Обновено: вторник, 05 март 2024 10:28

Често задавани въпроси

Мога ли да кандидатствам в УНСС с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) или трябва да положа кандидатстудентски изпит в УНСС?

Отговор:

Да. С оценката от ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (ДЗИ)/матура може да кандидатствате като имате предвид следното:

За завършилите средно образование в периода от 2022  до 2024 година:

  • оценката от ДЗИ по български език и литература;
  • оценката от ДЗИ върху профилирана подготовка в XI и XII клас по профилиращите учебни предмети български език и литература, математика, история и цивилизации, география и икономика, информатика, информационни технологии или предприемачество;
  • оценката от ДЗИ върху общообразователна подготовка по учебния предмет математика, изучаван в XI и в XII клас (за лицата, които не са изучавали математика като профилиращ предмет, но са положили по свое желание допълнителен ДЗИ след ХII клас);
  • оценката от задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), по специалности от области на образование от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (Приложение 3).


За завършилите средно образование в периода от 2008 до 2021 година – оценката от ДЗИ по български език и литература, математика, история и цивилизация или география и икономика;

За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Кандидат-студентите могат да се явят и на кандидатстудентски изпит/и – единен приемен изпит (ЕПИ) или на предварителен изпит във формат ДЗИ по български език и литература или география и икономика. При образуването на състезателния бал за класиране се взема по-високата оценка от ДЗИ или от кандидатстуденски изпит.

 

Мога ли да участвам в класирането с оценка от матура по биология и здравно образование или химия и опазване на околната среда, или физика и астрономия, или философия? 

Отговор:

Не. С оценката от матура по биология и здравно образование или химия и опазване на околната среда, или физика и астрономия, или философия НЕ може да участвате в класирането.

 

Какво представляват трите модула на единния приемен изпит (ЕПИ) – три отделни изпита ли са? 

Отговор:

ЕПИ е електронен изпит на компютър, който се провежда под формата на тест. Въпросите са общо – 80 от затворен тип с посочени пет възможни отговора за всеки въпрос като само един е верен. ЕПИ се състои от две части – обща и специална както следва:

І. Обща част – 40 въпроса:

ІІ. Специална част – по избор (40 въпроса):


В различни дни ли се явявам на отделните модули от изпит ЕПИ ?

Трите модула са съставни части на един изпит – ЕПИ, за явяването на който се заплаща една кандидатстудентска такса. Трите модула се решават в един ден за 3 астрономически часа.

Резултатът от ЕПИ се обявява като интегрирана оценка, която е окончателна и не се преразглежда.

 

Каква е таксата за явяване на предварителен кандидатстудентски изпит?

Отговор:

Таксата за явяване на един предварителен изпит ЕПИ (включващ модул 1 + модул 2 + модул 3) или предварителен изпит във формат ДЗИ, е в размер на 60 лв. За всеки следващ заявен предварителен изпит се заплаща такса 30 лв. Общата сума може да внесете в една вносна бележка.

 

Каква е таксата за подаване на документи за редовни изпити?

Отговор:

Таксата за явяване на редовен изпит ЕПИ (включващ модул 1 + модул 2 + модул 3) е в размер на 60 лв. За всеки следващ заявен редовен изпит се заплаща такса 30 лв.

 

Каква е таксата за подаване на документи за участие в класиране?

Отговор:

Таксата за подаване на документи за участие в класирането е в размер на 60 лв.

Кандидат-студенти, заплатили такса за кандидатстудентски изпит/и, не заплащат такса за участие в класирането.

 

Мога ли да внеса сумата за повече от един изпит с едно платежно нареждане?

Отговор:

Да. Обща сума за два или повече изпита може да преведете с едно платежно нареждане.

 

Мога ли да подам документите за явяване на предварителни изпити, редовни изпити и участие в класиране online?

Отговор:

Да. Документи може да подавате онлайн както за участие в предварителните изпити, така и за участие в класиране и/или редовен изпит/и.

 

Лично ли се подават документите за кандидатстване?

Отговор:

Попълването и подаването на документите се извършват лично от кандидат-студента ИЛИ със нотариално заверено пълномощно на приносителя на приносителя, като пълномощното се прилага към документите за кандидатстване.

 

Как да платя кандидатстудентската такса?

Отговор:

При онлайн подаване на документите, кандидатстудентската таксата се заплаща с банкова карта с 3D верификация в онлайн приложението.

