Обновено: петък, 26 февруари 2021 15:35

Балообразуване

Съкращения:

ЕПИ – единен приемен изпит (електронен и/или хартиен)

ДЗИ – Държавен зрелостен изпит

Важно за всички специалности:

За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Професионални направления/

специалности

Единен приемен изпит (ЕПИ)

Чужд език

Балообразуване - редовно обучение в УНСС

първи модул

втори модул

трети модул

среден успех от дипломата

оценка от ЕПИ/ДЗИ

1

2

3

4

5

6

7

Направление „Икономика“

Макроикономика“

Икономика“

Политическа икономия“

Икономика на човешките ресурси“

Застраховане и социално дело“

Икономическа социология и психология“

Индустриален бизнес“

Бизнес икономика“

Предприемачество“ *

Аграрен бизнес“

Екоикономика“

Мениджмънт на недвижимата собственост“

Творчески индустрии и бизнес“*

Маркетинг“

Стратегическо планиране“

Икономика на транспорта и енергетиката“

Бизнес логистика“

Икономика на отбраната и сигурността“

Икономика на търговията“

Финанси“

Счетоводство“

Финансов контрол“

Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер“

Бизнес информатика и комуникации“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1(едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 3(три), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 3(три)

Специалности с чуждоезиково обучение

Международни икономически отношения“

Интелектуална собственост и бизнес“ *

Икономика на туризма“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

английски, френски, немски, испански или руски 
(не е балообразуващ)

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1(едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 3 (три), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 3(три)
За чуждия език е необходимо да е изпълнено едно от условията: виж тук

Специалности с преподаване на английски език

Международни икономически отношения с преподаване на английски език“

Икономика с преподаване на английски език“

Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“

Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език“

Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“

Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

английски език 
(не е балообразуващ)

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1(едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 3 (три), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 3(три)
За чуждия език е необходимо да е изпълнено едно от условията: виж тук

Направление „Администрация и управление”

Бизнес администрация“

Публична администрация“

Регионално развитие“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1(едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 3(три), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 3(три)

Направление „Право“

Право“

Български език и езикова култура

Български език и литература и История на
България

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1(едно)

оценката от ДЗИ (матура) по български език и литература или оценката от изпита по български език и езикова култура и български език и литература (първи и трети модул на ЕПИ , без втори модул „Математика – основи“), умножена с коефициент 3(три); оценката от ДЗИ (матура) по история и цивилизация или оценката по история и цивилизация (история) от дипломата за средно образование или оценката от специалната част на ЕПИ, трети модул – „История на България“, умножена с коефициент 2(две).
Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по история и цивилизация (история), като едната от тях е от държавния зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от ДЗИ.

Направление „Обществени комуникации и информационни науки”

Медии и журналистика“

Български език и езикова култура или матура по български език и литература

Български език и литература или матура по български език и литература и Журналистика (събеседване)

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1(едно)

удвоената оценка от модул 1 и 3 Български език и езикова култура и Български език и литература от ЕПИ или ДЗИ (матура) по български език и литература, удвоената оценка от събеседване по журналистика

Медия икономика“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1(едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 3(три), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 3(три)

Направление „Политически науки”

Международни отношения“

Европейска политика и икономика“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

английски, френски, немски, испански или руски
(не е балообразуващ)

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1(едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 3(три), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 3(три)
За чуждия език е необходимо да е изпълнено едно от условията: виж тук

Политология

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1(едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 3(три), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 3(три)

Направление „Социология, антропология и науки за културата”

Социология

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1(едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 3(три), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 3(три)

* Обучението на студентите от специалностите „Творчески индустрии и бизнес“ и „Интелектуална собственост и бизнес“ се осъществява в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС, а на тези от „Предприемачество“ – в Института по предприемачество на УНСС.Професионални направления/

специалности

Единен приемен изпит (ЕПИ)

Чужд език

Балообразуване - дистанционно обучение

в УНСС - София

първи модул

втори модул

трети модул

среден успех от дипломата

оценка от ЕПИ/ДЗИ

1

2

3

4

5

6

7

Направление „Икономика“

Икономика“

Маркетинг“

Счетоводство и контрол“

Финанси“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1(едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 3(три), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 3(три)

Направление „Администрация и управление

Мениджмънт и администрация“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1(едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 3(три), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 3(три)Професионални направления/

специалности

Единен приемен изпит (ЕПИ)

Чужд език

Балообразуване - дистанционно обучение в Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково

първи модул

втори модул

трети модул

среден успех от дипломата

оценка от ЕПИ/ДЗИ

1

2

3

4

5

6

7

Направление „Икономика“

„Икономика“

„Счетоводство и контрол“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

 

 

 

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1(едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 3(три), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 3(три)

Направление „Администрация и управление”

„Мениджмънт и  администрация“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

 

 

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1(едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 3(три), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 3(три)