Обновено: понеделник, 14 юни 2021 16:05

Документи и такси за кандидатстване за редовни изпити и класирания

Подаването на кандидатстудентски документи за редовните изпити (на хартиен носител) и класиране се извършва:

За онлайн подаването на документи за явяване на редовни изпити и класиране е необходимо да се регистрирате, въведете личните си данни, оценките от дипломата за средно образование и да попълните желаните специалности за участие в класиране.

При онлайн подаване на документи, таксата се заплаща с банкова карта с 3Д верификация. Заплащането става в приложението.

За информация или възникнали технически проблеми, може да позвъните на номер (02) 8195 753 всеки делничен ден от 14.00-16.00 ч. или да пишете на email: webcontent@unwe.bg

В Центъра за прием на документи в УНСС, в РЦДО – Хасково и в регионалните бюра по градове на ЦКПИ се подават следните документи за участие в редовните изпити и класиране:

1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС).

2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата след сверяване с ксерокопието се връща на кандидат-студента.

3. Лауреатите на национални и международни олимпиади представят удостоверение от МОН (оригинал и копие).

4. Първенците от организираните състезания и конкурси по решения на АС представят оригинал и ксерокопие на сертификат от УНСС.

5. Уверение за възстановяване на студентските права за втори и по-горен курс в същото професионално направление/специалност и в същото висше училище.

6. Състезателна карта (по образец, валиден само за УНСС).

7. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ (оригинал и копие от него), удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи.

8. Документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България.

9. Вносна бележка за платена такса за участие в кандидатстудентски изпит/и и класиране:

  • за един изпит – 50 лв.
  • за всеки следващ изпит в изпитната сесия – 20 лв.
  • класиране по документи (вкл. кандидатите със сертификат) – 50 лв.

Кандидат-студенти заплатили такса за кандидатстудентски изпит/и не заплащат такса за участие в класирането.

Таксата за кандидатстудентски изпит/и и класиране (при подаване на документи на място в ЦПД и ЦКПИ) се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА".

Внесената такса не се връща.

При подаването на документи в регионалните бюра на ЦКПИ, освен таксата която се заплаща за кандидатстване в УНСС, се заплаща и такса–обслужване, определена от бюрата.

10. От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:

  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% - представят решение на ТЕЛК;
  • военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;
  • кръгли сираци до 26 години - акт за раждане и акт за смърт на родителите;
  • майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;
  • близнаци - акт за раждане;
  • лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството.

Кандидат-студентите със специални потребности подават документи само в ЦПД. 

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или със заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

Информация:

02/81 95 704, 02/81 95 702, 02/81 95 701

priemcpd@unwe.bg

priem@unwe.bg