Обновено: сряда, 18 януари 2023 10:29

Често задавани въпроси

Мога ли да кандидатствам в УНСС с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) или трябва да положа кандидатстудентски изпит в УНСС?

Отговор:

Да. С оценката от ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (ДЗИ)/матура може да кандидатствате като имате предвид следното:

За завършилите средно образование през 2022  и 2023 година:

  • оценката от ДЗИ по български език и литература;
  • оценката от ДЗИ върху профилирана подготовка в XI и XII клас по профилиращите учебни предмети български език и литература, математика, история и цивилизации, география и икономика, информатика, информационни технологии или предприемачество;
  • оценката от ДЗИ върху общообразователна подготовка по учебния предмет математика, изучаван в XI и в XII клас (за лицата, които не са изучавали математика като профилиращ предмет, но са положили по свое желание допълнителен ДЗИ след ХII клас);
  • оценката от задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията, съгласно закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) по специалности от следните области на образование:

34 Стопанско управление и администрация;
48 Информатика;
84 Транспорт;
85 Опазване на околната среда.


За завършилите средно образование в периода от 2008 до 2021 година – оценката от ДЗИ по български език и литература, математика, история и цивилизация или география и икономика;

За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Кандидат-студентите могат да се явят и на кандидатстудентски изпит – единен приемен изпит (ЕПИ), като при образуването на състезателния бал за класиране се взема по-високата оценка от ДЗИ или от ЕПИ.

 

Мога ли да участвам в класирането с оценка от матура по биология и здравно образование или химия и опазване на околната среда, или физика и астрономия, или философия? 

Отговор:

Не. С оценката от матура по биология и здравно образование или химия и опазване на околната среда, или физика и астрономия, или философия НЕ може да участвате в класирането.

 

Какво представляват трите модула на единния приемен изпит (ЕПИ) – три отделни изпита ли са? За всеки модул ли се плаща по 60 лв.? В различни дни ли се явявам на тях?

Отговор:

ЕПИ е електронен изпит на компютър, който се провежда под формата на тест. Въпросите са общо – 80 от затворен тип с посочени пет възможни отговора за всеки въпрос като само един е верен. ЕПИ се състои от две части – обща и специална както следва:

І. Обща част – 40 въпроса:

ІІ. Специална част – по избор (40 въпроса):

Трите модула са съставни части на един изпит – ЕПИ, за явяването на който се заплаща общата сума от 60 лева. Трите модула се решават в един ден за 3 астрономически часа в Тестовия център на УНСС.

Резултатът от ЕПИ се обявява като интегрирана оценка, която е окончателна и не се преразглежда.

 

Каква е таксата за явяване на единен приемен изпит (ЕПИ)?

Отговор:

Таксата за явяване на един изпит (ЕПИ – включващ модул 1 + модул 2 + модул 3) е в размер на 60 лева. При всеки следващ заявен изпит в същия период за явяване на изпити по обявения график, плащате по още 30 лева. Общата сума може да внесете в една вносна бележка.

Пример:

Ако през месец февруари заявите предварителен изпит ЕПИ със специална част по БЕЛ (модул 1 + модул 2 + модул 3 „БЕЛ“), таксата, която дължите, е 60 лева. Ако заявите и втори изпит със специална част по Математика (модул 1 + модул 2 + модул 3 „Математика“), таксата, която трябва да платите за него е 30 лв., защото това е втори изпит в същия период за явяване на изпит/и.

В случай че желаете да заявите и предварителен изпит/и през месец март, таксата, която трябва да заплатите за първия изпит, отново ще е 60 лева., а всеки следващ изпит (втори, трети и т.н. ) ще е по 30 лева.

 

Мога ли да внеса сумата за повече от един изпит с едно платежно нареждане?

Отговор:

Да. Обща сума за два или повече изпита може да преведете в едно платежно нареждане, в случай, че заявените изпити са в същия период за явяване на изпити по обявения график.

 

Мога ли да подам документите online?

Отговор:

Да. Документи може да подавате онлайн както за участие в предварителните изпити, така и за участие в класиране и/или редовен изпит/и.

 

Лично ли се подават документите за кандидатстване?

Отговор:

Попълването и подаването на документите се извършват лично от кандидат-студента ИЛИ със заверено пълномощно на приносителя, като пълномощното се прилага към документите за кандидатстване.

 

Как да платя кандидатстудентската такса?

Отговор:

При онлайн подаване на документите, кандидатстудентската таксата се заплаща с банкова карта с 3D верификация в онлайн приложението.

