Обновено: петък, 23 април 2021 15:40

Често задавани въпроси

Мога ли да кандидатствам в УНСС с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) или трябва да положа кандидатстудентски изпит в УНСС?

Отговор:

ДА, може да кандидатствате С ОЦЕНКАТА ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (МАТУРА) за завършилите средно образование след 2007 г. от следните предмети: български език и литература ИЛИ математика, ИЛИ география и икономика, ИЛИ история и цивилизация.

За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература. 

Кандидат-студентите могат да се явят по желание и на кандидатстудентски изпит – ЕПИ, като при образуването на състезателния бал за класиране се взема най-високата оценка от ДЗИ или ЕПИ.

 

Мога ли да участвам с оценка от втората матура по биология и здравно образование или химия и опазване на околната среда, или физика и астрономия, или философия? 

Отговор: 

Не, не може да участвате с оценките от втора матура по биология и здравно образование или химия и опазване на околната среда, или физика и астрономия, или философия.

Може да кандидатствате само с оценките от ДЗИ (матура) по български език и литература ИЛИ математика, ИЛИ география и икономика, ИЛИ история и цивилизация. 

 

Мога ли да подам документите  online?

Отговор:

Да, може да подавате документи онлайн както за участие в предварителните сесии, така и за участие в редовната изпитна сесия и класиране.

 

Лично ли се подават документите за кандидатстване?

Отговор:

Не само. Попълването и подаването на документите се извършват лично от кандидат-студента ИЛИ с нотариално заверено пълномощно на приносителя, като пълномощното остава към документите за кандидатстване.

Можете да подадете документи и онлайн: https://webpriem.unwe.bg/


Каква е таксата за явяване на единен приемен изпит (електронен – ЕлЕПИ или хартиен – ЕПИ)?

Отговор:

Таксата за явяване на един изпит (ЕПИ - включващ модул 1 + модул 2 + модул 3) в изпитна сесия е в размер на 50 лева. При всеки следващ заявен изпит в същата изпитна сесия плащате по още 20 лв. Общата сума може да внесете в една вносна бележка.

Пример:

Ако на предварителната електронна изпитна сесия през м. май заявите изпит със специална част по БЕЛ (модул 1 + модул 2 + модул 3), таксата, която дължите, е 50 лв. Ако заявите и втори изпит със специална част по география на България (модул 1 + модул 2 + модул 3), таксата, която трябва да платите за изпита по география, е 20 лв., защото това е втори изпит в същата изпитна сесия.

В случай че желаете да заявите и изпит/и по време на редовната сесия през м. юли, таксата, която трябва да заплатите за първия изпит, отново ще е 50 лв., а всеки следващ изпит (втори, трети и т.н. ) ще е по 20 лв.

Какво представляват трите модула на ЕПИ – три отделни изпита ли са? За всеки модул ли се плаща по 50 лв.? В различни дни ли се явявам на тях?

Отговор:

Единен приемен изпит (електронен на компютър ЕлЕПИ и/или на хартиен носител ЕПИ) Провежда се под формата на тест, състои се от две части и включва три модула:  

Обща част:

модул 1 – „Български език и езикова култура“ – 20 въпроса;

модул 2 – „Математика – основи“ – 20 въпроса.

Специална част – по избор от кандидат-студента:

модул 3 – „Български език и литература“ – 40 въпроса;

модул 3 – „Математика“ – 40 въпроса;

модул 3 – „География на България“ – 40 въпроса;

модул 3 – „История на България“ – 40 въпроса.

 

Трите модула са съставни части на един изпит – ЕПИ, за явяването на който се заплаща сума от 50 лв. Трите модула се решават в един ден за 3 часа, след което получавате една интегрирана оценка.

 

Как да платя кандидатстудентската такса?

Отговор:

По няколко начина. За онлайн подаване на документи е необходимо да въведете личните си данни в приложението и да заплатите таксата с банкова карта с 3D верификация. Заплащането става в приложението.

Ако подавате документи на място, таксата се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС. За повече информация виж Документи и такси. Може да я внесете в града по местоживеене, а да подадете документи в Центъра за прием на документи на УНСС, в РЦДО – Хасково или в регионалните бюра на ЦКПИ.

 

Мога ли да внеса сумата за повече от един изпит с едно платежно нареждане?

Отговор:

Да, може да преведете обща сума за два или повече изпита в едно платежно нареждане.

Ако съм внесъл по-малка сума от необходимата за изпита, мога ли да внеса остатъка с друго платежно нареждане?

Отговор:

Да, може да внесете остатъка от таксата допълнително, с друго платежно нареждане.

Мога ли да преведа сумата за конкурсен изпит като родител от личната си сметка?

Отговор:

Да, но задължително трябва да фигурират данните на кандидат-студента – ЕГН и трите имена.

Близнаците освободени ли са от такса за кандидатстване и какви документи трябва да представят?

