Обновено: четвъртък, 16 февруари 2017 18:40

Правилник за прием

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 29. (1) В Университета за национално и световно стопанство могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, отговарящи на следните условия:

-                 да притежават диплома за средно образование, даваща им право да продължат обучението си във висшите училища;

-                 да имат минимален входящ бал "добър", формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити;

-                 за направление "Право" и направление "Политически науки" да имат минимален входящ бал "добър", формиран като средноаритметичен бал от оценките от дипломата за завършено средно образование по български език и литература и история на България. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити;

-           за направление "Обществени комуникации и информационни науки" (за специалност "Медии и журналистика") да имат минимален входящ бал "добър", формиран от оценката по български език и литература. Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити;

-                 когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ предмет, като едната е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща се взема оценката от държавния зрелостен изпит (матурата);

-                 ако в дипломата за завършено средно образование няма оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, се взема оценката от държавния зрелостен изпит по общообразователна подготовка;

-                 ако не е полаган държавен зрелостен изпит, балообразуваща е оценката от задължителната подготовка по съответния предмет. Не се вземат оценките от ЗИП и СИП;

-                 когато в дипломата за средно образование не е вписана оценка, която участва в образуването на входящия бал, кандидатите полагат изпит по този учебен предмет в училище, определено от началника на съответното регионално управление по образование. Изпитът се полага върху учебното съдържание по съответния учебен предмет при условията и по реда на държавните зрелостни изпити.

Лицето, издържало успешно изпита, получава удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, което е неразделна част от дипломата за средно образование;

- когато в дипломата за средно образование не е вписан средният успех, кандидатите представят удостоверение от средното училище с изчислен среден успех, подписано от директора на училището.

 (2) При условията и по реда за българските граждани се приемат за студенти и граждани на държави – членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. За специалностите от поднаправление "Икономика и управление с преподаване на английски език" тези кандидати могат да се явят на ЕПИ само на редовната сесия през м. юли, като тестовите въпроси са на английски език. На тест по английски език могат да се явят на всички обявени сесии – на хартиен носител и/или електронен изпит.

Чл. 30. (1) Български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат приети за студенти след признаване на средното им образование при условия и ред, определени с Наредбата по § 5 от Закона за народната просвета.

(2) Кандидатите по ал. 1 представят при кандидатстването диплома, преведена и легализирана, и удостоверение за признато средно образование, издадено от регионалното управление по образование (РУО) по местоживеене, в което са вписани приравнените по шестобалната система оценки по отделните предмети и средният успех от дипломата.

Чл. 31. Право да кандидатстват по реда и условията, установени за български граждани, имат и следните лица:

1. Чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Република България.

Постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България.

2. Чужденци от българска народност, постоянно живеещи в чужбина. Българската народност се удостоверява по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

3. Чужденци, на които е предоставен статут на бежанци. Те представят съответния документ.

Чл. 32. (1) Лицата, завършили висше образование, субсидирано от държавата, и придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" с 5-годишен срок на обучение след средно образование, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-ква­лификационна степен.

(2) Кандидатите по ал. 1 могат да кандидатстват за субсидирано от държавата обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита ОКС "бакалавър" или "магистър". Субсидираното от държавата обучение по тази алинея може да се ползва еднократно.

Чл. 33. (1) Лицата, завършили висше образование, могат да кандидатстват за платено обучение само за професионално направление "Право", ако отговарят на изискванията на настоящия правилник и положат съответните конкурсни изпити – български език и литература и история на България.

(2) Кандидатите по ал. 1 могат да се явяват на всички обявени сесии, като за балообразуването се взема по-високата оценка.

(3) Кандидат-студентите подават, освен посочените в чл. 46 документи, и диплома за висше образование.

(4) Кандидат-студентите се класират по низходящ ред на състезателния бал за места, определени от Академичния съвет при спазване изискванията на ЗВО.

(5) Студентите заплащат семестриална такса за обучение, която се утвърждава с постановление на Министерския съвет. Таксата се внася в началото на всеки семестър.

Чл. 34. Отстранените студенти могат да кандидатстват за възстановяването им за втори и по-горен курс след успешно издържан ЕПИ (и чужд език за определени професионални направления/поднаправления/специалности) само за направление­то/поднаправлението/специалността, по която са се обучавали.

Чл. 35. (1) Лауреатите на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат без конкурсен изпит, когато изпитът (модул 3) по желаното от тях професионално направление/поднаправление съвпада с предмета на олимпиадата.

(2) Когато конкурсните изпити са повече от един, на лауреатите на национални и международни олимпиади се признава оценка отличен (6.00) за този от тях, който съвпада с предмета на олимпиадата. Кандидат-студентите се явяват на останалите конкурсни изпити и участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник.

(3) Лауреати на национални и международни олимпиади по смисъла на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България са лица, които са получили оценка отличен (6.00) на националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.

Чл. 36. (1) На първенците от национални олимпиади по български език и литература, математика, история и цивилизация, география и икономика, завършващи средно образование през годината, в която се провежда олимпиадата, и получили оценка отличен 5.50 до 5.99, тези оценки се признават за резултат от конкурсен изпит в УНСС за всички професионални направления/поднаправления, без направление "Право".

(2) Кандидатите по ал. 1 представят служебна бележка с резултата от изпита, издадена от МОН.

(3) Кандидат-студентите по ал. 1, ако желаят да се обучават в направление "Право", задължително трябва да се явят на конкурсни изпити по български език и литература и история на България.

