Прием 2015 - Бакалаври - Кандидатстудентска кампания на УНСС
Обновено: сряда, 11 юни 2014 13:11
Save as PDF Print Increase font size

Документи

 1. Предварителни изпитни сесии
 2. Редовна изпитна сесия и класиране
 3. Документи се приемат

За участие в редовна изпитна сесия и класиране, подавате следните документи:

 1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС).
 2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът от дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща.
 3. Лауреатите на национални и международни олимпиади представят удостоверение от Министерството на образованието и науката (оригинал и 2 ксерокопия)
 4. Уверение за възстановяване на студентските права за втори и по-горен курс в същото професионално направление/поднаправление/ специалност и в същото висше училище.
 5. Състезателна карта (по образец за УНСС).
 6. Инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 %, военноинвалиди, кръгли сираци, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ (оригинал и ксерокопие от него), удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи.
 7. Документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България и ксерокопие от него.
 8. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс.