Обновено: понеделник, 28 септември 2020 9:52

Условия за кандидатстване за допълнителен прием

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Желаещите да участват в допълнителния прием за платено обучение трябва да отговорят на следните условия:

 • да притежават диплома за средно образование – (отпада изискването за минимален входящ бал „добър“);
 • да са положили успешно конкурсен изпит в УНСС

или

 • да имат оценка от държавен зрелостен изпит за завършилите средно образование след 2007 г. по основен предмет: български език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация.

За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература

или

 

Кандидидат-студентите, желаещи да участват в класирането за направленията/поднаправленията/специалностите, за които се изисква владеене на чужд език (английски, немски, френски, испански или руски), трябва да отговарят на едно от следните условия:

 • успешно положен приемен изпит по чужд език;
 • успешно положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език;
 • завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд език;
 • сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна система за езици.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Подаването на кандидатстудентски документи за допълнително класиране се извършва в Центъра за прием на документи (ЦПД) на УНСС – София,   

Документи за участие в допълнително класиране:

 1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС).
 2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него).
 3. Първенците от организираните състезания и конкурси по решения на АС представят оригинал и ксерокопие на сертификат от УНСС.
 4. Състезателна карта (по образец за УНСС).
 5. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ (оригинал и копие от него), удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи.
 6. Документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България.
 7. Квитанция за платена такса за участие в класиране – 50 лв.

ШИФРИ НА НАПРАВЛЕНИЯ/ПОДНАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ (ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ)  В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КAМПАНИЯ 2020 Г.  

Таксата за участие в класирането (при подаване на документи в ЦПД) се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

 

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА".

 

От такса за участие в класиране се освобождават:

а) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% - представят решение на ТЕЛК;

б) военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;

в) кръгли сираци до 26 години - акт за раждане и акт за смърт на родителите;

г) майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;

д) близнаци - акт за раждане;

е) лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството.

 

Внесена такса за класиране не се връща.

 

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

Информация: 

                                                                                                                      

Център за прием на документи

тел.: 02 81 95 702, 02 81 95 704                                                                                  

[email protected]

 

Кандидат-студенти

тел.: 02 81 95 701

[email protected]