Обновено: четвъртък, 16 февруари 2017 18:40

Правилник за прием

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,
ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

Чл. 92. (1) Български студенти, приети в Университета за национално и световно стопанство и заминали да се обучават за пълен или частичен срок в чуждестранни висши училища съгласно подписани междуправителствени спогодби за образователен, културен и наученобмен, при прекратяване на обучението си преди срока могат да продължат обучението си в направлението/поднаправлението/специалността, по която са били приети, само ако са изпълнили учебните си задължения в чуждестранното висше училище.

(2) Студентите, изпратени по реда на ал. 1, ежегодно удостоверяват с документ, че са изпълнили учебните си задължения в чуждестранното висше училище.

Чл. 93. Български граждани, придобили студентски права в чуждестранни висши училища, могат да продължат образованието си в Университета за национално и световно стопанство при завръщане в страната, ако имат завършена най-малко една учебна година, при условия, определени с решение на Академичния съвет.

Чл. 94. (1)Преместването на студентите от чуждестранни висши училища се извършва до началото на учебната година, като се подават следните документи:

  1. Заявление до ректора.
  2. Академична справка от висшето училище за положените изпити и придобитите кредити (преведена и легализирана).
  3. Диплома за завършено средно образование. Завършилите средно образование в чужбина представят диплома (преведена и легализирана) и удостоверение от регионалното управление по образование (РУО) по местоживеене за признато средно образование, без да се изисква минимален входящ бал за съответното направление/поднаправление.

(2) Документи по ал. 1 се подават от 01.08.2017 г. до 18.08.2017 г. Академичната справка (преведена и легализирана) се съгласува с Националния център за информация и документация за установяване на автентичността ? и статута на образователната институция, която я е издала.

Чл. 95. Ректорът решава окончателно приемането на студентите по
чл. 94, като може да определи и допълнителни условия.