Обновено: четвъртък, 18 декември 2014 12:47

Журналистика

Програмата за изпита по журналистика включва основни теми от съвременния обществено-политически, икономически и културен живот.

Писменият изпит следва да представи общата култура и интереси на кандидат-студентите в жанр по избор. Към писмената работа на кандидат-студентите се предявяват следните основни изисквания: знания, информираност, правилен подбор на фактите и оптимален подход при анализа и обобщението им, умение за журналистическа интерпретация, убедително защитена теза, оригинално и самостоятелно мислене, езикова култура и логическа последователност. Изтеглят се две теми и кандидат-студентите пишат по избор по една от тях.

Първата тема предполага публицистично изложение по значим обществен проблем с авторско творческо присъствие без ограничение в журналистическия жанр.

Втората тема е свързана с аналитично изложение и коментар по дискусионно зададен проблем.

Устния изпит по журналистика протича под формата на събеседване с изпитната комисия по определени актуални теми. Неговата цел е да покаже комуникативните умения, обществено-политическата информираност, езиковата култура и възможности за творческо мислене на кандидатите. До устен изпит се допускат всички кандидат-студенти, получили на писмения изпит по журналистика оценка не по-ниска от добър (4.00). 
По желание на кандидатите, държалите ДЗИ (матура по БЕЛ), могат да се освободят от ЕПИ-модул 1 Български език и езикова култура и модул 3 БЕЛ, като за оценка от приемния изпит им се признава оценката от матурата. Същите могат да се явят и на ЕПИ или ЕлЕПИ, като за класирането се зачита по-високата оценка.

Темите за писмения и устния изпит се подбират от дискутираните в българските медии. Те се формулират по начин, който дава възможност за творческа и авторска изява в актуална, обществено значима тема от следните области:

  • Власт и общество (конституция, парламент, правителство, съдебна система, гражданско общество, човешки права, сигурност и обществен ред).
  • Икономика (национално и световно стопанство).
  • Международни отношения (външна политика, евроинтеграция, отбрана и сигурност).
  • Труд и социална политика.
  • Образование и наука.
  • Здравеопазване.
  • Култура и медии.
  • Деца, младеж, спорт.