Обновено: понеделник, 10 август 2020 14:24

Условия за кандидатстване за допълнителен прием

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Желаещите да участват в допълнителния прием за платено обучение трябва да отговорят на следните условия:

 • да притежават диплома за средно образование – (отпада изискването за минимален входящ бал „добър“);
 • да са положили успешно конкурсен изпит в УНСС

или

 • да имат оценка от държавен зрелостен изпит за завършилите средно образование след 2007 г. по основен предмет: български език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация.

За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература

или

 

Кандидидат-студентите, желаещи да участват в класирането за направленията/поднаправленията/специалностите, за които се изисква владеене на чужд език (английски, немски, френски, испански или руски), трябва да отговарят на едно от следните условия:

 • успешно положен приемен изпит по чужд език;
 • успешно положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език;
 • завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд език;
 • сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна система за езици.

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Подаването на кандидатстудентски документи за допълнително класиране се извършва онлайн, в Центъра за прием на документи (ЦПД) на УНСС – София,  или в регионалните бюра по градове на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация.

 

Онлайн подаване на документи

За онлайн подаване на документи за допълнително класиране е необходимо да се регистрирате, въведете личните си данни, оценките от дипломата за средно образование и да попълните желаните направления/поднаправления/специалности за участие в класиране.

При онлайн подаване на документи, таксата се заплаща с банкова карта с 3Д верификация.

 

Регионални бюра за  прием  на  кандидатстудентски  документи

 • Бургас,  бул. “Гладстон” 47,  / Младежки културен център /, тел. 0888 / 759 750 и 0898 /  701 664 и 0888 / 305 539
 • Видин,   тел. 0887 / 327 768
 • Сливен,  бул."Братя Миладинови" № 18,  / в сградата на Регионално управление на образованието/, тел. 0879 / 384 769
 • Стара Загора, ул. "Армейска" 9,  / в сградата на Института за квалификация  на учители,  до Музикалното училище/, тел. 042 / 257 103 и тел. 042 / 646 107
 • Хасково, Народно читалище "Заря", ет.1., /Централен вход/ , тел. 038 / 665 413 и  0887 / 035 598
 • Шумен, ул. "Съединение”  105, / Младежки дом /,  тел. 0887 / 225 112 и 054 / 800 505
 • Ямбол, ж.к Диана, Студентски общежития, блок 14,  тел.  0886 / 853 731 и 0888 / 973 979

 

В Центъра за прием на документи и в регионалните бюра кандидат-студентите подават следните документи за участие в допълнително класиране:

 1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС).
 2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него).
 3. Първенците от организираните състезания и конкурси по решения на АС представят оригинал и ксерокопие на сертификат от УНСС.
 4. Състезателна карта (по образец за УНСС).
 5. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ (оригинал и копие от него), удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи.
 6. Документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България.
 7. Квитанция за платена такса за участие в класиране – 50 лв.

ШИФРИ НА НАПРАВЛЕНИЯ/ПОДНАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ (ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ)  В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КAМПАНИЯ 2020 Г.

Таксата за участие в класирането (при подаване на документи в ЦПД) се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

 

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА".

 

От такса за участие в класиране се освобождават:

а) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% - представят решение на ТЕЛК;

б) военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;

в) кръгли сираци до 26 години - акт за раждане и акт за смърт на родителите;

г) майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;

д) близнаци - акт за раждане;

е) лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството.

 

Внесена такса за класиране не се връща.

 

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

Информация: 

                                                                                                                      

Център за прием на документи

тел.: 02 81 95 702, 02 81 95 704                                                                                  

priemcpd@unwe.bg

 

Кандидат-студенти

тел.: 02 81 95 701

priem@unwe.bg