Обновено: понеделник, 25 март 2024 13:58

Документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити

 

Кандидатстудентски документи се приемат:

При онлайн подаване на документи, таксата за кандидатстудентски изпити се заплаща с банкова карта с 3D верификация в онлайн приложението.

В Центъра за прием на документи, РЦДО – Хасково и Регионалните бюра по градове на ЦКПИ кандидат-студентите е необходимо да:

1. попълнят регистрационна карта (по образец на УНСС);

2. предоставят личните си данни – документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Р България;

3. декларират съгласие за обработка на лични данни (по образец на УНСС);

4. представят документ за платена такса за участие в предварителните изпити:

  • за един изпит – 60 лв.
  • за всеки следващ заявен изпит  – 30 лв.

Кандидатстудентската такса може да се заплати на място в ЦПД на ПОС терминали или по банковата сметка на УНСС:


ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за „задължено лице“ се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За „основание за плащане“ се изписва „КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА“. 

При подаване на документи в регионалните бюра на ЦКПИ, таксата която се заплаща, включва освен такса за кандидатстване в УНСС така и такса – обслужване, определена от бюрата.


От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:

  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% – представят решение на ТЕЛК;
  • военнoинвалиди и военнопострадали – документ за инвалидност;
  • кръгли сираци до 26 години – акт за раждане и акт за смърт на родителите;
  • майки с три и повече ненавършили пълнолетие деца и/или учащи деца до 26-годишна възраст – акт за раждане на децата и служебна бележка (уверение) от съответното средно или висше училище, удостоверяваща че децата са учащи;
  • близнаци – акт за раждане;
  • лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция, представят документ, удостоверяващ обстоятелството.

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и копие на документа, удостоверяващ обстоятелството. 

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.