Обновено: четвъртък, 16 февруари 2017 18:40

Правилник за прием

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ

Чл. 71. Знанията на кандидат-студентите се оценяват по шестобалната система.

Чл. 72. (1) Картата с отговори от ЕПИ и картата от теста по чужд език се сканира два пъти.

(2) Всеки верен отговор носи 4 точки, грешен – минус 1 точка, а немаркиран отговор – 0 точки.

(3) Маркирането на повече от един отговор не носи точки дори когато единият от тях е верен.

(4) При образуване на оценката за класиране в професионално направление "Право" и професионално направление "Обществени комуникации и ин­фор­мационни науки" (само за специалност "Медии и журналистика") не се оценява модул 2 – "Математика – основи".

(5) 1. Изпитът по български език и литература завършва с две оценки – едната от модул 1 + модул 3 – за кандидатстващите за професионално направление "Право" и професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки" (само за специалност "Медии и журналистика"), и другата – от модул 1 + модул 2 + модул 3 – за всички останали направления/поднаправления.

2. Изпитът по история на България завършва с две оценки – едната от модул 3 за професионално направление "Право", и другата от модул 1 + модул 2 + модул 3 – за всички останали направления/поднаправления.

(6) Резултатът от ЕПИ, ЕлЕПИ и от теста по чужд език се обявява като интегрирана оценка, която е окончателна и не се преразглежда.

(7) До картата с отговорите няма публичен достъп.

Чл. 73. Отговорите на устните изпити се оценяват с точност до 0,25. Оценката на комисията е окончателна.

Чл. 74. Обявените оценки на писмените работи са окончателни съгласно чл. 8, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

Чл. 75. (1) Резултатите от изпитите се обявяват официално в сградата на УНСС и допълнително на интернет адрес: www.unwe.bg

(2) Кандидатите са длъжни сами да се информират за резултатите от конкурсните изпити.