Обновено: неделя, 29 януари 2023 13:21

Документи и такси за кандидатстване за предварителните изпити

 

Кандидатстудентски документи се приемат:

При онлайн подаване на документи, таксата за кандидатстудентски изпити се заплаща с банкова карта с 3D верификация в онлайн приложението.

В Центъра за прием на документи, РЦДО – Хасково и Регионалните бюра по градове на ЦКПИ кандидат-студентите е необходимо да:

1. попълнят регистрационна карта (по образец на УНСС);

2. предоставят личните си данни – документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Р България;

3. декларират съгласие за обработка на лични данни (по образец на УНСС);

4. представят документ за платена такса за участие в предварителните изпити:

  • за един изпит – 60 лв.
  • за всеки следващ заявен изпит в изпитната сесия  – 30 лв.
Пример: Ако през месец февруари заявите предварителен изпит ЕПИ със специална част по БЕЛ (модул 1 + модул 2 + модул 3 „БЕЛ“), таксата, която дължите, е 60 лева. Ако заявите и втори изпит със специална част по Математика (модул 1 + модул 2 + модул 3 „Математика“), таксата, която трябва да платите за него е 30 лв., защото това е втори изпит в същия период за явяване на изпит/и.

Таксата за кандидатстудентски изпит/и (при подаване на документи на място в ЦПД, РЦДО – Хасково и ЦКПИ) се внася по банкова сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за „задължено лице“ се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За „основание за плащане“ се изписва „КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА“.

При подаване на документи в регионалните бюра на ЦКПИ, освен таксата за кандидатстудентски изпит, се заплаща и такса – обслужване, определена от бюрата.

От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:

  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% – представят решение на ТЕЛК;
  • военнoинвалиди и военнопострадали – документ за инвалидност;
  • кръгли сираци до 26 години – акт за раждане и акт за смърт на родителите;
  • майки с три и повече ненавършили пълнолетие деца и/или учащи деца до 26-годишна възраст – акт за раждане на децата и служебна бележка (уверение) от съответното средно или висше училище, удостоверяваща че децата са учащи;
  • близнаци – акт за раждане;
  • лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция, представят документ, удостоверяващ обстоятелството.

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и копие на документа, удостоверяващ обстоятелството. 

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

В случай, че кандидат-студентите желаят да направят корекции в заявените изпит/и, трябва да дойдат на място в Центъра за прием на документи или да се свържат с нас:

тел.: +359 2 81 95 702

тел.: +359 2 81 95 704

тел.: +359 2 81 95 701

[email protected]

[email protected]