Обновено: петък, 13 януари 2023 15:19

Редовно и дистанционно обучение

Приемът на студенти в ОКС бакалавър за учебната 2023/2024 година е по СПЕЦИАЛНОСТИ – редовно или дистанционно обучение.

Редовно обучение

Учебният процес в редовната форма на обучение е разделен на два семестъра – зимен и летен, всеки с продължителност 15 учебни седмици. Занятия се провеждат всяка седмица от семестъра по разписание.

Графика на учебния процес за академична година може да видите тук.

Редовната форма на обучение се провежда само в УНСС – София.

Вижте всички специалности, за които може да кандидатствате

Дистанционно обучение

Дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната по отношение на учебния план, брой кредити, издаваната диплома, европейското дипломно приложение и отговаря изцяло на Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища.

Дистанционното обучение се осъществява изцяло онлайн – лекции, упражнения, изпитни сесии, чрез внедрената специализирана платформа за самоподготовка Moodle. На студентите се предоставят разработени електронни учебници и интерактивни учебни материали по всяка учебна дисциплина.

Внедрената дигитална инфраструктура, която включва интеграция между Moodle, MS Teams и Share point, подобрява капацитета на дистанционното обучение от гледна точка на:

  • брой студенти, които могат да се обучават едновременно;
  • скоростта на видеовръзката;
  • надеждност (елиминиране на технически проблеми);
  • обем на споделяна информация (в мегабайти);
  • безпроблемно функциониране на системите 24/7 и др.

Достъпът до дигиталните системи и ресурси за дистанционно обучение от страна на студентите се осъществява единствено чрез университетския имейл и паролата към него, както следва:

  • до учебните материали в http://m-learning.unwe.bg чрез бутона “OpenID connect”;
  • до новините и съобщенията от „Информационния портал за дистанционно обучение“;
  • до онлайн лекциите през MS Teams.

Дистанционната форма на обучение се провежда в УНСС – София и РЦДО – Хасково.

Вижте всички специалности, за които може да кандидатствате