Ако подавате документи на място в Центъра за прием на документи на УНСС, в РЦДО – Хасково или в Регионалните бюра на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ), кандидатстудентската таксата се внася по банковата сметка на УНСС и представяте платежния документ при кандидатстване.

За повече информация виж Документи и такси за кандидатстване.

 

Ако съм внесъл по-малка сума от необходимата за изпита, мога ли да внеса остатъка с друго платежно нареждане?

Отговор:

Да. Остатъка от таксата може да внесете допълнително с друго платежно нареждане.

 

Мога ли да преведа сумата за кандидатстудентски изпит – ЕПИ като родител от личната си сметка?

Отговор:

Да. Сумата за кандидатстудентски изпит може да преведете от личната си сметка, но задължително в платежния документ трябва да фигурират данните на кандидат-студента (ЕГН и трите имена), и основание за плащането.

 

Близнаците освободени ли са от такса за кандидатстудентски изпит и какви документи трябва да представят?

Отговор:

От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават близнаци, при условие че и двамата едновременно заявяват участие. Представят акт за раждане в оригинал и по две копия от документа.

 

За онлайн подаване на документи, може ли да се внесе такса чрез „Изипей“, защото нямам дебитна карта?

Отговор:

Ако желаете да подадете документи онлайн през системата ни, единственият начин за плащане е с дебитна/кредитна карта с 3D верификация в платформата: https://webpriem.unwe.bg/

 

Признавате ли сертификат по чужд език, който да ме освобождава от конкурсен изпит по език?

Отговор:

Да. За специалностите с изучаване на чужди езици (без специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Икономика на туризма“ и „Политология“) или с преподаване на английски език кандидатите участват в класирането, ако отговарят на едно от следните условия:

1) успешно положен приемен изпит по чужд език – английски, немски, испански или руски с оценка не по-ниска от "добър";

2) завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд език;

3) сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна рамка за езиците.

Оценката от теста по чужд език не е балообразуваща.

 

Каква е разликата между специалностите с преподаване на английски език и специалностите с изучаване на чужди езици?

Отговор:

За специалностите с преподаване на английски език всички учебни дисциплини се преподават на английски език, а за специалностите с изучаване на чужди езици се преподава на български език и се изучават два чужди езика.

 

Как се кандидатства за направление „Право“?

Отговор:

За професионално направление „Право“ със специалност „Право“ балът се образува като сума от:

1. общия успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);

2. оценката от изпита по български език и езикова култура и български език и литература (първи и трети модул на ЕПИ, без втори модул „Математика – основи“) или оценката от ДЗИ по български език и литература, която формира по-висок състезателен бал, умножена с коефициент 2 (две);

3. оценката от ДЗИ по български език и литература, умножена с коефициент 1 (едно).

За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, в балообразуването по т. 2 и т. 3 от предходната алинея участва оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Максималният бал е 24 единици.

Не могат да бъдат приети за обучение в специалност „Право“, включително и за платено обучение, кандидат-студенти, които не са формирали бал по-висок или равен на 16 единици.

 

Как се кандидатства за специалност „Медии и журналистика“?

Отговор:

Специалност „Медии и журналистика“ се кандидатства с ДЗИ по български език и литература или оценката от ДЗИ върху профилирана подготовка в XI и XII клас по профилиращия учебен предмет български език и литература, която кандидата може да замени с оценката от успешно положения изпит по български език и езикова култура и български език и литература (първи и трети модул на ЕПИ, без втори модул „Математика – основи“), която формира по-висок състезателен бал.

 

Завърших средното си образование в Германия (или държава от Европейския съюз или Европейското икономическо пространство). Мога ли с тази диплома да кандидатствам в УНСС? 

Отговор:

Български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат приети за студенти след признаване на средното им образование при регламентираните за това условия и ред. Кандидатите представят удостоверение за признато средно образование, издадено от МОН или регионалното управление по образование (РУО) по местоживеене, в което са вписани приравнените по шестобалната система оценки по отделните предмети и средния успех от дипломата.

При условията и по реда за българските граждани се приемат за студенти и граждани на държави – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.

 

Има ли учебни помагала за конкурсните изпити?

Отговор:

Да. Учебните помагала може да закупите от книжарницата на УНСС.

 

Къде мога да видя срока за подаване на документи за класиране?

Отговор:

На priem.unwe.bg  в „Кога да кандидатствам?“ се публикува график на кандидатстудентската кампания.