Чл. 37. (1) На първенците от национални олимпиади по английски, френски, немски, испански и руски език, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, и получили оценка отличен 5.50 до 5.99, тези оценки се признават за резултат от конкурсен изпит за поднаправление "Международни отношения", поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" и "Икономика и управление с преподаване на английски език".

(2) Кандидатите по ал. 1 представят служебна бележка с резултата от изпита, издадена от МОН.

(3) Кандидатите по ал. 1 се явяват на ЕПИ или ЕлЕПИ с избран от тях модул 3 и участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник.

Чл. 38. (1) На първенците от организираните по решение на Академичния съвет (АС) национално състезание по финанси и счетоводство и национален конкурс по счетоводство за средношколци, завършващи средно образование през учебната 2016/2017 г., се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол".

(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в друго професионално направление/поднаправление, трябва да се явят на конкурсни изпити съгласно Приложение № 5.1 и да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник.

(3) Първенците по ал. 1 се определят с решение на АС и представят сертификат с резултата от конкурса, издаден от УНСС.

Чл. 39. (1) По решение на АС на първенците в конкурса "Млад икономист 2016", завършващи средно образование през учебната 2016/2017 г., се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за направление "Икономика".

(2) Кандидатите по ал. 1 могат да се явят на конкурсен изпит по чужд език и да се класират в поднаправления "Икономика с чуждоезиково обучение"и "Икономика и управление с преподаване на английски език".

(3) Желаещите да се обучават в друго професионално направление трябва да се явят на конкурсните изпити съгласно Приложение № 5.1.

(4) Първенците по ал. 1 се определят с решение на АС и представят сертификат с резултата от конкурса, издаден от УНСС.

Чл. 40.(1) На първенците от организираните по решение на Академичния съвет (АС) национални състезания по "Приложна информатика" и "Приложна информатика и статистика", завършващи средно образование през учебната 2016/2017 г., се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия".

(2) Кандидатите по ал. 1 могат да се явят на конкурсен изпит по англий­ски език и да се класират в поднаправление "Икономика и управление с преподаване на английски език" за специалност "Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език".

(3) Желаещите да се обучават в друго професионално направление трябва да се явят на конкурсните изпити съгласно Приложение № 5.1.

(4) Кандидатите по ал. 1 от националното състезание по "Приложна информатика" и класирани в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" след завършване на втори курс се записват в специалност "Бизнес информатика и комуникации".

(5) Първенците по ал. 1 се определят с решение на АС и представят сертификат с резултата от конкурса, издаден от УНСС.

Чл. 41.(1) На първенците от организирания по решение на Академичния съвет (АС) национален конкурс за написване на есе на чужд език, завършващи средно образование през учебната 2016/2017 г., се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсни изпити в УНСС за поднаправление "Международни отношения".

(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в друго професионално направление/поднаправление, трябва да се явят на конкурсни изпити съгласно Приложение № 5.1 и да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник.

(3) Първенците по ал. 1 се определят с решение на АС и представят сертификат с резултата от конкурса, издаден от УНСС.

Чл. 42. (1) На първенците от организираното по решение на АС национално състезание по "Икономикс", завършващи средно образование през учебната 2016/2017 г. (за участниците в състезанието от 12. клас) или през учебната 2017/2018 г. (за участниците в състезанието от 11. клас), се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси".

(2) Кандидатите по ал. 1 могат да се явят на конкурсен изпит по англий­ски език и да се класират в поднаправление "Икономика и управление с преподаване на английски език" за специалност "Икономика с преподаване на английски език".

(3) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в друго професионално направление/поднаправление, трябва да се явят на конкурсни изпити съгласно Приложение № 5.1 и да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник.

(4) Първенците по ал. 1 се определят с решение на АС и представят сертификат с резултата от конкурса, издаден от УНСС.

(5) За участие в националното състезание по "Икономикс" се допускат и ученици от 11. клас на учебната 2016/2017 г.

(6) Кандидатите по ал. 5 могат да участват в класиранията на кандидатстудентска кампания 2018 г. при успешно дипломиране.

Чл. 43. (1) На първенците от организирания по решение на Академичния съвет (АС) национален конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема, завършващи средно образование през учебната 2016/2017 г., се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионално направление "Социология, антропология и науки за културата", специалност "Социология".

(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в друго професионално направление/поднаправление, трябва да се явят на конкурсни изпити съгласно Приложение № 5.1 и да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник.

(3) Първенците по ал. 1 се определят с решение на АС и представят сертификат с резултата от конкурса, издаден от УНСС.

Чл. 44 (1) На първенците от организирания по решение на Академичния съвет (АС) национален конкурс за написване на есе на социално-поли­тическа тема,завършващи средно образование през учебната 2016/2017 г., се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионално поднаправление "Политология", специалност "Политология".

(2) Ако кандидатите по ал. 1 желаят да се обучават в друго професионално направление/поднаправление, трябва да се явят на конкурсни изпити съгласно Приложение № 5.1 и да участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник.

(3) Първенците по ал. 1 се определят с решение на АС и представят сертификат с резултата от конкурса, издаден от УНСС.

Чл. 45. (1) По условията на този правилникнямат право да кандидатстват:

1. Чуждестранни граждани от страни извън ЕС.

2. Лица, които излежават присъди към началото на учебната година.

3. Лица, които са студенти в същото или друго държавно висше училище, ако не представят документ, че са се отписали.

(2) При неспазване изискванията по чл. 32 и предходната алинея лица, които се обучават за придобиване на ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" в друго държавно висше училище, както и тези, притежаващи вече диплома за висше образование за съответната ОКС, трябва да бъдат отписани.