Обновено: четвъртък, 16 февруари 2017 18:40

Правилник за прием

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За проявена недобросъвестност и за неспазване на установения ред при оценяването на писмените работи, обработката на кандидатстудентските документи, класирането и записването на студентите членовете на комисиите се наказват съгласно чл. 58 (1), т. 7 от Закона за висшето образование, а лицата от административния персонал – по чл. 188 от Кодекса на труда. На виновните лица не се изплаща възнаграждение за проверка на писмените работи. Ако извършеното деяние е престъпление, за него се уведомява прокуратурата.

§ 2. Кандидат-студентите, представили документи с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на кандидатстудентските си документи, да заблудят приемателните комисии или ръководството на Университета за национално и световно стопанство, се отстраняват от участие в конкурса и се уведомява прокуратурата за търсене на наказателна отговорност. Ако неверността на кандидатстудентските документи бъде установена след приемането на кандидата за студент независимо от курса на обучение, той се отстранява от университета и се уведомява прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.

§ 3. Заявленията и жалбите на кандидат-студентите, свързани с класирането, се подават до ректора най-късно в тридневен срок след обявяване на окончателното класиране. Съгласно нормативните изисквания се изпраща писмен отговор до 01.09.2017 г.

§ 4. Ректорът решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането на студентите в УНСС.

§ 5. Посочените срокове в приложенията могат да претърпят известни промени само по непреодоли­ми причини. Същите ще бъдат обявени на кандидатстудентското табло и в сайта на УНСС: www.unwe.bg

§ 6. Особени случаи при преместването на български студенти от чужбина и от други висши училища в страната в Университета за национално и световно стопанство се решават от ректора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Правилникът е изработен на основание на Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и отменя Правилника за приемане на студенти в Университета за национално и световно стопанство през учебната 2016/2017 г.

2. В справочника могат да настъпят промени след утвърждаване на местата за приемане на студенти в УНСС за учебната 2017/2018 г. от Министерския съвет.

3. Промени в настоящия правилник ще бъдат направени, ако бъдат приети изменения в Закона за вис­шето образование и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти. Тези промени ще бъдат оповестени с допълнително издание (диплянка) или обявени на кандидатстудентското табло и на интернет адрес: www.unwe.bg

 УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В УНСС НА ГРАЖДАНИ
НА ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
И ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в Университета за национално и световно стопанство:

 1.   в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;
 2.   съгласно актове на Министерския съвет;
 3.   при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от Закона за висшето образование.

Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Република България, ако:

-            имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

-            имат статут на бежанци;

-            са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на междуправителствени спогодби и съгласно актове на Министерския съвет, подават документите си в Министерството на образованието и науката и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет.

Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от ЗВО, подават документите си в УНСС, сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" – централно фоайе, в срок до 1 октомври в годината на кандидатстването.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (по образец).
 2. Копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките.

Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са балообразуващи (математика, литература, география, история) за направлението (специалността), за което кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.

 1. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.
 2.   Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България – за кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана подготовка (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в направленията и поднаправленията с преподаване на български език в образователно-квалификационна степен "бакалавър").
 3.   Документ за владеене на английски език – диплома или сертификат по:

-            TOEFL Paper – не по-малко от 560 точки, или

-            TOEFL CBIT – не по-малко от 223 точки, или

-            TOEFL IBT – не по-малко от 84 точки, или

-            TOEIC – не по-малко от 700 точки, или

-            IELTS – не по-малко от 6,5 точки, или

-            CAMBRIDGE CAE, CAMBRIDGE PROFICIENCY – с оценки В или С, или

-            CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE – с оценка А (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в поднаправление "Икономика и управление с преподаване на английски език", в образователно-квалификационна степен "бакалавър").

 1. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства.
 2. Копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едно от които е българско.
 3. Две снимки.
 4. Копие от документ за самоличност.

Документите по т. 2, 3 и 6 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България, с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

Чуждестранните граждани, които не владеят български език, през първата година се обучават в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка по български език.

Чуждестранните граждани от англоговорещи държави, чието обучение в средното образование е проведено на английски език и не притежават един от изброените по-горе документи, се допускат до обучение въз основа на резултатите от дипломата по дисциплината "Английски език".

Чуждестранните граждани, които не притежават един от посочените по-горе документи за владеене на английски език, полагат изпит пред комисия, по правилата за провеждане на кандидатстудентския изпит по английски език.

