Обновено: четвъртък, 16 февруари 2017 18:40

Правилник за прием

ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ

Чл. 76. (1) Балът за класиране на кандидат-студентите за професионалните направления/поднаправле­ния с един основен предмет се образува като сума от:

 • средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);
 • O оценката от успешно положен ЕПИ или ЕлЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от държавния зрелостен изпит (матурата) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно).

Максималният бал с оценка от единен приемен изпит е 30 единици.

Максималният бал с оценка от матура е 12 единици.

(2) Балът за класиране на кандидат-студентите за професионалните направления/поднаправления, за които се изисква изпит по един основен предмет и изпит по чужд език, се образува като сума от:

 • средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);
 • оценката от успешно положен ЕПИ или ЕлЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от държавния зрелостен изпит (матурата) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно);
 • оценката по чужд език от положен приемен изпит, умножена с коефициент 1 (едно), или оценката от държавния зрелостен изпит (матурата) по чужд език, умножена с коефициент 0,5 (нула цяло и пет десети).

Максималният бал с оценки от единен приемен изпит е 36 единици.

Максималният бал с оценки от държавен зрелостен изпит (матура) е 15 единици.

(3) За класиране в професионално направление/поднаправление, когато се изисква приемен изпит по основен предмет и приемен изпит по чужд език и се получи съчетание на оценка от приемен изпит и оценка от държавен зрелостен изпит, състезателният бал се формира, като всяка една от оценките участва със съответния коефициент.

Максималният бал с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) по основен предмет и оценка от издържан приемен изпит по чужд език е 18 единици.

Максималният бал с оценка от единен приемен изпит по основен предмет и оценка от държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език е 33 единици.

(4) Балът за класиране на кандидат-студентите за поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" се образува като сума от:

 • средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);
 • оценката от успешно положен ЕПИ или ЕлЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири).

Максималният бал е 30 единици.

 (5) За професионално направление "Право" със специалност "Право" балът се образува като сума от:

 • средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);
 • удвоената оценка от теста по български език и езикова култура и български език и литература (модул 1 и модул 3 на ЕПИ или ЕлЕПИ) без модул 2 "Математика – основи";
 • утроената оценка от втора част на ЕПИ или ЕлЕПИ, модул 3 – "История на България".

Максималният бал е 36 единици.

(6) 1. За професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки" със специалност "Медии и журналистика" балът се образува като сума от:

 • средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);
 • удвоената оценка от държавния зрелостен изпит (матурата) по български език и литература или от теста по български език и езикова култура и български език и литература (модул 1 и модул 3 на ЕПИ или ЕлЕПИ) без модул 2 "Математика – основи";
 • удвоената оценка от писмения изпит по журналистика;
 • оценката от устния изпит по журналистика.

Максималният бал е 36 единици.

2. За професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки" със специалност "Медия икономика" балът се образува като сума от:

 • средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);
 • оценката от успешно положен ЕПИ или ЕлЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от държавния зрелостен изпит (матурата) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно);

Максималният бал е 30 единици.

Чл. 77. На лауреатите на национални и международни олимпиади по смисъла на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България се признава оценка отличен (6.00), когато изпитът (модул 3) по желаните от тях професионални направления/поднаправления съвпада с предмета на олимпиадата.

Чл. 78. На първенците от състезанията, организирани с решение на АС, се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионалните направления/поднаправления съгласно решение на АС.

Чл. 79. (1) Кандидат-студентите не образуват състезателен бал и не участват в класирането, когато:

 • не са се явили на състезателен изпит;
 • са получили слаба оценка (2.00), когато са се явили на изпит по един основен предмет, и са завършили средно образование преди 2008 г. Ако слабата оценка е по втори конкурсен изпит, не се образува бал само за направлението/под­направлението, за което е полаган;
 • не са подали документи в определения срок (Приложение № 1).