Обновено: понеделник, 12 февруари 2024 12:12

Балообразуване

Кандидат-студентите участват в класирането с оценката от държавен зрелостен изпит (ДЗИ, съгласно условията на чл. 5, ал. 2 от настоящия правилник) и/или с оценката от успешно положен кандидатстудентски изпит – единен приемен изпит (ЕПИ) и/или с оценката от успешно положен предварителен изпит във формат ДЗИ по български език и литература или география и икономика, като при образуването на състезателния бал за класиране се взема по-високата оценка от ДЗИ или от кандидатстудентски изпити, както следва:

СПИСЪК

на професионалните направления и специалности в УНСС – редовно обучение,

на приемните изпити и начина на образуването на бал

Професионални направления/

специалности

Единен приемен изпит (ЕПИ)

Чужд език

Балообразуване 

първи модул

втори модул

трети модул

общ успех от дипломата

оценка от кандидатстудентски изпити или ДЗИ (матура)

1

2

3

4

5

6

7

Направление
„Икономика“

„Макроикономика“

„Икономика“

„Политическа икономия“

„Икономика на човешките ресурси“

„Застраховане и социално дело“

„Икономическа социология и психология“

„Индустриален бизнес“

„Бизнес икономика“

„Предприемачество“

 „Аграрен бизнес“

„Екоикономика“

„Мениджмънт на недвижимата собственост“

„Творчески индустрии и бизнес“

„Маркетинг“

„Стратегическо планиране“

„Икономика на транспорта и енергетиката“

„Бизнес логистика“

„Икономика на отбраната и сигурността“

„Tърговия и продажби“

„Финанси“

„Счетоводство“

„Финансов контрол“

„Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер“

„Бизнес информатика и комуникации“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или  Български език и литература

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или предварителен изпит във формат ДЗИ,  или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три)

Специалности с изучаване на чужди езици

Международни икономически отношения“

„Международни икономически отношения“ (съвместна програма)

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или  Български език и литература

Английски, немски, френски, испански или руски език (не е балообразуващ)

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или предварителен изпит във формат ДЗИ,  или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три)
За чуждия език е необходимо да е изпълнено едно от условията на  
чл. 5, ал. 3

„Интелектуална собственост и бизнес“ 

„Международен туризъм и икономика“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или  Български език и литература


Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или предварителен изпит във формат ДЗИ,  или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три).

Специалности с преподаване на английски език

„Международни икономи­чески отношения с преподаване на английски език“

„Икономика с преподаване на английски език“

„Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“

„Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език“

„Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“

„Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език“

„Бизнес икономика с преподаване на английски език“ (съвместна програма)

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или  Български език и литература

Английски език 
(не е балообразуващ)

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или предварителен изпит във формат ДЗИ,  или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три).


За английския език е необходимо да е изпълнено едно от условията на
чл. 5, ал. 3 

Направление „Администрация и управление

Бизнес администрация“

Публична администрация“

Регионално развитие“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или  Български език и литература

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или предварителен изпит във формат ДЗИ,  или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три).

Направление „Право

Право“

Български език и езикова култура 

Български език и литература

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

1. Оценката от успешно положен ЕПИ по български език и езикова култура и български език и литература (първи и трети модул на ЕПИ, без втори модул „Математика – основи“) или предварителен изпит във формат ДЗИ по български език и литература,  или оценката от ДЗИ по български език и литература, която формира по-висок състезателен бал, умножена с коефициент 2 (две)

и

2. Оценката от ДЗИ по български език и литература, умножена с коефициент 1 (едно).

Не могат да бъдат приети за обучение в специалност „Право“, включително и за платено обучение, кандидат-студенти, които не са формирали бал по-висок или равен на 16 единици.

Направление „Обществени комуникации и информационни науки

Медии и журналистика“

Български език и езикова култура

Български език и литература

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ по български език и езикова култура и български език и литература (първи и трети модул на ЕПИ, без втори модул „Математика – основи“) или предварителен изпит във формат ДЗИ по български език и литература, или оценката от ДЗИ (матура) по български език и литература, или оценката от ДЗИ (матура) върху профилирана подготовка в XI и XII клас по профилиращия учебен предмет български език и литература, умножена с коефициент 3 (три).

Медия икономика“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или  Български език и литература

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или предварителен изпит във формат ДЗИ,  или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три).

Направление „Политически науки

(с изучаване на чужди езици)

Международни отношения“

Европейска политика и икономика“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или  Български език и литература

Английски, немски, френски, испански или руски език (не е балообразуващ)

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или предварителен изпит във формат ДЗИ по български език и литература,  или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три).
За чуждия език е необходимо да е изпълнено едно от условията на 
чл. 5, ал. 3

Политология

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или Български език и литература

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или предварителен изпит във формат ДЗИ,  или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три).

Направление „Социология, антропология и науки за културата

Социология

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или  Български език и литература

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или предварителен изпит във формат ДЗИ,  или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три).

Професионално направление „Педагогика на обучението по …“

„Педагогика на обучението по икономика и информатика“

(съвместна програма)

_

_

1. Най-високата от следните оценки, умножена с коефициент 2 (две): ДЗИ по български език и литература или ДЗИ по Информатика или ДЗИ по Информационни технологии

и

2. БЕЛ от задължителната подготовка от дипломата за средно образование

и

3. Информационни технологии от дипломата за средно образование или от удостоверението за завършен първи гимназиален етап  (при липса на оценка по информационни технологии, се взема оценката по математика)

Професионално направление „Информатика и компютърни науки“

„Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science)“

(съвместна програма)

„Киберсигурност и електронно управление“ (съвместна програма)

1. Най-високата от следните оценки, умножена с коефициент 2 (две): ДЗИ по български език и литература или ДЗИ по математика 

и

2. Математика от задължителната подготовка от дипломата за средно образование

и

3. Информационни технологии от дипломата за средно образование или от удостоверението за завършен първи гимназиален етап  (при липса на оценка по информационни технологии, се взема оценката по математика)

                                            СПИСЪК
                                                      на професионалните направления и специалности в УНСС  дистанционно обучение,
                                                на приемните изпити и начина на образуването на бал 

Професионални направления/

специалности

Единен приемен изпит (ЕПИ)

Чужд език

Балообразуване 

първи модул

втори модул

трети модул

общ успех от дипломата

оценка от кандидатстудентски изпити или ДЗИ (матура)

1

2

3

4

5

6

7

Направление „Икономика“

Икономика“

Маркетинг“

Счетоводство и контрол“

Финанси“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или  Български език и литература

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или предварителен изпит във формат ДЗИ, или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три).

Направление „Администрация и управление

Мениджмънт и администрация“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или  Български език и литература

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или предварителен изпит във формат ДЗИ, или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три).

                            

СПИСЪК
на професионалните направления и специалности
в Регионалния център за дистанционна обучение – Хасково,
на приемните изпити и начина на образуването на бал

Професионални направления/

специалности

Единен приемен изпит (ЕПИ)

Чужд език

Балообразуване 

първи модул

втори модул

трети модул

общ успех от дипломата

оценка от кандидатстудентски изпити или ДЗИ (матура)

1

2

3

4

5

6

7

Направление „Икономика“

„Икономика“

„Счетоводство и контрол“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или  Български език и литература

 

 

 

Общият успех от дипломата за седно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или предварителен изпит във формат ДЗИ, или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три).

Направление „Администрация и управление

„Мениджмънт и  администрация“

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или Български език и литература

 

 

Общият успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

Оценката от успешно положен ЕПИ или предварителен изпит във формат ДЗИ, или оценката от ДЗИ (матура), умножена с коефициент 3 (три).