Отговор:

От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават: близнаци, при условие че и двамата заявяват участие в съответната сесия. Трябва да се представят актовете за раждане в оригинал и по две ксерокопия от документа.

Близнаците не могат да подават документи онлайн.

 

За онлайн приемен изпит, може ли да се внесе такса чрез „Изипей“, защото нямам дебитна карта?

Отговор:

Ако желаете да се запишете онлайн през системата ни за изпит в УНСС, единственият начин за плащане е с дебитна/кредитна карта с 3D верификация в платформата: https://webpriem.unwe.bg/

 

Признавате ли сертификат по чужд език, който да ме освобождава от конкурсен изпит по език?

Отговор:

Да, признава се.

За специалностите с чуждоезиково обучение (без специалност „Политология“) или с преподаване на английски език кандидатите се класират, ако отговарят на едно от следните условия:

а) успешно положен приемен изпит по чужд език – английски, френски, немски, испански или руски;

б) успешно положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език;

в) завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общо-образователно училище с интензивно изучаване на чужд език;

г) сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна езикова рамка.

 

Каква е разликата между специалностите с чуждоезиково обучение и специалностите с преподаване на английски език?

Отговор:

Всички дисциплини за специалностите с преподаване на английски език се преподават на английски език, а за специалностите с чуждоезиково обучение се преподава на български език със засилено изучаване на два чужди езика.

Как се формира състезателният бал за чуждоезиковите специалности?

Отговор:

Състезателният бал се образува като сума от:

  1. средния успех от дипломата за средно образование;
  2. оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет ИЛИ оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 3(три).

        Оценката по чужд език не е балообразуваща, но е необходимо при кандидатстване за чуждоезиковите специалности да бъде изпълнено едно от следните условия:  

  • успешно положен приемен изпит по чужд език;
  • успешно положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език;
  • завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд език;
  •  сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна система за езици.

 

 

Как се кандидатства за направление „Право“?

Отговор:

Специалност „Право“ се кандидатства със:

 1. оценката от ДЗИ (матура) по български език и литература или оценката от изпита по български език и езикова култура и български език и литература (първи и трети модул на ЕПИ, без втори модул „Математика – основи“);

2. оценката от ДЗИ (матура) по история и цивилизация или оценката по история и цивилизация (история) от дипломата за средно образование или оценката от специалната част на ЕПИ, трети модул – „История на България“.

За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща по т. (1) се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по история и цивилизация (история), като едната от тях е от държавния зрелостен изпит, а другата от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от ДЗИ.

 

Как се кандидатства за специалност „Медии и журналистика“?

Отговор:

Специалност „Медии и журналистика“ се кандидатства със:

  1. ДЗИ (матура) по български език и литература, която по желание на кандидата може да се замени с оценката от изпита по български език и езикова култура и български език и литература (първи и трети модул на ЕПИ – хартиен или електронен), без втори модул „Математика – основи“;
  2. събеседване с кандидатите.

 

Какво представлява изпитът събеседване за специалност „Медии и журналистика“?

Отговор:

Изпитът събеседване за специалност „Медии и журналистика“ се провежда пред изпитна комисия, която задава въпроси по определени актуални теми от съвременния обществено-политически, икономически и културен живот. Неговата цел е кандидатите да покажат комуникативни умения, обществено-политическа информираност, езикова култура и творческо мислене.

Темите за събеседването са подбрани така, че да провокират творческите и аналитичните умения на кандидатите. Въпросите са насочени към общественозначими теми от страната и света, медийната система и общата култура.

От особено значение е демонстрирането на познаване на медии, медийни практики, журналисти, разнообразни гледни точки по важни обществени теми, публични личности от различни области на управлението, икономиката, културата, както и обяснение на собствената мотивация за изучаването на журналистика.

 

Завърших средното си образование в Германия (или държава от Европейския съюз или Европейското икономическо пространство). Мога ли с тази диплома да кандидатствам в УНСС за степен „бакалавър“? 

Отговор: 

Български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат приети за студенти след признаване на средното им образование при регламентираните за това условия и ред. Кандидатите представят удостоверение за признато средно образование, издадено от МОН или регионалното управление по образование (РУО) по местоживеене, в което са вписани приравнените по шестобалната система оценки по отделните предмети и средният успех от дипломата. 

При условията и по реда за българските граждани се приемат за студенти и граждани на държави – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.

 

Има ли учебни помагала за конкурсните изпити?

Отговор:

Да, учебните помагала може да закупите от книжарницата на УНСС.

Къде мога да видя срока за подаване на документи за класиране?

Отговор:

На priem.unwe.bg в категорията „Кога да кандидатствам?“ са изписани всички срокове за изпити, класирания и записване.

Срок за подаване на документи за класиране и участие в редовната изпитна сесия: от 14 юни до 29 юни 2021 г.