Обновено: петък, 27 януари 2023 15:48

Балообразуване

Кандидат-студентите участват в класирането с оценката от държавен зрелостен изпит (ДЗИ, съгласно условията на чл. 5, ал. 2 от настоящия правилник) и/или с оценката от успешно положен кандидатстудентски изпит – единен приемен изпит (ЕПИ), като при образуването на състезателния бал за класиране се взема по-високата оценка от ДЗИ или от ЕПИ, както следва:

СПИСЪК

на професионалните направления и специалности в УНСС – редовно обучение,

на приемните изпити и начина на образуването на бал

Професионални направления/

специалности

Единен приемен изпит (ЕПИ)

Чужд език

Балообразуване 

първи модул

втори модул

трети модул

общ успех от дипломата

оценка от ЕПИ или ДЗИ (матура)

1

2

3

4

5

6

7

Направление
„Икономика“

„Макроикономика“

„Икономика“

„Политическа икономия“

„Икономика на човешките ресурси“

„Застраховане и социално дело“

„Икономическа социология и психология“

„Индустриален бизнес“

„Бизнес икономика“

„Предприемачество“

 „Аграрен бизнес“

„Екоикономика“

„Мениджмънт на недвижимата собственост“

„Творчески индустрии и бизнес“

„Маркетинг“

„Стратегическо планиране“

„Икономика на транспорта и енергетиката“

„Бизнес логистика“

„Икономика на отбраната и сигурността“

„Икономика на търговията“

„Финанси“

„Счетоводство“

„Финансов контрол“

„Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер“

„Бизнес информатика и комуникации“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или  Български език и литература

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три)

Специалности с изучаване на чужди езици

Международни икономически отношения“

„Международни икономически отношения“ (съвместна програма)

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или  Български език и литература

Английски, немски, френски, испански или руски език (не е балообразуващ)

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три).
За чуждия език е необходимо да е изпълнено едно от условията на  

чл. 5, ал. 3

„Интелектуална собственост и бизнес“ 

„Икономика на туризма“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или  Български език и литература


Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три)

Специалности с преподаване на английски език

„Международни икономи­чески отношения с преподаване на английски език“

„Икономика с преподаване на английски език“

„Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“

„Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език“

„Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“

„Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език“

„Бизнес икономика с преподаване на английски език“ (съвместна програма)

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или  Български език и литература

Английски език 
(не е балообразуващ)

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три).
За английския език е необходимо да е изпълнено едно от условията на
чл. 5, ал. 3 

Направление „Администрация и управление

Бизнес администрация“

Публична администрация“

Регионално развитие“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или  Български език и литература

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три)

Направление „Право

Право“

Български език и езикова култура 

Български език и литература

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

1. Оценката от успешно положен ЕПИ по български език и езикова култура и български език и литература (първи и трети модул на ЕПИ, без втори модул „Математика – основи“) или оценката от ДЗИ по български език и литература, която формира по-висок състезателен бал, умножена с коефициент 2 (две)

и

2. Оценката от ДЗИ по български език и литература, умножена с коефициент 1 (едно)

Не могат да бъдат приети за обучение в специалност „Право“, включително и за платено обучение, кандидат-студенти, които не са формирали бал по-висок или равен на 16 единици.

Направление „Обществени комуникации и информационни науки

Медии и журналистика“

Български език и езикова култура

Български език и литература

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по български език и езикова култура и български език и литература (първи и трети модул на ЕПИ, без втори модул „Математика – основи“) или оценката от ДЗИ (матура) по български език и литература, или оценката от ДЗИ (матура) върху профилирана подготовка в XI и XII клас по профилиращия учебен предмет български език и литература, умножена с коефициент 3 (три)

Медия икономика“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или  Български език и литература

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три)

Направление „Политически науки

(с изучаване на чужди езици)

Международни отношения“

Европейска политика и икономика“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или  Български език и литература

Английски, немски, френски, испански или руски език (не е балообразуващ)

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три).
За чуждия език е необходимо да е изпълнено едно от условията на

 чл. 5, ал. 3

Политология

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или Български език и литература

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три)

Направление „Социология, антропология и науки за културата

Социология

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или  Български език и литература

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три)

                                            СПИСЪК
                                                      на професионалните направления и специалности в УНСС  дистанционно обучение,
                                                на приемните изпити и начина на образуването на бал 

Професионални направления/

специалности

Единен приемен изпит (ЕПИ)

Чужд език

Балообразуване 

първи модул

втори модул

трети модул

общ успех от дипломата

оценка от ЕПИ или ДЗИ 

(матура)

1

2

3

4

5

6

7

Направление „Икономика“

Икономика“

Маркетинг“

Счетоводство и контрол“

Финанси“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или  Български език и литература

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три)

Направление „Администрация и управление

Мениджмънт и администрация“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или  Български език и литература

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три)

                            

СПИСЪК
на професионалните направления и специалности
в Регионалния център за дистанционна обучение – Хасково,
на приемните изпити и начина на образуването на бал

Професионални направления/

специалности

Единен приемен изпит (ЕПИ)

Чужд език

Балообразуване 

първи модул

втори модул

трети модул

общ успех от дипломата

оценка от ЕПИ или ДЗИ (матура)

1

2

3

4

5

6

7

Направление „Икономика“

„Икономика“

„Счетоводство и контрол“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или  Български език и литература

 

 

 

Общият успех от дипломата за седно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три)

Направление „Администрация и управление

„Мениджмънт и  администрация“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или Български език и литература

 

 

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три)