Обновено: четвъртък, 18 декември 2014 12:48

Устен изпит

Устни изпити се разрешават само за незрящи кандидат-студенти или такива с парализа, която възпрепятства полагането на писмен конкурсен изпит. За тази цел те подават молба до ректора, придружена с копие на решението на ТЕЛК. Изключения не се допускат под никаква форма.

Устният изпит се провежда по програмите на съответните специални части от ЕПИ модул 3 - "География на България", "История на България", "Български език и литература".

Устните изпити се провеждат само през м. юли от комисии, съставени в деня на изпита.

До устен изпит по ЖУРНАЛИСТИКА се допускат кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература или успешно издържан ЕПИ и/или ЕлЕПИ с модул 3 - "Български език и литература", и получили на писмения изпит по журналистика оценка не по-ниска от добър 4,00.