Обновено: четвъртък, 19 май 2022 16:03

Балообразуване

Съкращения:

ЕПИ – единен приемен изпит

ДЗИ – Държавен зрелостен изпит, съгласно условията на чл. 5, ал. 2 от настоящия правилник

Важно за всички специалности:

За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

СПИСЪК

на професионалните направления и специалности в УНСС – редовно обучение,

на приемните изпити и начина на образуването на бал

Професионални направления/

специалности

Единен приемен изпит (ЕПИ)

Чужд език

Балообразуване 

първи модул

втори модул

трети модул

общ успех от дипломата

оценка от ЕПИ или ДЗИ (матура)

1

2

3

4

5

6

7

Направление
„Икономика“

„Макроикономика“

„Икономика“

„Политическа икономия“

„Икономика на човешките ресурси“

„Застраховане и социално дело“

„Икономическа социология и психология“

„Индустриален бизнес“

„Бизнес икономика“

„Предприемачество“

 „Аграрен бизнес“

„Екоикономика“

„Мениджмънт на недвижимата собственост“

„Творчески индустрии и бизнес“

„Маркетинг“

„Стратегическо планиране“

„Икономика на транспорта и енергетиката“

„Бизнес логистика“

„Икономика на отбраната и сигурността“

„Икономика на търговията“

„Финанси“

„Счетоводство“

„Финансов контрол“

„Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер“

„Бизнес информатика и комуникации“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три)

Специалности с изучаване на чужди езици

Международни икономически отношения“

„Международни икономически отношения“ (съвместна програма)

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

Английски, немски, испански или руски език (не е балообразуващ)

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три).
За чуждия език е необходимо да е изпълнено едно от услковията на
чл. 5, ал. 3

„Интелектуална собственост и бизнес“ 

„Икономика на туризма“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България


Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три)

Специалности с преподаване на английски език

„Международни икономи­чески отношения с преподаване на английски език“

„Икономика с преподаване на английски език“

„Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“

„Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език“

„Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“

„Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език“

„Бизнес икономика с преподаване на английски език“ (съвместна програма)

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

Английски език 
(не е балообразуващ)

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три).
За английския език е необходимо да е изпълнено едно от условията на
чл. 5, ал. 3 

Направление „Администрация и управление

Бизнес администрация“

Публична администрация“

Регионално развитие“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три)

Направление „Право

Право“

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от ДЗИ (матура) по български език и литература, или оценката от ДЗИ (матура) върху профилирана подготовка в XI и XII клас по профилиращия учебен предмет български език и литература, умножена с коефициент 3 (три)

Във връзка с настъпила законодателна промяна относно изискванията за полагането на изпити за кандидатстване за професионално направление „Право“ със специалност „Право“, то балът за професионално направление „Право“ със специалност „Право“ ще се образува като сума:

1. общия успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);

2. оценката от ДЗИ по български език и литература или оценката от ДЗИ върху профилирана подготовка в XI и XII клас по профилиращия учебен предмет български език и литература, която формира по-висок състезателен бал, умножена с коефициент 3 (три).

За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Направление „Обществени комуникации и информационни науки

Медии и журналистика“

Български език и езикова култура

Български език и литература

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по български език и езикова култура и български език и литература (първи и трети модул на ЕПИ, без втори модул „Математика – основи“) или оценката от ДЗИ (матура) по български език и литература, или оценката от ДЗИ (матура) върху профилирана подготовка в XI и XII клас по профилиращия учебен предмет български език и литература, умножена с коефициент 3 (три)

Медия икономика“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три)

Направление „Политически науки

(с изучаване на чужди езици)

Международни отношения“

Европейска политика и икономика“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

Английски, немски, испански или руски език (не е балообразуващ)

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три).
За чуждия език е необходимо да е изпълнено едно от условията на
чл. 5, ал. 3

Политология

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или
История на
България

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три)

Направление „Социология, антропология и науки за културата

Социология

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три)

                                            СПИСЪК
                                                      на професионалните направления и специалности в УНСС  дистанционно обучение,
                                                на приемните изпити и начина на образуването на бал 

Професионални направления/

специалности

Единен приемен изпит (ЕПИ)

Чужд език

Балообразуване 

първи модул

втори модул

трети модул

общ успех от дипломата

оценка от ЕПИ или ДЗИ 

(матура)

1

2

3

4

5

6

7

Направление „Икономика“

Икономика“

Маркетинг“

Счетоводство и контрол“

Финанси“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три)

Направление „Администрация и управление

Мениджмънт и администрация“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три)

                            

СПИСЪК
на професионалните направления и специалности
в Регионалния център за дистанционна обучение – Хасково,
на приемните изпити и начина на образуването на бал

Професионални направления/

специалности

Единен приемен изпит (ЕПИ)

Чужд език

Балообразуване 

първи модул

втори модул

трети модул

общ успех от дипломата

оценка от ЕПИ или ДЗИ (матура)

1

2

3

4

5

6

7

Направление „Икономика“

„Икономика“

„Счетоводство и контрол“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

 

 

 

Общият успех от дипломата за седно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три)

Направление „Администрация и управление

„Мениджмънт и  администрация“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

 

 

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три)