Прием 2015 - Бакалаври - Кандидатстудентска кампания на УНСС
Обновено: вторник, 11 март 2014 12:57
Save as PDF Print Increase font size

Правилник за прием

 1. Обща част
 2. Единен приемен изпит (ЕПИ)
 3. Предварителни кандидатстудентски изпити
 4. Условия за кандидатстване
 5. Документи за кандидатстване
 6. Състезателни изпити
 7. Проверка и оценка на писмените работи
 8. Образуване на състезателния бал
 9. Класиране на кандидат-студентите
 10. Записване на новоприетите студенти
 11. Условия за преместавне на български граждани, обучаващи се в чуждестранни висши училища
 12. Допълнителни и заключителни разпоредби

ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

 

Чл. 18. За учебната 2014/2015 г. Университетът за национално и световно стопанство организира предварителни кандидатстудентски изпити.

Чл. 19. На предварителни кандидатстудентски изпити могат да се явят както кандидати, завършили средно образование през предходни години, така и завършващи през 2014 г.

Чл. 20. Предварителните и редовните конкурсни изпити се организират по едни и същи програми (публикувани в четвърта част на справочника).

Чл. 21. (1) За участие в предварителните изпити  кандидат-студентите подават следните документи:

 • регистрационна карта (разпечатва се от сайта на университета или се получава в Центъра за прием на документи);
 • лична карта и ксерокопие от нея;
 • квитанция за платена такса за участие в предварителните изпити (внася се по банков път).

Таксата за кандидатстудентски изпит се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА".

(2) От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:

а) инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 % - представят решение на ТЕЛК;

б) военноинвалиди - документ за инвалидност;

в) кръгли сираци - акт за раждане и акт за смърт на родителите;

г) майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;

д) близнаци - акт за раждане;

е) лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (от системата на Министерството на образованието и науката).

(3) Внесената такса за явяване на изпит не се връща.

(4) Подаването на документите става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно от приносителя.

Чл. 22. При подаването на документите длъжностното лице отбелязва входящия номер на регистрационната карта и връща на кандидат-студента компютърна разпечатка с входящия номер и разпределението за явяване на изпити по сгради и зали.

Чл. 23. Предварителни изпити се провеждат по цялостен ЕПИ (ЕлЕПИ) с избор на направления от модул 3 на специалната част.

Чл. 24. (1) ЕлЕПИ и електронен тест по чужд език (ЕлТЧЕ) се провеждат на сесии в ден и час, определени от компютърното разпределение на кандидат-студента при подаване на регистрационната карта.

(2) Сроковете за подаване на регистрационни карти и времето за явяване на изпити са:

подаване на регистрационни карти          време за явяване на изпити

от 29 януари до 14 февруари                                        от 17 февруари

от 19 февруари до 14 март                                             от 17 март

от 19 март до 11 април                                                    от 14 април

от 16 април до 30 април                                                  от 7 май

от 8 май до 6 юни                                                              от 9 юни

 

Чл. 25. Датите за провеждане на предварителните ЕПИ с избор на модул 3 са:

 

Първа предварителна сесия

 

 9 март (неделя)                                   Български език и литература от 9.00 ч.

 9 март (неделя)                                   География на България от 14.00 ч.

 16 март (неделя)                                Математика от 9.00 ч.

 16 март (неделя)                                История на България от 14.00 ч.

 

Срокът за подаване на регистрационни карти е от 17 февруари до 5 март 2014 г.

 

Втора предварителна сесия

 

 30 март (неделя)              Български език и литература от 9.00 ч.

 30 март (неделя)              География на България от 14.00 ч.

 6 април (неделя)             Математика от 9.00 ч.

 6 април (неделя)             История на България от 14.00 ч.

 13 април (неделя)           Английски език от 9.00 ч.

 13 април (неделя)           Немски, френски, испански и руски език от 14.00 ч.

 

Срокът за подаване на регистрационни карти е от 10 март до 26 март 2014 г.

 

Чл. 26. (1) Регистрационни карти се подават в Центъра за прием на документи на УНСС от понеделник до петък от 8.00 до 16.30 ч. в указаните срокове.

(2) Документи могат да се подават и в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация - ЦКПИ (приложение 7).

Чл. 27. (1) Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити на хартиен носител през м. юли.

(2) При образуването на състезателния бал се взема по-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена.                               

Чл. 28. (1) С резултатите от предварителните изпити кандидат-сту­ден­тите участват в класирането само ако отговарят на изискванията в настоящия правилник и подадат документи в определените срокове - съгласно приложение 1.

(2) Кандидати, успешно положили конкурсните изпити, но не подали документи, губят правото си да участват в класирането.