Обновено: петък, 07 юни 2019 14:24

Документи и такси за кандидатстване

Онлайн подаване на документи за изпити и класиране

Основни стъпки при кандидатстването онлайн:

#1 - Запишете се за явяване на изпит(-и). Ако сте се явявали на предварителни сесии и сте доволни от оценките си, не е задължително да се явявате и на редовна сесия. Таксите за явяване на изпити се заплащат онлайн чрез банкова карта.

#2 - От 10-и до 27-и юни: Попълнете личните си данни, които са ни необходими, за да Ви запишем за кандидат-студент. На този етап ще е нужно да имате в себе си дипломата за средно образование.

#3 - От 10-и до 27-и юни: Попълнете оценките от матурите, на които сте се явили и другите необходими оценки от Вашата диплома за средно образование.

#4 - От 10-и до 27-и юни: Подредете желаните от Вас направления/поднаправления, за които искате да кандидатствате. Без подадени желания няма да участвате в класирането.

Подаването на документи може да стане изцяло онлайн - не е необходимо да потвърждавате на място.

Приемът на документи онлайн приключва два дни преди крайния срок по обявения график.

https://webpriem.unwe.bg

Документи за участие в редовна сесия и класиране

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС - може да се закупи от книжарницата в УНСС или в бюрата).

2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът от дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща. 

3. Лауреатите на национални и международни олимпиади представят удостоверение от МОН (оригинал и копие).

4. Първенците от организираните състезания и конкурси по решения на АС представят оригинал и ксерокопие на сертификат от УНСС.

5. Уверение за възстановяване на студентските права за втори и по-горен курс в същото професионално направление/поднаправление/специалност и в същото висше училище.

6. Състезателна карта (по образец за УНСС).

7. Лица с изгубена работоспособност 70 и над 70 %, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ (оригинал и копие от него), удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи.

8. Документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България.

9. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски изпит (само ако се явявате на изпит в редовната сесия).

Таксите за редовна изпитна сесия са:

 • за един изпит – 50 лв.   
 • за всеки следващ изпит – 20 лв.

Това означава, че ако кандидат-студентите се явяват например на изпит по математика и на изпит по български език и литература в рамките на една и съща изпитна сесия, те заплащат за първия изпит 50 лв., а за втория изпит – 20 лв., защото двата изпита са в рамките на една и съща изпитна сесия.

Таксата за кандидатстудентски изпит се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТОсобствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА".

10. От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:

а) лица с изгубена работоспособност 70 и над 70 % - представят решение на ТЕЛК;

б) военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;

в) кръгли сираци - акт за раждане и акт за смърт на родителите;

г) майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;

д) близнаци - акт за раждане;

е) лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (от системата на Министерството на образованието и науката).

11. Внесената такса за явяване на изпит не се връща.


За да участвате в предварителните изпитни сесии, е необходимо да подадете:

 1. Регистрационна карта - Предварителен електронен изпит(ЕлЕПИ и ЕлТЧЕ),
                                           Втора предварителна изпитна сесия - хартиен носител (ЕПИ),
 2. Лична карта.
 3. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски изпит.
 4. Декларация за лични данни.

За всяка изпитна сесия се попълва отделна регистрационна карта, т.е. броят на подадените регистрационни карти е равен на броя на изпитните сесии, на които кандидат-студентът се явява.

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

Таксите за всяка отделна изпитна сесия са:

 • за един изпит – 50 лв.   
 • за всеки следващ изпит – 20 лв.

Това означава, че ако кандидат-студентите се явяват например на изпит по математика и на изпит по български език и литература в рамките на една и съща изпитна сесия, те заплащат за първия изпит 50 лв., а за втория изпит – 20 лв., защото двата изпита са в рамките на една и съща изпитна сесия.

Ако кандидат-студентите се явяват на изпит/и в рамките на повече от една изпитна сесия, за явяване на изпит/и във всяка следваща сесия, те отново заплащат по 50 лв. за един изпит и по 20 лв. за всеки следващ изпит.

Таксата за кандидатстудентски изпит се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС    

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА.

Внесената такса за явяване на изпит не се връща.

Кандидат-студенти, които ще участват в класирането с оценката от предварителен изпит и не заявяват конкурсен изпит по време на редовната изпитна сесия не заплащат такса!

От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:

 • лица с изгубена работоспособност 70 и над 70 % - представят решение на ТЕЛК;
 • военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;
 • кръгли сираци - акт за раждане и акт за смърт на родителите;
 • майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;
 • близнаци - акт за раждане;
 • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (от системата на Министерството на образованието и науката).

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството.