Обновено: петък, 26 март 2021 11:35

Документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити

 

Подаването на кандидатстудентски документи се извършва:

За онлайн подаване на документи за явяване на предварителни изпити е необходимо да въведете личните си данни в приложението и да заплатите таксата за явяване на изпит/и с банкова карта с 3D верификация. Заплащането става в приложението.

В Центъра за прием на документи, РЦДО – Хасково и Регионалните бюра по градове на ЦКПИ се подават следните документи за участие в предварителните изпитни сесии:

 

Таксите за изпитна сесия са:

  • за един изпит – 50 лв.
  • за всеки следващ изпит в изпитната сесия – 20 лв.

Това означава, че ако кандидат-студентите се явяват например на изпит по География на България и на изпит по Български език и литература в рамките на една изпитна сесия, те заплащат за първия изпит 50 лв., а за втория изпит – 20 лв.

 

Таксата за кандидатстудентски изпит/и се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА. За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА".

 От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:

  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% - представят решение на ТЕЛК;
  • военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;
  • кръгли сираци до 26 години - акт за раждане и акт за смърт на родителите;
  • майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;
  • близнаци - акт за раждане;
  • лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа, удостоверяващ обстоятелството.

Внесена такса не се връща.

 

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

 

В случай, че кандидат-студентите желаят да направят корекции в заявените изпит/и, трябва да дойдат на място или да се свържат с Центъра за прием на документи:

02/81 95 702, 02/81 95 704, 02/81 95 701, priemcpd@unwe.bg, priem@unwe.bg.