Обновено: четвъртък, 26 септември 2019 16:17

Документи за записване на новоприети студенти

Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора по приложения график.

Студентите,  приети  в  направление/поднаправление  с  изучаване  на  чужд  език,  се  записват  в езиковите групи с езика, с който са кандидатствали.

Студенти, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права.

Записването на студентите става лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което остава неразделна част от документите за записване на студента.

 

При записването си освен подадените документи студентите представят и следните документи:

1. Диплома за средно образование – оригинал, който след сравняване се връща на притежателя.

2. Четири снимки с формат 3,5/4,5 см.

3. Документи за записване на новоприети студенти по образец на УНСС с подробна информация за електронната студентска книжка и заявление за издаването й (закупува се от книжарницата на УНСС).

4. Лична карта, която след проверка се връща на студента.

5. Медицинско удостоверение от личния лекар.

6. Документ за внесена такса за обучение.

Таксата за обучение се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ

BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват

ИМЕТО –собствено, бащино и фамилно, ЕГН и ВХОДЯЩИЯТ НОМЕР на студента.

За "основание за плащане" се изписва "ТАКСА за ОБУЧЕНИЕ".