Обновено: четвъртък, 11 юни 2020 11:23

Документи за кандидатстване за редовна изпитна сесия и класиране

Подаването на кандидатстудентски документи за редовни изпити и класиране се извършва онлайн или в регионалните бюра на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация(ЦКПИ).

В Центъра за прием на документи на УНСС(ЦПД) могат да подават документи само кандидат-студенти със специални потребности.

 

Онлайн подаване на документи

За онлайн подаване на документи за явяване на редовни изпити и класиране е необходимо да се регистрирате, въведете личните си данни, оценките от дипломата за средно образование и да попълните желаните направления/поднаправления/специалности за участие в класиране.

При онлайн подаване на документи, таксата се заплаща с банкова карта с 3Д верификация.

 

В регионалните бюра на ЦКПИ и в Центъра за прием на документи (само за кандидатите със специални потребности) се подават следните документи за участие в редовните изпити и касиране:

1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС).

2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него).

3. Лауреатите на национални и международни олимпиади представят удостоверение от МОН (оригинал и копие).

4. Първенците от организираните състезания и конкурси по решения на АС представят оригинал и ксерокопие на сертификат от УНСС.

5. Уверение за възстановяване на студентските права за втори и по-горен курс в същото професионално направление/поднаправление/специалност и в същото висше училище.

6. Състезателна карта (по образец за УНСС).

7. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ (оригинал и копие от него), удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи.

8. Документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България.

9. Квитанция за платена такса за:

  • участие в кандидатстудентски изпит/и (само ако заявите изпит в редовната сесия) или
  • участие в класиране с признаване на оценка от зрелостен изпит - матура.

Кандидат-студенти, които ще участват в класирането с оценката от предварителен изпит (проведен през месец - декември, февруари или онлайн изпит през м. юни), не заплащат такса за участие в класиране.

 

Таксите за редовна изпитна сесия и класиране са:

  • за един изпит – 50 лв.
  • за всеки следващ изпит в изпитната сесия – 20 лв.
  • класиране по документи с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит - матура – 50 лв.

Това означава, че ако кандидат-студентите се явяват например на изпит по География на България и на изпит по Български език и литература в рамките на изпитната сесия, те заплащат за първия изпит 50 лв., а за втория изпит – 20 лв..

Таксата за кандидатстудентски изпит (при подаване на документи в ЦКПИ и ЦПД) се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА".

10. От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:

а) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% - представят решение на ТЕЛК;

б) военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;

в) кръгли сираци до 26 години - акт за раждане и акт за смърт на родителите;

г) майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;

д) близнаци - акт за раждане;

е) лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството.

11. Внесената такса за явяване на изпит не се връща.

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

Информация:                                                                                                                       

Център за прием на документи

тел.: 02 81 95 702, 02 81 95 704                                                                                  

[email protected]