Обновено: понеделник, 10 февруари 2020 14:33

Модул 3 - "Български език и литература"

ПРОГРАМА 
по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - модул 3 на ЕПИ

Забележка:  Програмата е окончателна за учебната 2020/2021 г. и не подлежи на промяна. Тя е разработена в съответствие с учебната програма за задължителна, задължително избираема непрофилирана и профилирана подготовка по дисциплината "Български език и литератур" през настоящата учебна година в средните училища в Рeпублика България, както и в съответствие с формата и концепцията на ЕПИ за УНСС.  

В кандидатстудентската програма не е включен елементът създаване на аргументативен текст по българска литература, свързан с художествена творба или откъс от нея. Макар и съществуващ в учебната програма и включен в държавния зрелостен изпит по български език и литература, в концепцията на ЕПИ за УНСС такъв текст не е предвиден във формата на изпита.

Неразделна част от програмата е списъкът на основната и допълнителната литература, препоръчана от екипа, разработил тестовите задачи по български език и по литература.

ПЪРВИ РАЗДЕЛ:
РАБОТА С ТЕКСТ - ПОПЪЛВАНЕ НА ПРАЗНИ МЕСТА В ТЕКСТА

 

ТЕМА І. ТЕКСТЪТ КАТО КОМУНИКАТИВНА ЕДИНИЦА. ЕЗИКОВИ И СТИЛОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕКСТА. СМИСЛОВА И ЕЗИКОВА СВЪРЗАНОСТ В РАМКИТЕ НА ЦЯЛОСТНИЯ ТЕКСТРАЗПОЗНАВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ЕЗИКОВИ РЕГИСТРИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА СОЦИОКУЛТУРНИТЕ СФЕРИ, ПРИ РАЗЧИТАНЕ НА СМИСЪЛА НА ЧУЖДИ ТЕКСТОВЕ

 

 

ВТОРИ РАЗДЕЛ: 
БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА - ХІ и ХІІ клас

(автори и произведения за задължителна, 
задължително избираема непрофилирана и профилирана подготовка)

 

ТЕМА І. ВОДЕЩИ ТЕМИ И ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ПРЕДОСВОБОЖДЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

Автор: Христо Ботев

 

ТЕМА ІІХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО КРАЯ НА ХІХ ВЕК

Автори: Иван Вазов, Алеко Константинов

 

ТЕМА ІІІ. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ОТ НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК ДО ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА         

Автори: Пенчо Славейков, Пейо К. Яворов, Елин Пелин, Димчо Дебелянов

 

ТЕМА ІІІ. 1. ЕСТЕТИЧЕСКИ ИНДИВИДУАЛИЗЪМ. КРЪГЪТ "МИСЪЛ" И НЕГОВИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Д-Р КРЪСТЕВ, ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ, ПЕТКО Ю. ТОДОРОВ И ПЕЙО К. ЯВОРОВ

 

ТЕМА ІІІ. 2. СОЦИАЛНИ И ДУХОВНИ АСПЕКТИ В ЛИТЕРАТУРАТА

Автор: Елин Пелин

 

ТЕМА ІІІ. 3. СИМВОЛИЗЪМ. ИСТОРИЯ НА СИМВОЛИЗМА. ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ СИМВОЛИЗЪМ

Автори: Пейо Яворов, Димитър Бояджиев, Николай Лилиев, Теодор Траянов, Димчо Дебелянов

 

ТЕМА ІV. ДИНАМИКАТА В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА МЕЖДУ ПЪРВАТА И ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. НОВИ ЛИТЕРАТУРНИ ЯВЛЕНИЯ. НОВИ ШКОЛИ И СВОЕОБРАЗИЕ НА ПОЕТИКАТА

Автори: Христо Смирненски, Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Елисавета Багряна, Йордан Йовков, Никола Вапцаров

 

ТЕМА V. ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАР-
СКИЯ РОМАН СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Автори: Димитър Димов, Димитър Талев

ТЕМА VІ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕОРИЯ. ЕКСПРЕСИВНИ ХУДОЖЕСТВЕНИ СРЕДСТВА: ТРОПИ, СТИЛИСТИЧНИ ФИГУРИ, ЕЗИКОВИ ПОХВАТИ. ЖАНРОВИ ОСОБЕНОСТИ НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ТВОРБИ

 

Библиография - ІІ част (ІІІ модул - за втори раздел)

 

ХІ клас - ХІІ клас

1. Стефанов, В., Ал. Панов, Литература ХІ клас - ЗП и ПП, 2001 - 2011, изд. "Анубис" ЕООД.

2. Герджикова, М. и колектив, Литература ХІ клас - ЗП и ПП, 2002 - 2011, изд. "Булвест-2000" ООД.

3. Атанасов, Вл., Д. Добрев, Литература ХІ клас - ЗП и ПП, 2001 - 2011, изд. "Кръгозор".

4. Пелева, И. и колектив, Литература ХІ клас - ЗП и ПП, 2001 - 2011, изд. "Просвета-София" АД.

5. Янев, С. и колектив, Литература ХІ клас - ЗП, 2001 - 2011, изд. "Просвета-София" АД.

6. Дамянова, А. и колектив, Литература ХІ клас - ЗП и ПП, 2001 - 2011, изд. "Сиела софт енд паблишинг".

7. Стефанов, В., Ал. Панов, Литература ХІІ клас - ЗП, 2002 - 2011, изд. "Анубис" ЕООД.

8. Стефанов, В., Ал. Панов, Литература ХІІ клас - ЗП и ПП, 2002 - 2011, изд. "Анубис" ЕООД.

9. Кръстева, Ил. и колектив, Литература ХІІ клас - ЗП и ПП, 2002 - 2011, изд. "Булвест-2000" ООД.

10. Добрев, Д., Р. Йовева, Литература ХІІ клас - ЗП и ПП, 2002 - 2011, изд. "Кръгозор".

11. Пелева, И. и колектив, Литература ХІІ клас - ЗП и ПП, 2002 - 2011, изд. "Просвета-София" АД.

12. Дамянова, Адр. и колектив, Литература ХІІ клас - ЗП и ПП, 2002 -2011, изд. "Сиела софт енд паблишинг".

13. Янев, С. и колектив, Литература ХІІ клас - ЗП, 2002 - 2011, изд. "Просвета-София" АД.