Обновено: четвъртък, 14 март 2019 11:13

Журналистика - събеседване

Изпитът по журналистика протича под формата на събеседване с изпитната комисия по определени актуални теми от съвременния обществено-политически, икономически и културен живот. Неговата цел е да покаже комуникативните умения, обществено-политическата информираност, езиковата култура и възможности за творческо мислене на кандидатите.

По желание на кандидатите, държалите ДЗИ (матура по БЕЛ), могат да се освободят от ЕПИ-модул 1 Български език и езикова култура и модул 3 БЕЛ, като за оценка от приемния изпит им се признава оценката от матурата. Същите могат да се явят и на ЕПИ или ЕлЕПИ, като за класирането се зачита по-високата оценка.

Темите за събеседването се подбират от дискутираните в българските медии. Те се формулират по начин, който дава възможност за творческа и авторска изява в актуална, обществено значима тема от следните области:

  • Власт и общество (конституция, парламент, правителство, съдебна система, гражданско общество, човешки права, сигурност и обществен ред).
  • Икономика (национално и световно стопанство).
  • Международни отношения (външна политика, евроинтеграция, отбрана и сигурност).
  • Труд и социална политика.
  • Образование и наука.
  • Здравеопазване.
  • Култура и медии.
  • Деца, младеж, спорт.