Обновено: четвъртък, 16 февруари 2017 18:40

Правилник за прием

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

Чл. 80. В класирането участват кандидатите, успешно издържали състезателните изпити по предметите, предвидени за съответните професионални направления/под­направления, или с оценката от държавен зрелостен изпит – Приложение № 5.1.

Чл. 81. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-студента професионални направления и поднаправления в състезателната карта.

(2) При класирането се спазва последователността на шифрите на професионалните направления и поднаправления, посочени от кандидат-студента (а не по тяхното словесно описание). При допуснато несъответствие отговорност носи кандидат-студентът.

(3) За професионални направления и поднаправления, които не са посочени в състезателната карта, кандидатите не се класират.

(4) По време на класиранията не се разрешава промяна в предварително заявената от кандидат-студента последователност на желаните професионални направления и поднаправления.

Чл. 82. (1) Класирането на кандидатите се извършва в два раздела – приети за студенти и резерви, по професионални направления и поднаправления в две категории: мъже и жени.

(2) Квотите за мъже и жени се разпределят пропорционално на броя на мъжете и жените, подали документи за класиране.

(3) Незаетите места за категория мъже в хода на класирането се прехвърлят в категория жени и обратно.

Чл. 83. Лауреати на национални и международни олимпиади се приемат извън утвърдения прием.

Чл. 84. Първенците от състезанията, организирани с решение на АС, се класират по реда, установен в настоящия правилник.

Чл. 85. Кандидат-студенти, получили равен състезателен бал за последното планово място за дадено професионално направление или поднаправление и категория, се приемат за студенти.

Чл. 86. Приемат се и кандидатите, чиито студентски права се възстановяват при успешно издържани кандидатстудентски изпити. Възстановяването се извършва за втори и по-горен курс за направлението/подна­пра­вле­нието/специалността, по която са се обучавали, без да заемат планови места.

Чл. 87.(1) Класирането се извършва на три етапа, а при необходимост – на четири етапа. Кандидатите са длъжни да се информират за сроковете на отделните класирания, записване и потвърждаване, посочени в Приложение № 4 и в сайта на УНСС.

(2) Първо класиране с резерви. Класираните кандидат-студенти могат:

1. Да се запишат в професионалното направление/поднаправление, в което са приети, като представят всички необходими документи по чл. 91 и получат факултетен номер. Те не участват в следващите етапи на класирането.

2. Да потвърдят желанието си да се обучават в УНСС, като депозират диплома оригинал за средно образование и попълнят декларация по образец за участие в следващ етап на класиране за по-предна желана специалност.

3. Класираните по първо желание се записват без право на потвърждаване и изчакване на следващи класирания.

4. Класираните по второ, трето и т.н. желание, подали декларация и диплома оригинал, при наличие на свободни места могат да преминат в по-предно желание по реда на посочените от тях в състезателната им карта професионални направления/под­на­правления.

5. Да не потвърдят или да не се запишат. В тези случаи те отпадат от всички класирания.

6. Кандидат-студентите, посочени в списъка на резервите, подават декларация по образец, депозират диплома оригинал за средно образование и представят лична карта за участие в следващите етапи на класирането. Ако не потвърдят участието си в следващите класирания, отпадат от тях.

(3) Второ класиране с резерви. Извършва се при наличие на незаети и непотвърдени места след първото класиране.

При наличие на свободни места след записване и потвърждаване на класираните кандидат-студенти се извършва второ класиране. В него на местата на отказалите се от първото класиране първо се класират потвърдилите, а след това потвърдилите резерви по низходящ ред на бала и в съответствие с реда на направленията/поднаправленията в състезателната им карта. При второто класиране резервите, които са потвърдили участието си в следващите класирания, могат да бъдат класирани в направление/под­на­прав­ле­ние, различно от това, в което са били резерви.

Класираните кандидат-студенти могат:

1. Да се запишат в професионалното направление/поднаправление, в което са приети, след което не участват в следващите класирания.

2. Да изчакат трето класиране и при наличие на свободни места могат да преминат в по-предно желание

(4)Трето класиране. Извършва се за попълване на незаетите места.

(5) Допълнително класиране за попълване на отделни незаети места (по условията на чл. 89).

Чл. 88. (1) След третото класиране при наличие на незаети места в рамките на утвърдения прием и при успешно издържани конкурсни изпити или с оценка от държавния зрелостен изпит (матурата) по решение на Ректорския съвет местата могат да се допълват от лица със:

  • трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%;
  • военноинвалиди и военнопострадали;
  • кръгли сираци;
  • майки с три и повече деца;
  • близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление/поднаправление и висше училище и единият от тях е приет.

(2) В срок от 3 до 4 август 2017 г. кандидатите по ал. 1 подават допълнително заявление до ректора, придружено с документ, удостоверяващ обстоятелството.

(3) Ректорският съвет се произнася по записването им в направление или поднаправление.

Чл. 89. (1) След записване на студентите след третото класиране при наличие на отделни незаети места се извършва допълнителен прием – четвърти етап на класирането.

(2) Свободните места при допълнителния прием ще се заемат от некласирани резерви с издържан изпит и кандидати с оценка от държавен зрелостен изпит (матура), аналогичен на конкурсните изпити в УНСС.

(3) Кандидат-студенти, явили се на конкурсен изпит, могат да участват в класирането на допълнителния прием с оценката от държавен зрелостен изпит (матура), различен от конкурсния изпит.

 За целта кандидат-студентите трябва да подадат кандидатстудентски документи за участие в допълнителния прием в следните срокове:

 

от 7 август до 9 август            допълнителен прием на документи за попълване на отделни незаети места

11 август                                   обявяване на допълнителното класиране

от 14 август до 15 август       записване на класираните

 

(4) Балът на кандидат-студентите за допълнителния прием по ал. 1 се образува аналогично на балообразуването в УНСС за съответното професионално направление/поднаправление.