Кандидатстудентската такса може да се заплати на място в Центъра за прием на документи на ПОС терминали или предварително по банковата сметка на УНСС, като представите платежния документ при подаване на документите. За повече информация виж: Документи и такси за кандидатстване.

 

Ако съм внесъл по-малка сума от необходимата за изпита, мога ли да внеса остатъка с друго платежно нареждане?

Отговор:

Да. Остатъкът от таксата може да внесете допълнително с друго платежно нареждане.

 

Мога ли да преведа сумата за кандидатстудентски изпити като родител от личната си сметка?

Отговор:

Да. Сумата за кандидатстудентски изпит може да преведете от личната си сметка, но задължително в платежния документ трябва да фигурират данните на кандидат-студента (ЕГН и трите имена) и основание за плащането.

 

Близнаците освободени ли са от такса за кандидатстудентски изпит и какви документи трябва да представят?

Отговор:

От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават близнаци, при условие че и двамата едновременно заявяват участие, като задължително представят акт за раждане в оригинал и по две копия от документа.

 

За онлайн подаване на документи, може ли да се внесе такса чрез „EasyPay“, защото нямам дебитна карта?

Отговор:

Ако желаете да подадете документи онлайн през системата ни, единственият начин за плащане е с дебитна/кредитна карта с 3D верификация в платформата: https://webpriem.unwe.bg/

 

Признавате ли сертификат по чужд език, който да ме освобождава от конкурсен изпит по език?

Отговор:

Да. За специалностите с изучаване на чужди езици (без специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Международен туризъм и икономика“ и „Политология“) или с преподаване на английски език, кандидатите участват в класирането, ако отговарят на едно от следните условия:

1. успешно положен приемен изпит по чужд език – английски, немски, френски, испански или руски, с оценка не по-ниска от „добър“ – организиран от УНСС или в партньорство със специализиран езиков център или школа, осъществяващ подготовка по съответния чужд език;

2. завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд език;

3. сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.

Оценката от теста по чужд език не е балообразуваща.

 

Каква е разликата между специалностите с преподаване на английски език и специалностите с изучаване на чужди езици?

Отговор:

За специалностите с преподаване на английски език всички учебни дисциплини се преподават на английски език, а за специалностите с изучаване на чужди езици се преподава на български език и се изучава чужд език.

Как се кандидатства за направление „Право“?

Отговор:

За професионално направление „Право“ със специалност „Право“ балът се образува като сума от:

1. общия успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);

2. оценката от изпита по български език и езикова култура и български език и литература (първи и трети модул на ЕПИ, без втори модул „Математика – основи“) или оценката от предварителен изпит във формат ДЗИ по български език и литература, или оценката от ДЗИ по български език и литература, която формира по-висок състезателен бал, умножена с коефициент 2 (две);

3. оценката от ДЗИ по български език и литература, умножена с коефициент 1 (едно).

За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, в балообразуването по т. 2 и т. 3 от предходната алинея участва оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Максималният бал е 24 единици.

Не могат да бъдат приети за обучение в специалност „Право“, включително и за платено обучение, кандидат-студенти, които не са формирали бал по-висок или равен на 16 единици.

 

Как се кандидатства за специалност „Медии и журналистика“?

Отговор:

Специалност „Медии и журналистика“ се кандидатства с ДЗИ по български език и литература или оценката от ДЗИ върху профилирана подготовка в XI и XII клас по профилиращия учебен предмет български език и литература, която кандидата може да замени с оценката от успешно положения изпит по български език и езикова култура и български език и литература (първи и трети модул на ЕПИ, без втори модул „Математика – основи“), или оценката от предварителен изпит във формат ДЗИ по български език и литература, която формира по-висок състезателен бал.

 

Завърших средното си образование в Германия или държава от Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. Мога ли с тази диплома да кандидатствам в УНСС?

Отговор:

Български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат приети за студенти след признаване на средното им образование при регламентираните за това условия и ред. Кандидатите представят удостоверение за признато средно образование, издадено от МОН или регионалното управление по образование (РУО) по местоживеене.

При условията и по реда за българските граждани се приемат за студенти и граждани на държави – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.

Има ли учебни помагала за конкурсните изпити?

Отговор:

Да. Учебните помагала може да закупите от книжарницата на УНСС.

Къде мога да видя срока за подаване на документи за класиране?

Отговор:

На priem.unwe.bg в „Кога да кандидатствам?“ се публикува график на кандидатстудентската кампания.