Обновено: четвъртък, 16 февруари 2017 18:40

Правилник за прием

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 46. В сроковете, посочени в Приложение № 1, кандидат-студентите подават следните документи:

1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС).

2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът от дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща.

3. Лауреатите на национални и международни олимпиади представят удостоверение от МОН (оригинал и копие).

4. Кандидатите по чл. 38, чл. 39, чл. 40, чл. 41, чл. 42, чл. 43 и чл. 44 представят сертификат от УНСС (оригинал и копие).

5. Уверение за възстановяване на студентските права за втори и по-горен курс в същото професионално направление/поднаправление/специалност и в същото висше училище.

6. Състезателна карта (по образец за УНСС).

7. Инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70%, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ (оригинал и копие от него), удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи.

8. Документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България и ксерокопие от него.

9. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс.

Таксата за кандидатстудентски изпит се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТАКСА".

10. От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:

а) инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70% – представят решение на ТЕЛК;

б) военноинвалиди и военнопострадали – документ за инвалидност;

в) кръгли сираци – акт за раждане и акт за смърт на родителите;

г) майки с три и повече деца – акт за раждане на децата и лична карта;

д) близнаци – акт за раждане;

е) лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (от системата на Министерството на образованието и науката).

11. Внесената такса за явяване на изпит не се връща.

Чл. 47. При подаването на документите длъжностното лице след проверка отбелязва входящия номер на документите и дава на кандидат-студента компютърна разпечатка с входящия номер и разпределение за явяване на изпити по сгради и зали.

Чл. 48. Попълването и подаването на документите става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

Чл. 49. Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или те не са попълнени точно и четливо.

Чл. 50. Подадените кандидатстудентски документи важат за кандидатстване едновременно за всички обявени места.

Чл. 51. След изтичане на сроковете, определени в Приложение № 1, документи не се приемат.

Чл. 52. Не се правят промени и допълнения във вече подадените документи.

Чл. 53. Документи, изпратени по пощата, не се приемат.

Длъжностните лица, които приемат документите, не носят отговорност за неправилно попълнени или непредставени в определения срок документи по вина на кандидат-студентите.