Обновено: сряда, 23 септември 2020 11:12

Документи за записване на новоприети студенти - допълнителен прием

Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора.

Студентите, приети в направление/поднаправление и специалност (за платено обучение) с изучаване на чужд език, се записват в езиковите групи с езика, с който са кандидатствали.

Записването на новоприети студенти се извършва на място в УНСС – София.

Новоприетите студенти - дистанционно обучение в Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват на място в регионалния център. Необходими документи.

При записване се представят следните документи:

  1. Диплома за средно образование – оригинал, който след сравняване се връща на притежателя.
  2. Четири снимки с формат 3,5/4,5 см.
  3. Документи за записване на новоприети студенти по образец на УНСС с подробна информация за електронната студентска книжка и заявление за нейното издаване.
  4. Лична карта, която след проверка се връща на студента.
  5. Медицинско удостоверение от личния лекар.
  6. Документ за внесена такса за обучение, преведена по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват

ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, ЕГН и ВХОДЯЩИЯТ НОМЕР на студента.

За "основание за плащане" се изписва "ТАКСА за ОБУЧЕНИЕ".

При записването си студентите получават факултетен номер.

 

ОТ СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСИ СЕ ОСВОБОЖДАВАТ:

  • кръгли сираци до 26 години
  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%
  • военноинвалиди
  • лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция

Изброените по-горе категории студенти, приети в дистанционна форма на обучение, заплащат 30% от съответната семестриална такса за специалността, в която са приети. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.

Записването на студентите става лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което остава неразделна част от документите за записване на студента.

 Студенти, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права.