Прием 2014 - Бакалаври
Обновено: сряда, 11 юни 2014 15:45
Save as PDF Print Increase font size

Такси

  1. Такси за изпити
  2. Такси за обучение
Семестриални такси за обучение на студентите и докторантите, български граждани и граждани на Европейския Съюз и ЕИП, за учебната 2014 - 2015 г. (в лева)
Семестриални такси за обучение в ОКС "Бакалавър" на студентите през учебната 2014 - 2015 г.
Направления:
Редовно
Дистанционно
Икономика
(всички икономически специалности)
231.00 лв.
231.00 лв.
Администрация и управление
(специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация")
231.00 лв.
231.00 лв.
Социология, антропология и науки за културата 
(специалност "Социология")
335.00 лв.
-
Политически науки
(специалности "Политология", "Европеистика" и "Международни отношения"
335.00 лв.
-
Обществени комуникации и информационни науки 
(специалност "Медии и журналистика" и специалност "Медия икономика" )
335.00 лв.
-


Семестриални такси за обучение в ОКС "Магистър" на студентите
през учебната 2014 - 2015 г.
Направления:
Редовно
Право
(специалност "Право")
335.00 лв.

На основание чл. 95, ал. 2 от ЗВО таксата за обучение се заплаща от студентите на равни вноски в началото на всеки семестър.

ОСВОБОДЕНИ ОТ СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ:

  • КРЪГЛИ СИРАЦИ ДО 26 ГОДИНИ
  • ИНВАЛИДИ С ИЗГУБЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 70 И НАД 70% (І и ІІ група)
  • ВОЕННОИНВАЛИДИ
  • ЛИЦА ОТГЛЕДАНИ В ДОВД

Таксата за обучение се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD
Титуляр: УНСС
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, ЕГН и ВХОДЯЩИЯТ НОМЕР на студента.
За "основание за плащане" се изписва "ТАКСА за ОБУЧЕНИЕ".

Таксата за обучение на приетите студенти дистанционно обучение в РЦДО - Хасково и РЦДО - Пловдив се заплаща, както следва:

РЦДО - ХАСКОВО РЦДО – ПЛОВДИВ

 „ТЕКСИМБАНК“:

BIG:TEXIBGSF

IBAN:BG95TEXI95453110537701

по банковата сметка на УНСС

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС