Обновено: вторник, 02 юни 2020 15:36

Документи и такси за кандидатстване за предварителните онлайн изпити

Подаването на кандидатстудентски документи се извършва онлайн или в регионалните бюра на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация.

В Центъра за прием на документи на УНСС могат да подават документи само кандидат-студенти със специални потребности.


Онлайн подаване на документи

За онлайн подаване на документи за явяване на предварителните изпити е необходимо да се регистрирате и въведете личните си данни. Таксата за изпит/и се заплаща онлайн с банкова карта.


В регионалните бюра на ЦКПИ и в Центъра за прием на документи (само за кандидатите със специални потребности) се подават следните документи за участие в предварителната онлайн изпитна сесия:

1. Регистрационна карта

2. Документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България.

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

3. Декларация за лични данни.

4. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски изпит/и.

Таксите за изпитна сесия са:

  • за един изпит – 50 лв.
  • за всеки следващ изпит в изпитната сесия – 20 лв.

Това означава, че ако кандидат-студентите се явяват например на изпит по География на България и на изпит по Български език и литература в рамките на една изпитна сесия, те заплащат за първия изпит 50 лв., а за втория изпит – 20 лв.

Кандидатите, които са заявили изпити по Български език и литература, География на България и История на България и са платили такса за участие в изпитните сесии през март и април, ще бъдат пренасочени за предварителната онлайн изпитна сесия през юни.

Кандидатите, които са заявили изпит по Математика и тест по чужд език (английски, френски, немски, испански и руски) и са платили такса за участие в изпитните сесии през март и април ще бъдат пренасочени за редовната изпитна сесия през юли - на хартиен носител (ако епидемиологичната обстановка го позволява) или онлайн.

В случай, че кандидат-студентите желаят да направят корекции в заявените изпити и/или изпитни сесии в срока, обявен за онлайн приемане на документи, трябва да се свържат с Центъра за прием на документи на тел.: 02 81 95 702, 02 81 95 704 или priemcpd@unwe.bg

Таксата за кандидатстудентски изпит се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА".

 

От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:

  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% - представят решение на ТЕЛК;
  • военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;
  • кръгли сираци до 26 години - акт за раждане и акт за смърт на родителите;
  • майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;
  • близнаци - акт за раждане;
  • лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството.