Обновено: понеделник, 03 юли 2017 9:25

Национален конкурс за есе за кандидат-студенти в направление "Политически науки" поднаправление "Политология"

РЕГЛАМЕНТ

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА

СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКА ТЕМА

ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ",

ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТОЛОГИЯ"

 

 Тема по избор:

1. „За да има добри политици, трябва да има добри граждани“

 2. „Референдумът - употреба или злоупотреба“

 

1. Конкурсът за есе на социалнополитическа тема е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Политология".

2. В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2017 година.

3. На първенците в конкурса се признава оценка Отличен (6.00) от положен кандидатстудентски изпит в УНСС за Професионално направление "Политически науки", Поднаправление "Политология".

4. Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл.), утвърдени от Ректорския съвет на УНСС.

5. Есето следва да е написано на български език и да отговаря строго на другите формулирани там изисквания.

6. Крайният срок за изпращане на есето в електронен вид е 01.06.2017 г. на електронен адрес: politologia-ese@unwe.bg.

7. Оценяването на есетата се извършва от комисия по предложение на декана на факултет "Международна икономика и политика", утвърдена от заместник-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър".

8. Комисията изготвя протокол за резултатите от оценяването и предложения за съставяне на предварителен списък на първенците в конкурса в срок до 09.06.2017 г., който се публикува на страницата на УНСС. Комисията изготвя окончателен списък на първенците след събеседване с тях на 16.06.2017 г.

9. На първенците в конкурса се издава сертификат за признаване на оценка Отличен (6.00) от положения кандидатстудентски изпит в УНСС.

10. Сертификатът се представя от кандидат-студента - първенец в конкурса при подаване на документи за класиране в УНСС.

11. Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната кандидатстудентски кампании на УНСС.

12. Въпроси по повод на конкурса могат да бъдат отправяни на електронен адрес: politologia-ese@unwe.bg.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА, ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ  И ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОПОДГОТОВКА

НА ЕСЕ НА СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКА ТЕМА ЗА ПРИЕМ В ОКС „БАКАЛАВЪР“, НАПРАВЛЕНИЕ „ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“, ПОДНАПРАВЛЕНИЕ „ПОЛИТОЛОГИЯ“

І. Критерии за оценка

•             Да изразява  ясно лична, оригинална и логично изразена позиция;

•             Да личи, че собствената позиция се основава на информация, която е била набирана и подготвяна чрез анализ на различни източници;

•             Текстът да е грамотно написан и да не е преписван (всяка работа ще бъде проверявана със съответен софтуер);

•             Изготвянето на политическо есе предполага употреба на лексика, свързана с политическата наука и познаване съдържанието на основни понятия като: власт, политика, държава, демокрация, граждани, избори, партии, институции, политици и пр.;

•             Тезата и аргументите в политическото есе се обосноват и подкрепят с примери от актуалната политическа практика. 

•             Есето предполага експресивен стил на изложение; емоционалните оценъчни съждения трябва да се базират на рационални аргументи.

ІІ. Изисквания за оформление

•             Обем: между 7 – 12 000 знака (една стандартна страница съдържа 1 800 знака, при шрифт Times New Roman/ 12, разредка 1,5) без титулната страница;

•             Да има титулна страница с посочени: трите имена на автора; възраст; училище; населено място; електронен адрес; телефон за обратна връзка;

•             Да има ясно обособена вътрешна структурира на изложение: (1) Увод - кратък,  не повече от един абзац, в който се заявява позицията, тезата на автора или отговора на зададения въпрос; (2) изложение – съдържа разсъждения, аргументи, доказателства, за да се защити заявената в увода гледна точка; (3) заключение – в няколко изречения се представят обобщенията на автора.

•             По преценка на автора в есето могат да бъдат посочени използваните източници.

ІІІ. Източници за самоподготовка

1.            Основни термини, използвани в учебния процес, том 3, Политически науки, Издателски комплекс на УНСС

2.            Учебници от средното училище по: „Психология и логика“, „Етика и право“, „Философия“ и „Свят и личност“ и др.

- See more at: http://priem.unwe.bg/bg/pages/998/natzionalen-konkurs-za-ese-za-kandidat-studenti-v-napravlenie-politicheski-nauki-p.html#sthash.XLZzpNK1.dpuf