Обновено: петък, 17 юни 2022 16:56

Често задавани въпроси

Мога ли да кандидатствам в УНСС с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) или трябва да положа кандидатстудентски изпит в УНСС?

Отговор:

Да. С оценката от ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (ДЗИ)/матура може да кандидатствате като имате предвид следното:

За завършилите средно образование през 2022 година:

  • оценката от ДЗИ по български език и литература;
  • оценката от ДЗИ върху профилирана подготовка в XI и XII клас по профилиращите учебни предмети български език и литература, математика, история и цивилизации, география и икономика, информатика, информационни технологии или предприемачество;
  • оценката от ДЗИ върху общообразователна подготовка по учебния предмет математика, изучаван в XI и в XII клас (за лицата, които не са изучавали математика като профилиращ предмет, но са положили по свое желание допълнителен ДЗИ след ХII клас).

За завършилите средно образование в периода от 2008 до 2021 година – оценката от ДЗИ по български език и литература, математика, история и цивилизация или география и икономика;

За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Кандидат-студентите могат да се явят и на кандидатстудентски изпит – единен приемен изпит (ЕПИ), като при образуването на състезателния бал за класиране се взема по-високата оценка от ДЗИ или от ЕПИ.

 

Мога ли да участвам в класирането с оценка от матура по биология и здравно образование или химия и опазване на околната среда, или физика и астрономия, или философия? 

Отговор:

Не. С оценката от матура по биология и здравно образование или химия и опазване на околната среда, или физика и астрономия, или философия НЕ може да участвате в класирането.

 

Какво представляват трите модула на единния приемен изпит (ЕПИ) – три отделни изпита ли са? За всеки модул ли се плаща по 60 лв.? В различни дни ли се явявам на тях?

Отговор:

ЕПИ е електронен изпит на компютър, който се провежда под формата на тест. Въпросите са общо – 80 от затворен тип с посочени пет възможни отговора за всеки въпрос като само един е верен. ЕПИ се състои от две части – обща и специална както следва:

І. Обща част – 40 въпроса:

ІІ. Специална част – по избор (40 въпроса):

Трите модула са съставни части на един изпит – ЕПИ, за явяването на който се заплаща общата сума от 60 лева. Трите модула се решават в един ден за 3 астрономически часа в Тестовия център на УНСС.

Резултатът от ЕПИ се обявява като интегрирана оценка, която е окончателна и не се преразглежда.

 

Каква е таксата за явяване на единен приемен изпит (ЕПИ)?

Отговор:

Таксата за явяване на един изпит (ЕПИ – включващ модул 1 + модул 2 + модул 3) е в размер на 60 лева. При всеки следващ заявен изпит в същия период за явяване на изпити по обявения график, плащате по още 30 лева. Общата сума може да внесете в една вносна бележка.

Пример:

Ако през месец май заявите предварителен изпит ЕПИ със специална част по БЕЛ (модул 1 + модул 2 + модул 3 „БЕЛ“), таксата, която дължите, е 60 лева. Ако заявите и втори изпит със специална част по география на България (модул 1 + модул 2 + модул 3 „География на България“), таксата, която трябва да платите за него е 30 лв., защото това е втори изпит в същия период за явяване на изпит/и.

В случай че желаете да заявите и редовен изпит/и, таксата, която трябва да заплатите за първия изпит, отново ще е 60 лева., а всеки следващ изпит (втори, трети и т.н. ) ще е по 30 лева.

 

Мога ли да внеса сумата за повече от един изпит с едно платежно нареждане?

Отговор:

Да. Обща сума за два или повече изпита може да преведете в едно платежно нареждане, в случай, че заявените изпити са в същия период за явяване на изпити по обявения график.

 

Мога ли да подам документите online?

Отговор:

Да. Документи може да подавате онлайн както за участие в предварителните изпити, така и за участие в класиране и/или редовен изпит/и.

Кандидат-студентите освободени от такса за кандидатстване, подават документи в Центъра за прием на документи на УНСС.

 

Лично ли се подават документите за кандидатстване?

Отговор:

Попълването и подаването на документите се извършват лично от кандидат-студента ИЛИ с заверено пълномощно на приносителя, като пълномощното се прилага към документите за кандидатстване.

 

Как да платя кандидатстудентската такса?

Отговор:

При онлайн подаване на документите, кандидатстудентската таксата се заплаща с банкова карта с 3D верификация в онлайн приложението.

Ако подавате документи на място в Центъра за прием на документи на УНСС, в РЦДО – Хасково или в Регионалните бюра на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ), кандидатстудентската таксата се внася по банковата сметка на УНСС и представяте платежния документ при кандидатстване.

За повече информация виж Документи и такси за кандидатстване.

 

Ако съм внесъл по-малка сума от необходимата за изпита, мога ли да внеса остатъка с друго платежно нареждане?

Отговор:

Да. Остатъка от таксата може да внесете допълнително с друго платежно нареждане.

 

Мога ли да преведа сумата за кандидатстудентски изпит – ЕПИ като родител от личната си сметка?

Отговор:

Да. Сумата за кандидатстудентски изпит може да преведете от личната си сметка, но задължително в платежния документ трябва да фигурират данните на кандидат-студента (ЕГН и трите имена), и основание за плащането.

 

Близнаците освободени ли са от такса за кандидатстудентски изпит и какви документи трябва да представят?

Отговор:

От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават близнаци, при условие че и двамата едновременно заявяват участие. Представят акт за раждане в оригинал и по две копия от документа.

Близнаците НЕ могат да подават документи онлайн.

 

За онлайн подаване на документи, може ли да се внесе такса чрез „Изипей“, защото нямам дебитна карта?

Отговор:

Ако желаете да подадете документи онлайн през системата ни, единственият начин за плащане е с дебитна/кредитна карта с 3D верификация в платформата: https://webpriem.unwe.bg/

 

Признавате ли сертификат по чужд език, който да ме освобождава от конкурсен изпит по език?

Отговор:

Да. За специалностите с изучаване на чужди езици (без специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Икономика на туризма“ и „Политология“) или с преподаване на английски език кандидатите участват в класирането, ако отговарят на едно от следните условия:

а) успешно положен приемен изпит по чужд език – английски, немски, испански или руски с оценка не по-ниска от добър (4.00);

б) завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд език (за завършилите кандидат-студенти през 2022 г. се признава чуждия език по ПП (B2); 

в) сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна рамка за езиците.

 

Каква е разликата между специалностите с преподаване на английски език и специалностите с изучаване на чужди езици?

Отговор:

За специалностите с преподаване на английски език всички учебни дисциплини се преподават на английски език, а за специалностите с изучаване на чужди езици се преподава на български език и се изучават чужди езици.

 

Как се кандидатства за направление „Право“?

Отговор:

Във връзка с настъпила законодателна промяна относно изискванията за полагането на изпити за кандидатстване за професионално направление „Право“ със специалност „Право“, то балът за професионално направление „Право“ със специалност „Право“ ще се образува като сума:

1. общия успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);

2. оценката от ДЗИ по български език и литература или оценката от ДЗИ върху профилирана подготовка в XI и XII клас по профилиращия учебен предмет български език и литература, която формира по-висок състезателен бал, умножена с коефициент 3 (три).

За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

 

Как се кандидатства за специалност „Медии и журналистика“?

Отговор:

Специалност „Медии и журналистика“ се кандидатства с ДЗИ по български език и литература или оценката от ДЗИ върху профилирана подготовка в XI и XII клас по профилиращия учебен предмет български език и литература, която кандидата може да замени с оценката от успешно положения изпит по български език и езикова култура и български език и литература (първи и трети модул на ЕПИ, без втори модул „Математика – основи“), която формира по-висок състезателен бал.

 

Завърших средното си образование в Германия (или държава от Европейския съюз или Европейското икономическо пространство). Мога ли с тази диплома да кандидатствам в УНСС? 

Отговор:

Български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат приети за студенти след признаване на средното им образование при регламентираните за това условия и ред. Кандидатите представят удостоверение за признато средно образование, издадено от МОН или регионалното управление по образование (РУО) по местоживеене, в което са вписани приравнените по шестобалната система оценки по отделните предмети и средния успех от дипломата.

При условията и по реда за българските граждани се приемат за студенти и граждани на държави – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.

 

Има ли учебни помагала за конкурсните изпити?

Отговор:

Да. Учебните помагала може да закупите от книжарницата на УНСС.

 

Къде мога да видя срока за подаване на документи за класиране?

Отговор:

На priem.unwe.bg  в „Кога да кандидатствам?“ се публикува график на кандидатстудентската кампания.