Чуждестранните граждани, които не владеят английски език, през първата година се обучават в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка по английски език.

Обучението в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български и по английски език на чуждестранните студенти, одобрени за обучение в УНСС, се провежда от Департамента за езиково обучение (ИЧС) към Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Чуждестранните граждани, приети за студенти в УНСС, могат да продължат обучението си в първи курс в образователно-квалификационна степен "бакалавър" съответно:

- след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4.00 на ниво В2;

- след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по специализираните дисциплини и по англий­ски език, като нивото на владеене на английски език да съответства на:

       - TOEFL Paper – не по-малко от 560 точки, или

       - TOEFL CBIT – не по-малко от 223 точки, или

       - TOEFL IBT – не по-малко от 84 точки, или

       - TOEIC – не по-малко от 700 точки, или

       - IELTS – не по-малко от 6,5 точки, или

       - CAMBRIDGE CAE, CAMBRIDGE PROFICIENCY – с оценки В или С, или

       - CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE – с оценка А, или

       - Общата европейска рамкова програма – не по ниско от ниво В2.

Таксите за обучение на чуждестранните студенти се определят ежегодно с постановление на Министерския съвет.

ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ

1. В срок до 1 октомври документите се подават в Университета за национално и световно стопанство – сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" (централно фоайе). Те могат да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощен представител.

2. След като приеме документите, сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" в едномесечен срок ги подготвя и изпраща в Министерството на образованието и науката – дирекция "Висше образование", с оглед изпълнение на процедурата по издаване на удостоверение. Срокът за издаване на удостоверението от МОН е един месец.

3. След като получи удостоверението от МОН, сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" уведомява кандидатите, че могат да получат удостоверението си лично или от упълномощен представител и да подадат документите си за издаване на виза вид "D".

4. Документи за издаване на виза вид "D" се подават в посолството на Р България в съответната държава, откъдето е кандидатът, оттам се получава и самата виза. Срокът за издаване на виза също е един месец, но може да бъде и по-дълъг.

5. След получаването на виза "D" и пристигането им в България кандидатите се записват в сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите", съответно в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка или за обучение в образователно-квали­фикационна степен "бакалавър".

 

За допълнителна информация:

Сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите"

Кабинет 1030

Тел. 359 2/ 81 95 438

359 2/ 81 95 360

Приложение № 1

ГРАФИК

за подаване на регистрационни карти за участие
в предварителните изпити на хартиен носител (ЕПИ и ТЧЕ)

 

от 6 февруари до 28 февруари

за явяване на първа предварителна сесия (ЕПИ и ТЧЕ)

от 6 март до 29 март

за явяване на втора предварителна сесия (ЕПИ)

 

Регистрационни карти се разпечатват от уебстраницата
на университета или се получават в Центъра за прием на документи

 

ГРАФИК

за подаване на регистрационни карти за изпитни сесии
с електронен единен приемен изпит (ЕлЕПИ и ЕлТЧЕ)

 

подаване на регистрационни карти

време за явяване на изпити

 

 от 2 януари до 19 януари

от 23 януари до 16 февруари

 

от 23 януари

от 20 февруари

от 20 февруари до 16 март

от 20 март

от 20 март до 12 април

от 18 април

от 18 април до 11 май

от 15 май до 8 юни

от 15 май

от 12 юни

 

СРОК

за подаване на документи за класиране и редовна кампания

от 14 юни до 1 юли

 

ВАЖНО!

 

Ще се приемат кандидатстудентски документи,
маркирани с холограмни стикери на Университета за национално
и световно стопанство, удостоверяващи съответствието
на документите с утвърдения оригинален образец.

 

Работно време на комисиите по прием на документи

от понеделник до петък                               от 8.00 до 16.30 ч.

събота 1 юли                                                от 8.00 до 14.00 ч.

Приложение № 2

ГРАФИК

за провеждане на предварителните изпити за учебната 2017/2018 г.

 

Единен приемен изпит на хартиен носител (ЕПИ) и ТЧЕ - ПЪРВА предварителна сесия
Срок за прием на документи от 6 февруари до 28 февруари 2017 г.
 
ЕПИ/ТЧЕ Дата на изпита Начален час
Български език и литература 5 март 2017 г. 9 ч.
Георгафия на България 5 март 2017 г. 14 ч.
Математика 12 март 2017 г. 9 ч.
История на България 12 март 2017 г. 14 ч.
Английски, немски, френски, испански и руски език 19 март 2017 г. 14 ч.


