНСС и в РЦДО – Хасково се подават следните документи:

1. заявление до ректора (по образец на УНСС).

2. състезателен картон (по образец на УНСС);

3. копие на диплома за завършено средно образование. При подаване на документи на място е необходимо представяне на оригинал на дипломата, който се връща на кандидат-студента след сверяване с копието;

4. български граждани и граждани на държави – членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, завършили средно образование в чуждестранни училища, представят удостоверение за признато средно образование, издадено от МОН или РУО по местоживеене, в което са вписани приравнените по шестобалната система оценки по отделните предмети и средният успех от дипломата (оригинал и копие);

5. кандидатстващите за специалностите с изучаване на чужди езици или с преподаване на английски език, отговарящи на условието за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна рамка за езици, представят съответния сертификат с валиден срок към годината на кандидатстване (оригинал и копие);

6. лауреатите на национални и международни олимпиади представят удостоверение от МОН (оригинал и копие);

7. първенците от организираните състезания и конкурси по решения на АС представят оригинал и ксерокопие на сертификата;

8. лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, майки с три и повече ненавършили пълнолетие деца и/или учащи деца до 26-годишна възраст и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ (оригинал и копие от него), удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи;

9. документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Р България;

10. документ за платена такса за участие в редовни изпити и/или класиране:

  • за един изпит – 60 лв.
  • за всеки следващ заявен изпит в редовната сесия – 30 лв.
  • класиране по документи (вкл. кандидатите със сертификат) – 60 лв. Кандидат-студенти заплатили такса за кандидатстудентски изпит/и не заплащат такса за участие в класирането.

Таксата за кандидатстудентски изпит/и и класиране (при подаване на документи на място в ЦПД, РЦДО - Хасково и ЦКПИ) се внася по банкова сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за „задължено лице“ се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За „основание за плащане“ се изписва „КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА“.

Плащането се удостоверява при подаване на документите с предоставяне на платежния документ.

При подаване на документи в регионалните бюра на ЦКПИ, таксата която се заплаща, включва освен такса за кандидатстване в УНСС така и такса – обслужване, определена от бюрата.

11. От такса за кандидатстудентски изпит  и участие в класиране се освобождават:

  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% – представят решение на ТЕЛК;
  • военноинвалиди и военнопострадали – документ за инвалидност;
  • кръгли сираци до 26 години – акт за раждане и акт за смърт на родителите;
  • майки с три и повече ненавършили пълнолетие деца и/или учащи деца до 26-годишна възраст – акт за раждане на децата и служебна бележка (уверение) от съответното средно или висше училище, удостоверяваща че децата са учащи;
  • близнаци – акт за раждане;
  • лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството.

Попълването и подаването на документи се извършват лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

В случай, че кандидат-студентите желаят да направят корекции във вече подадените документи, трябва да дойдат на място в Центъра за прием на документи или да се свържат с нас:

тел.: +359 2 81 95 704

тел.: +359 2 81 95 702

тел.: +359 2 81 95 701

[email protected]

[email protected]