Обновено: петък, 10 февруари 2017 13:59

Конкурсни изпити

За да кандидатствате в УНСС, трябва да положите:

1. ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ (на хартиен носител ЕПИ и/или електронен на компютър ЕлЕПИ). Провежда се под формата на тест, състои от две части и включва три модула:

І. Обща част:

Примерен тест - обща част

ІІ. Специална част – по избор (40 въпроса):

Продължителността на изпита е 3 астрономически часа.    

 

2. Тест по чужд език– английски, немски, френски, испански и руски (на хартиен носител и/или електронен на компютър). На него се явяват кандидат-студенти, които искат да учат в професионални направления/поднаправления, за които задължително се полага изпит по съответния чужд език. Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула:

  • разбиране при четене
  • лексика
  • граматика

Първите два модула съдържат по 10 изпитни задачи, а третият - 20 изпитни задачи. Продължителността на теста е 2 (два) астрономически часа

Примерен тест по английски език

Примерен тест по руски език

Примерен тест по немски език

Примерен тест по испански език

Примерен тест по френски език
 

3. Журналистика - писмен и устен изпит, за направление Обществени комуникации и информационни науки (само за специалност Медии и журналистика).

4. За приемни изпити в УНСС за дистанционно обучение в РЦДО – Хасково се признават оценките и от държавен зрелостен изпит (матура) за завършилите през 2008 г. и следващи години, съответстващи на следните предмети: български език и литература, математика, география и икономика, история и цивилизация.

5. На първенците от национални олимпиади по български език и литература, математика, история и цивилизация, география и икономика, завършващи средно образование през годината, в която се провежда олимпиадата и получили оценка отличен 5.50 до 5.99, тези оценки се признават за резултат от конкурсен изпит в УНСС за всички професионални направление/поднаправления.

6. Лауреатите на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат без конкурсен изпит, когато изпитът (модул 3) по желаното от тях професионално направление/поднаправление съвпада с предмета на олимпиадата. 

7. Участници в национални състезания и национални конкурси

На първенците от национално състезание по финанси и счетоводство и национален конкурс по счетоводство за средношколци, завършващи средно образование през учебната 2016/2017 година, се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол".

На първенците от националното състезание по икономикс, завършващи средно образование през учебната 2016/2017 година (за участниците от ХІІ клас) или през учебната 2017/2018 година (за участниците от ХІ клас), се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси".

На първенците в конкурса "Млад икономист 2016", завършващи средно образование през учебната 2016/2017 година, се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за направление "Икономика".

Кандидатите за поднаправления "Икономика с чуждоезиково обучение" и "Икономика и управление с преподаване на английски език", се явяват задължително и на конкурсен изпит (тест) по чужд език.

На първенците от национално състезание по приложна информатика и статистика и националното състезание по приложна информатика, завършващи средно образование през учебната 2016/2017 година, се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия".

Кандидатите представят сертификат с резултата от конкурса, издаден от УНСС.

На първенците в Националния конкурс за написване на есе на чужд език, завършващи средно образование през учебната 2016/2017 година, се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за поднаправление "Международни отношения".

На първенците в Националния конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема, завършващи средно образование през учебната 2016/2017 година, се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионално направление "Социология, антропология и науки за културата", специалност "Социология".

На първенците в Националния конкурс за написване на есе на социално-политическа тема, завършващи средно образование през учебната 2016/2017 година, се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за направление "Политически науки", поднаправление "Политология", специалност "Политология".

ВАЖНО!!! За всички останали професионални направления / поднаправления кандидат-студентите се явяват на конкурсните изпити и участват в класирането по реда,установен в Правилника за приемане на студенти в ОКС "бакалавър", за учебната 2017/2018 година.

Конкурсни изпити по професионалните направления/поднаправления

Професионални направления/ поднаправления

Конкурсни изпити

Единен приемен изпит (ЕПИ и/или ЕлЕПИ)

Тест по чужд език

първи модул

втори модул

трети модул

1. Икономика

1.1. Поднаправление „Икономика и бизнес“

Български език и езикова култура

Математика -основи.

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

 

-

1.2. Поднаправление „Икономика, общество

и човешки ресурси“

Български език и езикова култура

Математика -основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

 

-

1.3. Поднаправление

„Икономика и инфраструктура“

Български език и езикова култура

Математика -основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

 

-

1.4. Поднаправление

„Икономика с чуждоезиково обучение“

Български език и езикова култура

Математика - основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

английски френски, немски, испански или руски

1.5. Поднаправление

„Икономика и управление с преподаване на английски език

Български език и езикова култура

Математика - основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

английски език

1.6. Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“

Български език и езикова култура

Математика - основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

-

1.7. Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“

Български език и езикова култура

Математика - основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

-

2.Администрация и управление

Български език и езикова култура

Математика - основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

-

3. Политически науки

3.1. Поднаправление "Международни отношения"

Български език и езикова култура

Математика - основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

английски, френски, немски, испански или руски

3.2. Поднаправление "Политология"

Български език и езикова култура

Математика - основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

-

4. Социология, антропология и науки за културата

4.1.Поднаправление „Социология/икономика и общество“

Български език и езикова култура

Математика - основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

-

5. Обществени комуникации и информационни науки

 

5.1.Медии и журналистика

Български език и езикова култура или матура по български език и литература

-

Български език и литература или матура по български език и литература и Журналистика (писмен и устен)

-

5.2.Медия икономика

Български език и езикова култура

Математика - основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

-

6. Право

Български език и езикова култура

-

Български език и литература и История на България

-