Обновено: четвъртък, 16 февруари 2017 18:40

Правилник за прием

ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Чл. 9. Кандидат-студентите полагат единен приемен изпит (ЕПИ).

Чл. 10. ЕПИ се състои от две части, включва три модула и е с продължителност 3 (три) астрономични часа.

І. Обща част:

модул 1 – "Български език и езикова култура";

модул 2 – "Математика – основи".

ІІ. Специална част:

модул 3, респективно:

  • модул 3 – "Български език и литература";
  • модул 3 – "Математика";
  • модул 3 – "География на България";
  • модул 3 – "История на България".

Чл. 11. (1) Всеки кандидат-студент може да се яви на ЕПИ на хартиен носител и/или на електронен единен приемен изпит (ЕлЕПИ) на компютър.

(2) В деня на провеждане на ЕПИ всички кандидати получават тестова книжка с въпроси от общата и специалната част и карта за отговори.

(3) При явяване на ЕлЕПИ за всеки кандидат-студент се генерира индивидуална съвкупност от въпроси от общата и специалната част.

(4) На ЕлЕПИ кандидат-студентът има право да се яви в рамките на една сесия по един път на всеки изпит с различен модул 3.

Чл. 12. (1) Изпитът по чужд език се провежда под формата на тестспродължителност 2 (два) астрономични часа.

(2) Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула:

  • разбиране при четене;
  • лексика;
  • граматика.

(3) Всеки кандидат-студент може да се яви на изпит по чужд език на хартиен и/или електронен изпит.

(4) При явяване на електронен изпит по чужд език за всеки кандидат-студент се генерира индивидуална съвкупност от въпроси от трите модула.

(5) В деня на провеждане на изпита по чужд език на хартиен носител всички кандидати получават тестова книжка с въпроси от трите модула и карта за отговори.

Чл. 13. (1) За всички професионални направления/поднаправления (с изключение на посочените по-долу) приемният изпит е ЕПИ – модул 1 + модул 2, и един от посочените в чл. 10 модул 3.

 1. За професионално направление "Политически науки", поднаправление "Международни отношения", приемът се извършва със:

- ЕПИ и

- тест по чужд език.

2. В професионално направление "Икономика" с поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" изпитите са:

- ЕПИ и

- тест по чужд език.

3. В професионално направление "Икономика" с поднаправление "Икономика и управление с преподаване на английски език" приемните изпити са:

- ЕПИ и

- тест по английски език.

4. Приемният изпит за дистанционна форма на обучение е същият както за приема в поднаправления "Икономика, общество и човешки ресурси", "Икономика и инфраструктура", "Финанси, счетоводство и контрол" и направление "Администрация и управление".

(2) Кандидатстващите за професионалните направления "Право" и/или "Обществени комуникации и информационни науки" (само за специалност "Медии и журналистика") полагат ЕПИ – модул 1 и модул 3, с изключени тестови въпроси по модул 2 – "Математика – основи", съгласно Приложение № 5.1.

(3) Ако кандидатстващите за професионалните направления "Право" и/или "Обществени комуникации и информационни науки" (специалност "Медии и журналистика") са посочили и друго професионално направление, независимо какво е то, те полагат целия ЕПИ – модул 1, модул 2 и модул 3.

(4) Запрофесионалното направление "Обществени комуникации и информационни науки" (само за специалност "Медии и журналистика") държалитедържавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература по желание могат да се освободят от ЕПИ – модул 1 – "Български език и езикова култура", и модул 3 – "Български език и литература", като за оценка от приемния изпит им се признава оценката от матурата. Същите могат да се явят и на ЕПИ или ЕлЕПИ, като за класирането им се зачита по-високата оценка.

Чл. 14. Кандидат-студентите могат да се явят на ЕПИ или ЕлЕПИ с различна специална част (модул 3) на съответните дати, като полагат целия тест (модул 1 + модул 2 + модул 3) и за класирането се взема най-високата оценка, ако изискванията за приемни изпити за съответното професионално направление/поднаправление позволяват това.

Чл. 15. (1) Единният приемен изпит (ЕПИ или ЕлЕПИ) е с продължителност 3 (три)астрономични часа. Между общата и специалната част не се предвижда почивка.

(2)За всеки изпит, независимо от избрания от кандидат-студента модул 3, времетраенето е еднакво.

(3) Въпросите от модул 1 и модул 2 са различни за всеки изпит.

(4) Продължителността на теста по чужд език (на хартиен носител или електронен приемен изпит) е 2 (два)астрономични часа.

Чл. 16. Резултатите от ЕПИ или ЕлЕПИ и от теста по чужд език (на хартиен носител или електронен) се представят като една интегрирана оценка по шестобалната система.

Чл. 17.(1) Ако един кандидат-студент положи целия ЕПИ (ЕлЕПИ), оценката важи за всички професионални направления/поднаправления (вкл. за професионалните направления "Право" и "Обществени комуникации и информационни науки" при полагането на съответния модул 3).

(2) При образуване на оценката за класиране за професионалните направления "Право" и "Обществени комуникации и информационни науки" (само за специалност "Медии и журналистика") не се оценява модул 2 – "Математика – основи".