Обновено: понеделник, 05 януари 2015 16:53

ЕПИ и тест по чужд език на хартиен носител

Кандидат-студентите са задължени да се явят на изпит не по-късно от 8.30 (ако изпитът започва в 9.00 часа) или 13.30 часа (ако изпитът започва в 14.00 часа) в определената сграда и зала.

Те задължително носят със себе си компютърна разпечатка с входящия номер, документ за самоличност (лична карта) и химикалка, пишеща синьо.

По време на изпитите се допуска използването само на Справочник по математика за единния приемен изпит в УНСС.

Всеки кандидат-студент получава комплект материали, който съдържа: тестова книжка и голям плик, който съдържа карта за отговори, малък празен плик, калъфче с логото на УНСС, в което има: линийка и 2 броя черни тънкописци за попълване на картата за отговори. Ако някой от тези материали липсва или е повреден, кандидат-студентът уведомява квесторите.

Писмените състезателни изпити са анонимни.

На картата за отговори верните отговори се отбелязват само с осигурен за целта черен тънкописец. Не се разрешава поставянето на други знаци.

Кандидат-студентът има право само на една карта за отговори и всяка грешка или неправилно маркиране на отговори са за негова сметка.

Попълвайте плътно отговорите в кръгчетата. Внимавайте да не излизате извън кръгчето, което сте избрали за верен отговор - така ще избегнете грешки при сканирането на вашата карта.

Не е позволено изтриване, забелване и всякакви други средства за корекция в картата за отговори.      

В полетата за отговори е позволено маркиране само вътре в кръгчетата за отговори.

Не се допускат обжалване и преразглеждане на картата при неправилно маркиране.

За всяка грешка и неправилно маркиране отговорността е ваша.

Когато определите верния според вас отговор, маркирайте съответната главна буква  с осигурения за целта черен тънкописец.

Вижте как:

Помнете, че всеки въпрос има само един верен отговор и затова в реда от кръгчета трябва да маркирате само една от посочените главни букви.

Маркирането на повече от един отговор не ви носи точки, дори единият от тях да е верен.

Всеки верен отговор носи 4 точки, всеки грешен – минус 1, а всеки немаркиран – 0 точки.  Маркирането на повече от един отговор не носи точки, дори когато единият от тях е верен.

На контролната карта (най-долу под перфорацията на картата за отговори) се попълват личните данни с химикалка, пишеща синьо. Коректното попълване гарантира правилното идентифициране на резултатите от изпита.

До картата с отговори няма публичен достъп.

Книжката с теста служи за чернова. В нейната дясна част може да се правят бележки и със син химикал.

Книжката с теста не е официален документ и няма да бъде проверявана. До нея няма публичен достъп. Не се разрешава ползването на калкулатори.

По време на конкурсните изпити се забранява внасянето и ползването на мобилни телефони, пейджъри и друга съобщителна техника от кандидат-студентите. При неспазване на забраната писмената работа се анулира.

Кандидат-студентите, които са се явили след началото на изпита, не се допускат до участие в конкурса.

При доказано преписване или опит за преписване, внасяне на материали, свързани с конкурсния изпит, както и при нарушаване анонимността на конкурса, писмената работа на кандидат-студента се анулира от съответната комисия, като кандидатът се лишава от участие в класирането.     

При неспазване на което и да е изискване от указанията за попълване на теста работата се анулира.

Писмената работа се анулира, когато кандидат-студентът не отбелязва  с осигурения за целта черен тънкописец в картата за отговори.

Работата се анулира и когато:

  • върху баркода е драскано;
  • драскано е върху празните полета между отговорите;
  • направен е опит да се изтрие вече маркиран отговор;
  • картата за отговори е сгъната;
  • повече от еднократно е прегъната контролната карта.

След обявяване на края на изпита, ако кандидат-студентът продължава да работи върху теста, работата се анулира.

Кандидат-студентът предава получения в началото на изпита плик с цялото съдържание на отговорника на залата, който в негово присъствие сверява правилно ли е попълнена контролната карта с имената и входящия номер. След това контролната карта се запечатва в малкия плик от кандидат-студента и той изчаква запечатването на големия плик с писмената му работа. Напуска залата и сградата.