Обновено: петък, 06 март 2020 14:50

Документи за кандидатстване за редовна изпитна сесия и класиране

1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС - може да се закупи от книжарницата в УНСС или в бюрата).

2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща. 

3. Лауреатите на национални и международни олимпиади представят удостоверение от МОН (оригинал и копие).

4. Първенците от организираните състезания и конкурси по решения на АС представят оригинал и ксерокопие на сертификат от УНСС.

5. Уверение за възстановяване на студентските права за втори и по-горен курс в същото професионално направление/поднаправление/специалност и в същото висше училище.

6. Състезателна карта (по образец за УНСС).

7. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ (оригинал и копие от него), удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи.

8. Документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България.

9. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски изпит/и (само ако се явявате на изпит в редовната сесия).

Кандидат-студенти, които ще участват в класирането с оценката от предварителен изпит и не заявяват конкурсен изпит по време на редовната изпитна сесия не заплащат такса!

Таксите за редовна изпитна сесия са:

  • за един изпит – 50 лв.
  • за всеки следващ изпит – 20 лв.

Това означава, че ако кандидат-студентите се явяват например на изпит по математика и на изпит по български език и литература в рамките изпитната сесия, те заплащат за първия изпит 50 лв., а за втория изпит – 20 лв..

Таксата за кандидатстудентски изпит се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА".

10. От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:

а) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% - представят решение на ТЕЛК;

б) военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;

в) кръгли сираци до 26 години - акт за раждане и акт за смърт на родителите;

г) майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;

д) близнаци - акт за раждане;

е) лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (от системата на Министерството на образованието и науката).

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството.

11. Внесената такса за явяване на изпит не се връща.

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.