Обновено: вторник, 23 ноември 2021 13:42

Условия за кандидатстване

В Университета за национално и световно стопанство могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, отговарящи на следните условия:

1. да притежават диплома за средно образование, която им дава право да продължат обучението си във висшите училища;

2. да имат минимален входящ бал „добър“, формиран от общия успех от дипломата за завършено средно образование.

Изпълнението на условието за минимален входящ бал по т. 2 се изисква при подаването на документи за участие в класирането, а не за участие в предварителните изпити.

Когато в дипломата за средно образование не е вписан общият успех, кандидатите представят удостоверение с изчислен общ успех, подписано от директора на училището, издало дипломата.

Граждани на държави - членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство се приемат за студенти при условията и по реда за българските граждани.

Право да кандидатстват по реда и условията, установени за български граждани, имат и следните лица:

1. Чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Р България.

Постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България.

2. Чужденци от българска народност, постоянно живеещи в чужбина. Българската народност се удостоверява по реда на Постановление №103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

3. Чужденци, на които е предоставен статут на бежанци, който се удостоверява със съответния документ.

Български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат приети за студенти след признаване на средното им образование при регламентираните за това условия и ред. Кандидатите, представят при кандидатстването удостоверение за признато средно образование, издадено от МОН или регионалното управление по образование (РУО) по местоживеене, в което са вписани приравнените по шестобалната система оценки по отделните предмети и средният успех от дипломата.

Лицата, завършили висше образование, субсидирано от държавата, и придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ с 5-годишен срок на обучение след средно образование, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-ква­лификационна степен. Те могат да кандидатстват за платена форма на обучение.