Обновено: четвъртък, 16 февруари 2017 18:40

Правилник за прием

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

Чл. 54. (1) Кандидат-студентите полагат ЕПИ и/или ЕлЕПИ по учебни предмети и тест по чужди езици за съответните професионални направления, посочени в Приложение № 5.1.

(2) Организацията и провеждането на изпитите се извършват от комисии, определени със заповед на ректора.

(3) Състезателните изпити се провеждат по утвърдени програми, изработени в съответствие с учебните планове и програми за средните училища на Р България и приложени в настоящия справочник.

(4) Състезателните изпити се провеждат по график съгласно приложения 1, 2 и 3.

(5) Продължителността на писмените конкурсни изпити е:

а) 3 астрономични часа – за ЕПИ (модул 1 + модул 2 + модул 3) и журналистика – писмен;

б) 2 астрономични часа – за изпитите по английски, френски, немски, испански и руски език.

(6) Кандидат-студентите полагат конкурсни изпити в определената им сграда и зала. Забранява се явяването в друга зала и сграда.

(7) За успешно положен приемен изпит се счита изпит с оценка не по-нис­­ка от среден (3.00).

А. ЕПИ и тест по чужд език на хартиен носител

Чл. 55. (1) Кандидат-студентите са задължени да се явят на изпит не по-късно от 8.30 (ако изпитът започва в 9.00 часа) или 13.30 часа (ако изпитът започва в 14.00 часа) в определената сграда и зала.

Те задължително носят със себе си компютърна разпечатка с входящия номер, документ за самоличност (лична карта) и химикалка, пишеща синьо.

(2) По време на изпитите се допуска използването само на Справочник по математика за единния приемен изпит в УНСС.

(3) Всеки кандидат-студент получава тестова книжка и голям плик, който съдържа карта за отговори, малък плик, калъфче с линийка и 2 броя черни тънкописци. Ако някой от тези материали липсва или е повреден, кандидат-студентът уведомява квесторите.

Чл. 56. Писмените състезателни изпити са анонимни.

Чл. 57. (1) На картата за отговори верните отговори се отбелязват само с осигурен за целта черен тънкописец. Не се разрешава поставянето на други знаци.

(2) Кандидат-студентът има право само на една карта за отговори и всяка грешка или неправилно маркиране на отговори е за негова сметка.

(3) Маркирането на повече от един отговор не носи точки, дори когато единият от тях е верен.

(4) На контролната карта (най-долу под перфорацията на картата за отговори) се попълват личните данни с химикалка, пишеща синьо. Коректното попълване гарантира правилното идентифициране на резултатите от изпита.

(5) До картата с отговори няма публичен достъп.

Чл. 58. (1) Книжката с теста служи за чернова. В нейната дясна част може да се правят бележки и със син химикал.

(2) Книжката с теста не е официален документ и няма да бъде проверявана. До нея няма публичен достъп.

Чл. 59. Не се разрешава ползването на калкулатори.

Чл. 60. (1) По време на конкурсните изпити се забранява внасянето и ползването на мобилни телефони, смарт устройства и друга съобщителна техника от кандидат-студентите. При неспазване на забраната писмената работа се анулира.

(2) Квесторите не носят отговорност и не съхраняват посочената в ал. 1 техника и оставените вещи.

Чл. 61. Кандидат-студентите, които са се явили след началото на изпита, не се допускат до участие в конкурса.

Чл. 62. (1) При доказано преписване или опит за преписване, внасяне на материали, свързани с конкурсния изпит, както и при нарушаване анонимността на конкурса, писмената работа на кандидат-студента се анулира от съответната комисия, като кандидатът се лишава от участие в класирането.

(2) При неспазване на което и да е изискване от указанията за попълване на теста, работата се анулира.

(3) Писмената работа се анулира, когато кандидат-студентът не отбелязва с осигурения за целта черен тънкописец в картата за отговори.

(4) Работата се анулира и когато:

 • върху баркода е драскано;
 • драскано е върху празните полета между отговорите;
 • направен е опит да се изтрие вече маркиран отговор;
 • картата за отговори е сгъната;
 • повече от еднократно е прегъната контролната карта.

(5) След обявяване на края на изпита, ако кандидат-студентът продължава да работи върху теста, работата се анулира.

(6) Кандидат-студентът предава получения в началото на изпита плик с цялото съдържание на отговорника на залата, който в негово присъствие сверява правилно ли е попълнена контролната карта с имената и входящия номер. След това контролната карта се запечатва в малкия плик от кандидат-студента и той изчаква запечатването на големия плик с писмената му работа. Напуска залата и сградата.

Б. Електронен единен приемен изпит (ЕлЕПИ)
и електронен тест по чужд език (ЕлТЧЕ)

Чл. 63. (1) ЕлЕПИ и електронният тест по чужд език се провеждат в ден и час, определени от компютърното разпределение на кандидат-студента при подаване на регистрационната карта.

(2) Кандидат-студентитеса длъжни да се явят 30 минути преди началото на изпита в определената зала. Те задължително носят със себе си компютърна разпечатка с входящия номер, документ за самоличност (лична карта) и химикалка, пишеща синьо.

(3) По времe на изпита се допуска използването само на Справочник по математика за единния приемен изпит (за ЕлЕПИ) в УНСС.

(4) Кандидат-студентът няма право да използва мобилни телефони, смарт устройства,електронни устройства и други електромагнитни помощни инструменти (вкл. ключове, калкулатори и други метални предмети).

(5) Личните вещи се съхраняват в индивидуален сейф на входа на залата.

(6) Всеки кандидат-студент получава кратка инструкция за работа.

Чл. 64. (1) За начало на ЕлЕПИ и електронния тест по чужд език се счита регистрирането на кандидат-студента в компютърната система.

(2) Регистрирането се извършва чрез въвеждането на екрана на компютъра на:

 • изпит;
 • ЕГН;
 • регистрационен номер.

(3) Регистрирането трябва да приключи до 15 минути от обявяването на изпита.

Чл. 65. (1) Основният екран, с който работят кандидат-студентите, служи за отговаряне на въпросите.

(2) Екранът се състои от 3 (три) части:

 • Идентификационна част, която съдържа:

-               данните на кандидат-студента;

-               датата и началния час на изпита;

-               оставащото време до края на изпита;

-               номера на индивидуалния електронен изпит, на който се явява кандидат-студентът.

 • Навигационна част – за избор на въпрос. Представлява последователност от двойки редове, като на първия ред са записани "Номера на въпросите", а на втория ред – "Дадени отговори".
 • Съдържание на отделния въпрос – появява се след кликване върху номер на въпрос от навигационната част. След съдържанието на въпроса най-отдолу се появяват петте възможни отговора.

(3) Групата от 6 (шест) бутона осигурява възможността винаги един от тях да бъде избран. Верният отговор се посочва чрез избор на един от първите пет бутона. Шестият бутон анулира вече избрания отговор или оставя въпроса без отговор. Избраният отговор може да се променя.

Чл. 66.ЕлЕПИ и електронният тест по чужд език приключват:

 • по желание на кандидат-студента с натискане на бутона "Край на изпита";
 • автоматично, след изтичане на времето за провеждане на изпита.

Чл. 67. Изпитът се анулира при:

 • опит за спиране или рестартиране на индивидуалния компютър на кандидат-студента;
 • опит за стартиране на друго приложение, различно от това на изпита;
 • неспазване на пълен ред и тишина;
 • опит за влизане в разговор с други кандидат-студенти;
 • неспазване на изискванията на чл. 62, ал. 4 и указанията на квесторите.

Чл. 68. Резултатите отЕлЕПИ и от електронния тест по чужд език се обявяват до два работни дни след края на всяка сесия  в сайта на УНСС или чрез SMS (ако кандидат-студентът се регистрира и активира съответната услуга).

В. Устни изпити

Чл. 69. (1) Устни изпити се разрешават само за незрящи кандидат-студенти или такива с парализа, която възпрепятства полагането на писмен конкурсен изпит. За тази цел те подават заявление доректора, придружено с копие на решението на ТЕЛК. Изключения не се допускат под никаква форма.

(2) Устният изпит се провежда по програмите на съответните специални части от ЕПИ – модул 3 – "География на България", "История на България" и "Български език и литература".

(3) Устните изпити се провеждат само през м. юли от комисии, съставени в деня на изпита.

Чл. 70. До устен изпит по журналистика се допускат кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература или успешно издържан ЕПИ (ЕлЕПИ) с модул 3 – "Български език и литература", и получили на писмения изпит по журналистика оценка не по-ниска от добър 4.00.