Единен приемен изпит на хартиен носител (ЕПИ) - ВТОРА предварителна сесия
Срок за прием на документи от 6 март до 29 март 2017 г.
 
ЕПИ/ТЧЕ Дата на изпита Начален час
Български език и литература 2 април 2017 г. 9 ч.
Георгафия на България 2 април 2017 г. 14 ч.
Математика 9 април 2017 г. 9 ч.
История на България 9 април 2017 г. 14 ч.

ВАЖНО!

 

Кандидат-студентите се явяват в определените сгради и зали
не по-късно от 8.30 ч. (когато изпитът започва от 9.00 ч.)
или 13.30 ч. (когато изпитът започва от 14.00 ч.)
и задължително носят компютърната разпечатка
с входящия номер и документ за самоличност (лична карта).

 

Приложение № 3

ГРАФИК

за провеждане на редовните изпити
за учебната 2017
/2018 г. м. юли

 

 

Дата

Състезателни изпити

5 юли (сряда)

6 юли (четвъртък)

Български език и литература

Чужди езици (английски, немски, френски,
испански и руски)

7 юли (петък)

Журналистика (писмен)

8 юли (събота)

История на България

9 юли (неделя)

География на България

10 юли (понеделник)

Математика

11 юли (вторник)

Журналистика (устен)

 

 

 

 

 

 

Всички изпити започват в 9.00 ч.

 

 

ВАЖНО!

 

Кандидат-студентите се явяват в определените сгради и зали
не по-късно от 8.30 ч. и задължително носят компютърната
разпечатка с входящия номер и документ за самоличност (лична карта).

Приложение № 4

СРОКОВЕ

за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите

 

14 юли

обявяване на първо класиране с резерви

17 юли – 21 юли

потвърждаване или записване на класираните
и потвърждаване на резервите

25 юли

обявяване на второ класиране с резерви

26 юли – 28 юли

записване на класираните

31 юли

обявяване на трето класиране

01 август – 03 август

записване на класираните

07 август – 09 август

допълнителен прием на документи за попълване на отделни незаети места

11 август

обявяване на допълнителното класиране

14 август – 15 август

записване на класираните

 

 

 

ВАЖНО!

 

Кандидат-студентите са длъжни лично да проверяват изнесената
информация за класиранията, потвърждаването,
записването и да спазват посочените срокове!

 

 

 

Работно време на комисиите по записване на новоприетите студенти

 

от понеделник до петък                                  от 08.00 до 16.30 ч.

събота                                                              от 08.00 до 14.00 ч.


Приложение № 5.1

СПИСЪК

на професионалните направления/поднаправления в УНСС,

на състезателните изпити и начина на образуването на бал

 

 

Конкурсни изпити

Балообразуване

Професионални направления/под-
направления

единен приемен изпит (ЕПИ)

чужд език

(тест)

среден успех от дипломата

оценка от ЕПИ/ДЗИ

първи

модул

втори

модул

трети

модул

1

2

3

4

5

6

7

1. "Икономика"

1.1. Поднаправление "Икономика
и бизнес"

Български език и
езикова
култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

 

 

 

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

1.2. Поднаправление "Икономика, об­ще­ство и човешки ресурси"

Български език и
езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

 

 

 

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

1.3. Поднаправление "Икономика и
инфраструктура"

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

 

 

 

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

1.4. Поднаправление "Икономика с
чуждо­езиково
обучение"

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

английски, френски, немски, испански или руски

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно), и оценката по чужд език от положен приемен изпит, умножена с коефициент 1 (едно), или оценката от ДЗИ (матура) по чужд език, умножена с коефициент 0,5 (нула цяло и пет десети)

1.5. Поднаправление "Икономика и управление с преподаване на английски език"

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

английски език

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно), и оценката по английски език от положен приемен изпит, умножена с коефициент 1 (едно), или оценката от ДЗИ (матура) по английски език, умножена с коефициент 0,5 (нула цяло и пет десети)

 

1.6. Поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол"

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири)

1.7. Поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия"

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

2. "Администрация и управление"

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

 

3. "Политически науки"
3.1. Поднаправление "Международни отношения"

 

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

английски, френски, немски, испански или руски

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно), и оценката по чужд език от положен приемен изпит, умножена с коефициент 1 (едно), или оценката от ДЗИ (матура) по чужд език, умножена с коефициент 0,5 (нула цяло и пет десети)

3.2. Поднаправление "Политология"

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

-

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно).

