Обновено: вторник, 28 февруари 2017 6:42

Национален конкурс за есе на чужд език за кандидат-студенти в поднаправление "Международни отношения"

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ

НА ТЕМА "БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МОЕТО БЪДЕЩЕ"

ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ"

 

 1. Конкурсът за есе на тема "България в Европейския съюз и моето бъдеще" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Международни отношения".
 2. В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2017 година.
 3. На първенците в конкурса се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление "Политически науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика").
 4. Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл.), утвърдени от Ректорския съвет на УНСС.
 5. Есето следва да е написано на един от посочените в Указанията чужди езици и да отговаря строго на другите формулирани там изисквания.
 6. Крайният срок за изпращане на есето в електронен вид е 09.02.2017 на електронен адрес: konkurs_2017@unwe.bg.
 7. Оценяването на есетата се извършва от комисия по предложение на декана на факултет "Международна икономика и политика", утвърдена от заместник-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър".
 8. Комисията изготвя протокол за резултатите от оценяването и предложения за съставяне на предварителен списък на първенците в конкурса в срок до 15.02.2017, който се публикува на страницата на УНСС. Комисията изготвя окончателен списък на първенците след събеседване с тях на 25.02.2017.
 9. На първенците в конкурса се издава сертификат за признаване на оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС.
 10. Сертификатът се представя от кандидат-студента - първенец в конкурса при подаване на документи за класиране в УНСС.
 11. Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната кандидатстудентски кампании на УНСС.
 12. Въпроси по повод на конкурса могат да бъдат отправяни на електронен адрес: konkurs_2017@unwe.bg.

УКАЗАНИЯ

ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕСЕ НА ТЕМА

"БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МОЕТО БЪДЕЩЕ"

ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ"ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ"

  

Есето представлява разсъждения и умозаключения по дадената тема, представени в писмен вид. В него се посочва и обосновава индивидуалната позиция (теза) на пишещия. Тезата представлява точно и ясно изразено твърдение, което трябва да бъде аргументирано и обосновано. Важно е след това всеки елемент на есето да доказва валидността и значимостта на тезата. Тезата обикновено се изказва с едно изречение, но може да бъде и абзац – задължително е обаче да бъде изказана ясно. В подкрепа на тезата може да се използва както научна аргументация (факти и закономерности), така и житейски "материал" (случки и лични преживявания).

Аргументацията на тезата може да се осъществи чрез различни подходи (в т.ч. в съчетание): 

 • идентифициране на причинно-следствени връзки между явления и факти;
 • съпоставяне и противопоставяне на факти и явления;
 • привеждане на примери, отразяващи конкретни факти и явления;
 • позоваване на мнение на различни авторитети в съответната област;
 • разсъждения, провокирани от личен опит;
 • статистически данни;
 • използване на цитати в защита на тезата;
 • използване на други подходи като антитеза, сравнения, градация.

Възможно е да се изразява емоционалната съпричастност към разглеждания въпрос. В представянето на различните по своя характер доказателства трябва да има логика, да не се нарушават причинно-следствените връзки. Използваните източници (ако има такива) се посочват изчерпателно в края на текста.

Есето трябва: 

 • да е написано на един от следните езици - английски, немски, френски, испански, руски;
 • да е в обем между 14 500 - 18 000 знака (Characters with spaces), без титулната страница, съдържанието и източниците;
 • да е във формат - .doc или .docх (Word 97-2010), Times New Roman/12, разстояние между редовете - 1.5;
 • да има титулна страница с посочени - трите имена на автора, възраст, населено място, електронен адрес и телефон за обратна връзка (трите имена и населеното място да присъстват и на български език);
 • да има втора страница със съдържание, отразяващо ясното структуриране на текста (подзаглавията от съдържанието да присъстват и на съответното място в текста);
 • да бъде изпратено до 09.02.2017 на следния електронен адрес - konkurs_2017@unwe.bg.