Обновено: четвъртък, 16 февруари 2017 18:40

Правилник за прием

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

Чл. 1. Университетът за национално и световно стопанство приема студенти на основание Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България и на настоящия правилник.

Чл. 2. Обучението в ОКС "бакалавър" се осъществява в редовна и дистанционна форма на обучение в УНСС – София, и дистанционна форма на обучение в Регионален център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково.

Чл. 3. (1) Студентите се приемат на три етапа, а при необходимост – на четири етапа.

(2) Напървите три етапа студентите се приемат:

 • с успешно положен единен приемен изпит (ЕПИ) на хартиен или елек-
  тронен носител и приемен изпит (или матура) по чужд език (ако се изисква такъв);
 • или с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) за професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки" (само за специалност "Медии и журналистика") за завършили средно образование през 2008 и следващи години;
 • с конкурс или с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 и следващи години за професионално направление "Администрация и управление", поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси" и поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" – дистанционна форма на обучение в РЦДО – Хасково;
 • или с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 и следващи години за попълване на незаети места от кандидати, които са се явили на приемен/ни изпит/и, за всички професионални направления/поднаправления без професионално направление "Право" и поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" в УНСС – София.

(3) На четвъртия етап се извършва класиране за попълване на отделни незаети места с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 и следващи години. За целта се подават допълнително документи в сроковете, посочени в чл. 89 и Приложение № 4.

(4) За приемни изпити в УНСС се признават оценките от държавен зрелостен изпит (матура), съответстващи на следните предмети:

І. Основни:

- български език и литература, математика, география и икономика, история и цивилизация.

ІІ. Чужд език:

- английски, немски, френски, испански и руски.

(5) При балообразуването с основен единен приемен изпит и конкурсен изпит по чужд език и/или държавен зрелостен изпит оценката се умножава със следните коефициенти:

 • оценката от основния единен приемен изпит – с коефициент 4;
 • оценката от държавния зрелостен изпит по предмет, съответстващ на основен приемен изпит – с коефициент 1;
 • оценката от конкурсния изпит по чужд език – с коефициент 1;
 • оценката от държавния зрелостен изпит по чужд език – с коефициент 0,5.

Балообразуването е описано в чл. 76 и Приложение № 5.1.

Чл. 4. (1) Местата за прием на студенти се обявяват по професионални направления съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на МС (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).

(2) Министерският съвет утвърждава местата за прием по професионални направления.

(3) УНСС обявява утвърден от ректора прием по професионални направления/поднаправления и по категории – мъже и жени.

(4) В професионално направление "Икономика" се обособяват седем поднаправления:

 • "Икономика и бизнес";
 • "Икономика, общество и човешки ресурси";
 • "Икономика и инфраструктура";
 • "Финанси, счетоводство и контрол";
 • "Приложна информатика, комуникации и иконометрия";
 • "Икономика с чуждоезиково обучение";
 • "Икономика и управление с преподаване на английски език".

(5) В професионално направление "Политически науки" се обособяват две поднаправления:

 • "Международни отношения";
 • "Политология".

Чл. 5. (1) Класирането се извършва на етапи по низходящ ред на състезателния бал, по категории (мъже и жени) и по реда на посочените от кандидатите професионални направления и поднаправления в съответствие с предварително обявените места за прием.

(2) Квотите по категории (мъже и жени) се разпределят пропорционално на броя на мъжете и жените, подали документи за класиране.

(3) За професионалните направления/поднаправления в редовна и дистанционна форма на обучение класирането е отделно.

(4) Плановите места за поднаправление "Международни отношения" и поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" се разпределят пропорционално на броя на кандидатите със съответния език.

Чл. 6.(1) Студентите от всяко професионално направление изучават в първи и втори курс еднакъв блок от университетски дисциплини.

(2) Разпределението на студентите по специалности в направлението става след завършен втори курс въз основа на класиране съобразно тяхното желание за специалност/и, подредени по низходящ ред, и средния успех от следването им през първите две години.

(3) За периода на обучението си студентите заплащат семестриална такса, определена от Министерския съвет.

Чл. 7. Кандидат-студентите могат да участват в конкурси, организирани от други висши училища, по обявен от тях график.

Чл. 8. (1) Кандидат-студенти, които няма да участват в конкурси на други висши училища, отговарят на изискванията на чл. 29 и желаят да се обучават в дистанционна форма на обучение в РЦДО – Хасково, могат:

 • да се явят на предварителни електронни кандидатстудентски изпити (ЕлЕПИ) по графика съгласно чл. 24 (2), като за целта подадат регистрационни карти в РЦДО – Хасково;
 • да се явят на кандидатстудентски изпит по време на редовната сесия през м. юли на хартиен носител (ЕПИ), съгласно Приложение № 3. Кандидатите подават необходимите документи по чл. 46 в РЦДО – Хасково, от14.06.2017 г. до30.06.2017 г.;
 • да се класират с оценка от държавен зрелостен изпит (матура), аналогичен на конкурсните изпити в УНСС;
 • всички кандидат-студенти подават документи за участие в класирането от14.06.2017 г. до 30.06.2017 г. в РЦДО – Хасково.

(2) Класирането за обявените места в РЦДО – Хасково, е съгласно обявения график в Приложение № 4.

(3) Записването на приетите студенти в РЦДО – Хасково, се извършва по местоподаване на документите, в сроковете по Приложение № 4.

(4) Таксата за явяване на изпити по ал. 1 и за обучение в РЦДО – Хасково, се превежда по банкова сметка в "Тексимбанк":

IG:TEXIBGSF

IBAN:BG95TEXI95453110537701

(5) Кандидат-студенти, завършили средно образование преди 2008 г., трябва да се явят на конкурсни изпити на обявените сесии по ал. 1.