4. "Социология, антропология и науки за културата"

4.1. Поднаправление "Социология/ико­номика и общество"

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на
България

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

 

5. "Обществени комуникации и информационни науки"

5.1. "Медии
и журналистика"

Български език и езикова култура или матура по български език и литература

Български език и литература или матура по български език и литература и Журналистика (писмен и устен)

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

удвоената оценка от модул 1 и 3 Български език и езикова култура и български език и литература или ДЗИ (матура) по български език и литература, удвоената от писмения изпит по журналистика и оценката от устния изпит по журналистика

Продължение

1

2

3

4

5

6

7

5.2. "Медия
икономика"

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

6. "Право"

Български език и езикова култура

Български език и литература и История на
България

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

удвоената оценка от модул 1 и 3 Български език и езикова култура и български език и литература, утроената оценка на модул 3 История на България

 

Забележка: За класиране в професионално направление/поднаправление, когато се изисква приемен изпит по основен предмет и приемен изпит по чужд език и се получи съчетание на оценка от приемен изпит и оценка от държавен зрелостен изпит, формирането на състезателен бал става, като всяка една от оценките участва със съответния коефициент.

Приложение № 5.2

СПИСЪК

на професионалните направления/поднаправления – дистанционно обучение в УНСС

 

Професионални направления/
поднаправления

Конкурсни изпити

Балообразуване

единен приемен изпит (ЕПИ)

чужд език

среден успех от дипломата

оценка от ЕПИ/ДЗИ

първи

модул

втори

модул

трети

модул

1

2

3

4

5

6

7

1. "Икономика"

1.1. Поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси" –
дистанционно

1.1.1. "Икономика"

 

Български език и
езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или
История на България

 

 

 

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

1.2. Поднаправление "Икономика и инфраструктура" – дистанционно

1.2.1. "Маркетинг"

Български език и
езикова
култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или
История на България

 

 

 

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

1

2

3

4

5

6

7

1.3. Поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" –
дистанционно

1.3.1. "Счетоводство и контрол "

Български език и
езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или
История на България

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири)

2. "Администрация и управление" – дистанционно

2.1. "Бизнес
администрация"

2.2. "Публична администрация"

2.3. "Регионално развитие"

Български език и
езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или
История на България

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

 

 

  

 

СПИСЪК

на професионалните направления в Регионален център за дистанционно обучение – Хасково

 

Професионални направления/ поднаправления

Конкурсни изпити

Балообразуване

единен приемен изпит (ЕПИ)

чужд език

среден успех от дипломата

оценка от ЕПИ/ДЗИ

първи

модул

втори

модул

трети

модул

1

2

3

4

5

6

7

1. "Икономика"

1.1. "Икономика, общество и
човешки ресурси"

1.1.1. "Икономика" – дистанционно

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

 

 

 

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

1.2. "Финанси, счетоводство и контрол"

1.2.1. "Счетовод-
ство и контрол" - дистанционно

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

2. "Администрация и управление"

2.1. "Бизнес
администрация" – дистанционно

Български език и езикова култура

Математика – основи

Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно)

оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент 4 (четири), или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент 1 (едно)

Приложение № 6.1

СПИСЪК

на специалностите в УНСС
по професионални направления/поднаправления

 

Професионални
направления/
поднаправления

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ

ОКС "бакалавър"

ОКС
"магистър"

1

2

3

4

3.1.

"Социология, антропология и науки за културата"

 

 

3.1.1.

Поднаправление "Социология/икономика и общество"

3.1.1.1. "Социология"

 

3.3.

"Политически науки"

 

 

3.3.1

Поднаправление "Международни отношения"

3.3.1.1. "Международни
отношения"

 

 

 

3.3.1.2. "Европеистика"

 

3.3.2.

Поднаправление "Политология"

3.3.2.1. "Политология"

 

3.5.

"Обществени комуникации и информационни науки"

3.5.1. "Медии и журналистика"

 

 

 

3.5.2. "Медия икономика"

 

3.6.

"Право"

 

3.6.1. "Право"

3.7.

"Администрация
и управление"

3.7.1. "Бизнес администрация"

 

 

 

3.7.2. "Публична
администрация"

 

 

 

3.7.3. "Регионално развитие"

 

3.8.

