Обновено: вторник, 18 октомври 2016 11:24

Правилник за прием

Подготвя се актуализация на Правилника за учебната 2017/2018 година. Очаквайте информация.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

Чл. 1. Университетът за национално и световно стопанство приема студенти на основание Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България и на настоящия правилник.

Чл. 2. Обучението в ОКС "бакалавър" се осъществява в редовна и дистанционна форма на обучение в УНСС – София, и дистанционна форма на обучение в Регионален център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково.

Чл. 3. (1) Студентите се приемат на три етапа, а при необходимост – на четири етапа.

(2) На първите три етапа студентите се приемат:

 • с успешно положен единен приемен изпит (ЕПИ) на хартиен или елек-
  тронен носител и приемен изпит (или матура) по чужд език (ако се изисква такъв);
 • или с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) за професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки" (само за специалност "Медии и журналистика") за завършили средно образование през 2008 и следващи години;
 • или с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 и следващи години за професионално направление "Администрация и управление", поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси" и поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" – дистанционна форма на обучение в РЦДО – Хасково;
 • или с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 и следващи години за попълване на незаети места от кандидати, които са се явили на приемен/ни изпит/и, за всички професионални направления/под­направления без професионално направление "Право" и поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" в УНСС – София.

(3) На четвъртия етап се извършва класиране за попълване на отделни незаети места с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 и следващи години. За целта се подават допълнително документи в сроковете, посочени в чл. 87 и Приложение № 4.

(4) За приемни изпити в УНСС се признават оценките от държавен зрелостен изпит (матура), съответстващи на следните предмети:

І. Основни:

- български език и литература, математика, география и икономика, история и цивилизация.

ІІ. Чужд език:

- английски, немски, френски, испански и руски.

(5) При балообразуването с основен единен приемен изпит и конкурсен изпит по чужд език и/или държавен зрелостен изпит оценката се умножава със следните коефициенти:

 • оценката от основния единен приемен изпит – с коефициент 4;
 • оценката от държавния зрелостен изпит по предмет, съответстващ на основен приемен изпит – с коефициент 1;
 • оценката от конкурсния изпит по чужд език – с коефициент 1;
 • оценката от държавния зрелостен изпит по чужд език – с коефициент 0,5.

Балообразуването е описано в чл. 74 и Приложение № 5.1.

Чл. 4. (1) Местата за прием на студенти се обявяват по професионални направления съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на МС (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).

(2) Министерският съвет утвърждава местата за прием по професионални направления.

(3) УНСС обявява утвърден от ректора прием по професионални направления/поднаправления и по категории – мъже и жени.

(4) В професионално направление "Икономика" се обособяват седем поднаправления:

 • "Икономика и бизнес";
 • "Икономика, общество и човешки ресурси";
 • "Икономика и инфраструктура";
 • "Финанси, счетоводство и контрол";
 • "Приложна информатика, комуникации и иконометрия";
 • "Икономика с чуждоезиково обучение";
 • "Икономика и управление с преподаване на английски език".

(5) В професионално направление "Политически науки" се обособяват две поднаправления:

 •  "Международни отношения";
 •  "Политология".

 

Чл. 5. (1) Класирането се извършва на етапи по низходящ ред на състезателния бал, по категории (мъже и жени) и по реда на посочените от кандидатите професионални направления и поднаправления в съответствие с предварително обявените места за прием.

(2) Квотите по категории (мъже и жени) се разпределят пропорционално на броя на мъжете и жените, подали документи за класиране.

(3) За професионалните направления/поднаправления в редовна и дистанционна форма на обучение класирането е отделно.

(4) Плановите места за подправление "Международни отношения" и поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" се разпределят пропорционално на броя на кандидатите със съответния език.

Чл. 6. (1) Студентите от всяко професионално направление изучават в първи и втори курс еднакъв блок от университетски дисциплини.

(2) Разпределението на студентите по специалности в направлението става след завършен втори курс въз основа на класиране съобразно тяхното желание за специалност/и, подредени по низходящ ред, и средния успех от следването им през първите две години.

(3) За периода на обучението си студентите заплащат семестриална такса, определена от Министерския съвет.

Чл. 7. Кандидат-студентите могат да участват в конкурси, организирани от други висши училища, по обявен от тях график.

Чл. 8. (1) Кандидат-студенти, които няма да участват в конкурси на други висши училища, отговарят на изискванията на чл. 29 и желаят да се обучават само в дистанционна форма на обучение в РЦДО – Хасково, могат да подадат документи и да се класират с оценката от държавен зрелостен изпит (матура), аналогичен на конкурсните изпити в УНСС.

(2) Кандидатите по ал. 1 подават документи в РЦДО – Хасково, от 06.06.2016 г. до 01.07.2016 г. Освен документите по чл. 44 кандидат-сту­дентите оставят диплома оригинал за средно образование.

 • Класиране за обявените места – на 04.07.2016 г.
 • Записване на класираните – от 05.07.2016 до 07.07.2016 г.
 • Таксата за обучение за РЦДО – Хасково, се превежда по банковата сметка в "Тексимбанк":

BIG:TEXIBGSF

IBAN:BG95TEXI95453110537701

 (3) Кандидат-студенти, завършили средно образование преди 2008 г., трябва да се явят на конкурсен изпит по обявените графици в приложения
 1, 2 и 3.