"Икономика"

 

 

3.8.1.

Поднаправление
"Икономика, общество и човешки ресурси"

3.8.1.1. "Политическа
икономия"

 

 

 

3.8.1.2. "Макроикономика"

 

 

 

3.8.1.3. "Икономика "

 

 

 

3.8.1.4. "Икономика на човешките ресурси"

 

 

 

3.8.1.5. "Застраховане и социално дело"

 

 

 

3.8.1.6. "Икономическа социология и психология"

 

3.8.2.

Поднаправление
"Икономика и бизнес"

3.8.2.1. "Творчески индустрии и бизнес"

 

 

 

3.8.2.2. "Индустриален бизнес"

 

 

 

3.8.2.3. "Бизнес икономика"

 

 

 

3.8.2.4. "Предприемачество"

 

 

 

3.8.2.5. "Аграрен бизнес"

 

 

 

3.8.2.6. "Екоикономика"

 

 

 

3.8.2.7. "Мениджмънт на
недвижимата собственост"

 

3.8.3.

Поднаправление
"Икономика и
инфраструктура"

3.8.3.1. "Маркетинг"

 

 

 

3.8.3.2. "Прогнозиране и
планиране"

 

 

 

3.8.3.3. "Икономика на
транспорта и енергетиката"

 

 

 

3.8.3.4. "Бизнес логистика"

 

 

 

3.8.3.5. "Икономика на
отбраната и сигурността"

 

 

 

3.8.3.6. "Икономика
на търговията"

 

3.8.4.

Поднаправление
"Икономика с чуждоезиково
обучение"

3.8.4.1. "Международни
икономически отношения"

 

 

 

3.8.4.2. "Интелектуална
собственост и бизнес"

 

 

 

3.8.4.3. "Икономика на
туризма"

 

3.8.5.

Поднаправление "Икономика и управление с преподаване на английски език"

3.8.5.1. "Международни
икономически отношения с преподаване на английски език"

 

 

 

3.8.5.2. "Икономика с
преподаване на английски език"

 

 

 

3.8.5.3. "Финанси и
счетоводство с преподаване
на английски език"

 

 

 

3.8.5.4. "Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език"

 

 

 

3.8.5.5. "Маркетинг и
стратегическо планиране с преподаване на английски език"

 

 

 

3.8.5.6. "Икономика на туризма с преподаване на английски език"

 

 

 

3.8.5.7. "Икономика на
околната среда с преподаване на английски език"

 

 

 

3.8.5.8. "Интелектуална
собственост и бизнес с
преподаване на английски език"

 

 

 

3.8.5.9. "Администрация и управление с преподаване
на английски език"

 

 

 

3.8.5.10. "Бизнес икономика с преподаване на английски език"

 

3.8.6.

Поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол"

3.8.6.1. "Финанси"

 

 

 

3.8.6.2. "Счетоводство"

 

 

 

3.8.6.3. "Финансов контрол"

 

3.8.7.

Поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия"

3.8.7.1. "Статистика и
иконометрия"

 

 

 

3.8.7.2. "Бизнес информатика и комуникации"

 

 

Приложение № 6.2

СПИСЪК

на специалностите в УНСС
за дистанционно обучение по професионални направления

 

№ по ред

Професионални
направления

Образователно-квалификационни степени

ОКС "бакалавър"

ОКС "магистър"

1

2

3

4

3.7.

"Администрация
и управление"

3.7.1. "Бизнес
администрация"

 

 

 

3.7.2. "Публична
администрация"

 

 

 

3.7.3. "Регионално развитие"

 

3.8.

"Икономика"

 

 

3.8.1.

Поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси"

3.8.1.1. "Икономика"

 

3.8.2.

Поднаправление "Икономика и инфраструктура"

3.8.2.1. "Маркетинг"

 

3.8.3.

Поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол"

3.8.3.1. "Счетоводство
и контрол"

 

  

СПИСЪК

на специалностите в регионален център
за дистанционно обучение – гр. Хасково,

по професионални направления

 

№ по ред

Професионални
направления

Образователно-квалификационни степени

ОКС "бакалавър"

ОКС "магистър"

1

2

3

4

3.7.

"Администрация
и управление"

3.7.1. "Бизнес
администрация"

 

3.8.

"Икономика"

 

 

3.8.1.

Поднаправление
"Икономика, общество
и човешки ресурси"

3.8.1.1. "Икономика"

 

3.8.2.

Поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол"

3.8.2.1. "Счетоводство
и контрол"

 

 

Приложение № 7

АДРЕСИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ БЮРА
НА  ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА 
И ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ)

          www. ckpi-bg.com, e-mail: info@ckpi-bg.com 
и национален
телефон на ЦКПИ за информация: ) 0879 120 470

 

Благоевград

ул. "Ив. Михайлов" 66, ЮЗУ, I учебен
корпус, зала 206 тел. 0887 886 012

Бургас

бул. "Гладстон" 47 (Младежки културен център) тел. 0888 305 539; 0889 598 584; 0889184 679 и 0885 754 436

Варна

ул. "Христо Ботев" 3 А (ЦИО "Вектор") тел. 052/602 183 и тел. 052/612 266

Велико Търново

ул. "Христо Ботев" 19, вход север, ет. 2, зала 201 тел. 062/63 36 52 и 0882 476 287 ул. "Христо Ботев" 19, ВТУ "Св. св.
Ки­рил и Методий", учебен корпус 5,
тел. 062/63 36 52 и 0882 476 287
(след 08.06.2015 г.)

Видин

ул. "Екзарх Йосиф Първи" № 17, ОУ "Климент Охридски" № 8, 
тел. 0887 327 768

Враца

ВТУ – филиал Враца, Ученически
комплекс, корпус 1, тел. 092 / 641 086,
0886 / 981 155, ул. "Антим І" № 12, СОУ "Козма Тричков", тел. 092 / 663 164 и 0886 / 981 155 (след 08.06.2015 г.)

Габрово

пл. "1-ви май" 1В, ет. 2 тел. 0878 264 2 02,  ул. "Хаджи Димитър" № 4, ТУ - Ректорат, тел. 0878 / 26 42 02 (след 08.06.2015 г.)

Добрич

ул. "България" 1, офис 901 (Централна кооперативна банка) тел. 058/580 623 и 0876 650 417

Казанлък

Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" тел. 0431/62 567, 0878 799 297 и 0898 309 636

Кърджали

СОУ "Отец Паисий", тел. 0886 676 146

Кюстендил

ул. "Осми март" 8, тел. 0876 796 522

Ловеч

ул. "Съйко Съев" 31 (Технически колеж) тел. 0886 430 997

Монтана

ул. "Трети март" 98, ет.1 (Младежки дом) тел. 0879 117 028 и
0899 540 931

Пазарджик

ул. "Ген. Гурко" 2, ет. 2., офис (сградата на Хебърстрой) тел.
0898 831 917

Перник

пл. "Кракра", Общински младежки дом тел. 0899 808 829,
0899 808 816 и 0878 344 258

Петрич

ул. "Отец Паисий" 3, ПГИТ "Проф.
д-р Асен Златаров" тел. 0887 886 012

Плевен

бул. "Русе" 10А (сграда на асансьорни сервизи), тел. 0898 684 844, 0889 223 961

Пловдив

ул. "Цанко Дюстабанов" № 25, сградата на Технически университет - филиал Пловдив, тел. 0888 645 158 и 032/659 502.

Разград

ул. "Н. Вапцаров" 10, зала 118 (общежитие за средношколци)
тел. 0878 942 491

Русе

ул. "Николаевска" 66, ет. 1
(стоматологията) тел. 0885 739 527

Свищов

ул. "П. Ангелов" 17, СОУ "Д. Благоев" тел. 0882 342 024 и
0882 509 582

Силистра

бул. "Македония" 121 (ПГСУАУ "Атанас Буров") тел. 086/823 025 и
0889 909 141

Сливен

ул." Граф Игнатиев" 1 (Генералска къща) тел. 0889 533 131

Смолян

бул. "България" 58, етаж 2 (бивш
профсъюзен дом) тел. 0301/ 63 763

Стара
Загора

ул. "Армейска" 9 (в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище) тел. 042/257 103 и 042/646 107

Търговище

ул. "Славейков" 4, ет. 2, офис 210 (Дом на техниката)
тел. 0887 113 701

Хасково

Народно читалище "Заря", ет. 1 (централен вход) тел. 038/665 413 и 0887 035 598

Шумен

ул. "Съединение" 105 (Младежки дом) тел. 0887  225 112 и
054/800 505

Ямбол

ж.к. "Диана", Студентски общежития, блок 14, тел. 0886 853 731 и 0888 973 979